Tanssikavereiden kokemuksia: haastattelussa Fri Nilas Lindell

/ Dance Friends’ Experiences: Interview with Fri Nilas Lindell

Fri Nilas Lindell, kuva / picture: Eevi Tolvanen

Fri Nilas Lindell, kuva: Eevi Tolvanen

FI

”Tänään oli todella siisti kokemus, kun Tanssikaveri muisti minut ensimmäisen kerran. Aiemmin hän ei ole tunnistanut minua. Nyt muisti ja halusi mennä yhdessä tanssimaan. Se oli aivan ihanaa.”

Haastattelu tanssikaveri Fri Nilas Lindellin kanssa. Lindell tekee vierailuja Kivelän seniorikeskuksessa.

EN

”Today I had a really cool experience when my Dance Friend remembered me for the first time. In the past, they have not recognized me. Now they remembered and wanted to go dancing with me. It was absolutely wonderful.”

Interview with a Dance Friend, Fri Nilas Lindell (he/him). Lindell makes visits to the Kivelä senior centre.

Kuka olet?

Olen Fri Nilas Lindell. Valmistuin tanssijaksi joulukuussa 2022. Olen luova, aktiivinen ja leikkisä tyyppi. Tykkään arjen pienistä iloista – talviauringosta, toisen hymystä ja iltapäiväkahveista. Näin uimahallin ilmoitustaululla lapun Tanssikaveri-koulutuksesta, kiinnostuin ja päätin kokeilla. Tykkään siitä, että Tanssiakverina voin viedä tanssia paikkoihin, missä sitä ei yleensä ole.

Who are you?

I am Fri Nilas (he/him). I did the Dance Friend training in December 2022. I am creative, active and playful person. I like the small pleasures of everyday life – the winter sun, a smile from someone else and an afternoon coffee. I saw a notice on the local swimming pool bulletin board about the Dance Friend training, got interested and decided to give it a try. I like the fact that as a Dance Friend I can take dance to places where it’s not usually available.

Kuka on Tanssikaveri ja mitä Tanssikaveruus tarkoittaa?

Tanssikaveri-vierailu on yhteinen tanssihetki – hyvänolon tanssihetki. Vierailujen aikana tehdään nykytanssi- ja läsnäoloharjoituksia. Nykytanssi ja seniorikeskus ei mene ihmisten ajatusmaailmassa helposti yhteen. Kun kertoo enemmän siitä mitä se käytännössä tarkoittaa, huomaa, kun valo syttyy ja uusi tieto on saavutettu. 

Who is a Dance Friend and what does it mean to be one?

A Dance Friend visit is a shared dance moment – a dancerly moment that enhances well-being. During the visits, contemporary dance and presence exercises are performed. Contemporary dance and the senior centre do not easily go together in people’s minds. When you tell more about what it means in practice, you notice when the light comes on and new knowledge is gained.

Miten nykytanssi seniorikeskuksissa on mahdollista? 

Tanssikaveruus avaa tanssikäsitystä. Jokainen voi tanssia – istuen tai maatenkin. Tanssi voi olla niin paljon. Se voi olla vain käsissä tai vain mielessä. Yritän laajentaa tanssin käsitettä. Tanssi ei aina ole tanssiopistomaista, jossa opettaja on edessä ja muut seuraa. Tanssi voi olla mitä vaan! 

How is contemporary dance possible at the senior center?

Dance Friends open up the concept of dance. Anyone can dance – sitting or lying down. Dance can be so much. It can be only in the hands or only in the mind. I’m trying to expand the concept of dance. Dance is not always like we are used to experience it in dance schools, where the teacher is in front and others follow. Dance can be anything!

Kuva on otettu Lindellin tanssikaverin takaa. Tanssikaverista näkyy vaaleanharmaa laineikas polkkatukka. Kädet kurottuvat niskaan. Keksisormessa kultainen sormus. Henkilöllä on päällä musta, sini, valkoraidallinen neule ja liilat velour-housut. Fri Nilas on povistuneena tanssikaverin edessä ja näyttää tabletilta tanssiharjoitetta.
Lindellin Tanssikaveri tekee tanssiharjoitusta numero 1.

Kerro jokin mieleenpainuva muisto Tanssikaveri-vierailuiltasi.

Tänään oli todella siisti kokemus, kun Tanssikaveri muisti minut ensimmäisen kerran. Aiemmin hän ei ole tunnistanut minua. Nyt muisti ja halusi mennä yhdessä tanssimaan. Se oli aivan ihanaa. On innostavaa ja merkitsevää, vaikka Tanssikaveri ei muistaisi minua henkilönä, mutta keho muistaa liikkeet ja tehtävät kuitenkin. 

Share a memorable memory from your Dance Friend visits.

Today I had a really cool experience, when my Dance Friend remembered me for the first time. In the past, they have not recognized me. Now they remembered and wanted to go dancing with me. It was absolutely wonderful. It’s inspiring and meaningful, even if my Dance Friend doesn’t remember me as a person, but the body remembers the movements and exercises anyway.

Onko jotain tärkeää, mikä jäi sanomatta?

Käyn Tanssikaveri-vierailuilla kerran viikossa. Se ei ole ajallisesti oikeastaan mitään, mutta tuo asukkaalle ja itselle tuplasti enemmän. Ihan pienellä teolla pystyy antamaan tosi paljon. Mistä tulee mieleen, että jos tulee sellainen päivä, että tanssi ei lähde. Voi olla läsnä toisen kanssa siinä tilanteessa. Sillä pystyy antamaan ihan hirveästi. Kun antaa – niin saa. 

Jos nyt joku miettii, että pitäisikö hakea Tanssikaveriksi – kyllä kannattaa! Se ei vaadi mitään ihmetekoja, riittää että on oma itsensä ja läsnä!

Is there anything important that was left unsaid?

I go to the Dance Friend visits once a week. It’s not really anything in terms of time, but it’s twice as much for the resident and myself. You can give so much with just a small act. Which reminds me, if there comes a day when the dance doesn’t happen. You can be present with them in that situation. You can give so much with that. When you give – you get.

If someone is now wondering whether they should apply to become a Dance Friend – yes, it’s worth it! It doesn’t require any miracles, it’s enough to be yourself and be present!