LOPPURAPORTTI: TANSSIKAVERIT

FINAL REPORT: DANCE FRIENDS

Todellisuuden tutkimuskeskuksen ikääntyneiden kulttuurin ja liikkumisen edistämishanke Helsingissä 2022 – 2023

Tanssitaiteilija ja seniorikeskuksen asukas tanssivat yhdessä. He ovat kasvokkain toisiaan vasten ja kädet kurottavat toisiaan kohti sekä ylöspäin. / Dance artist and a resident of a senior center dance together. They are facing each other and their hands are reaching towards each other and up.
Kuva / Photo: Satbir Singh
Tanssikaverit-hankkeen tanssitaiteilija Vera Nevanlinna tekemässä Tanssikaveri-vierailua Salmen luona. / Vera Nevanlinna, dance artist of the Dance Friends project, making a visit to Salme.

Reality Research Centre’s project to promote culture and mobility for older people
Helsinki 2022 – 2023

FIN

Todellisuuden tutkimuskeskus koordinoi Tanssikaverit -hanketta 2022–2023. Hankkeessa koulutettiin vapaaehtoisia Tanssikavereita, jotka vierailivat ikäihmisten luona palvelutaloissa ja kodeissa lisäämässä liikettä ikäihmisten arkeen. Hankkeessa työskentelivät koreografi Janina Rajakangas sekä tanssijat Aino Strandberg ja Vera Nevanlinna. Tanssin ammattilaiset toimivat Tanssikavereiden kouluttajina ja tukena. Hankkeen tuottajina toimivat Anna Suoninen ja Eevi Tolvanen.

ENG

The Reality Research Center coordinated the Dance Friends project 2022-2023, which trained volunteer Dance Friends to visit older people in care homes and their homes to add movement to their daily lives. The project involved choreographer Janina Rajakangas [she] and dancers Aino Strandberg [she] and Vera Nevanlinna [she]. The dance professionals acted as trainers and support for the volunteer Dance Friends. The project was produced by Anna Suoninen and Eevi Tolvanen [they].

Tanssikaverit -hanke jatkoi Zodiakissa 2021 käynnistettyä työtä, jossa Koreografi Janina Rajakangas suunnitteli yhdessä Zodiakin senioritanssijoiden kanssa kaikille avoimen Tanssikavereiden työkalupakin ja video-oppaan. Tanssikaverit-hanke toteutui Helsingin kaupungin myöntämän, iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseen tarkoitetun avustuksen turvin.

The Dance Friends project continued the work started at Zodiak in 2021, where choreographer Janina Rajakangas, together with Zodiak’s senior dancers, designed an open Dance Friends toolkit and video guide. The project was funded by a grant from the City of Helsinki to promote cultural activities for older people.

" Toivon sitä (että Tanssikavereiden vierailut jatkuvat) ihan oikeasti koko sydämelläni. Se ilo ja kiitollisuus, mitä kohtaamiset antavat asukkaille on aivan mielettömän ihanaa ja koskettavaa. "

 - tanssitaiteilija Vera Nevanlinna

ELÄMÄN JUHLAT

Tanssikaverit hankkeessa toteutettiin myös kuukauden mittainen Elämän juhlat, esitystaidetapahtuma ikäihmisille. Elämän juhlat oli Jonna WikströmPirre Toikkanen ja Paula Koivusen sekä Tero Heinämäen luoma näyttely ja näyttelyiden avajaisten yhteydessä järjestetty tapahtuma, joka järjestettiin keväällä 2023 yhteistyössä Kinaporin seniorikeskuksen päivätoiminnan kanssa.

THE CELEBRATION OF LIFE

The Dance Friends project also ran a month-long Celebration of Life, a performance art event for older people. Celebration of Life was an exhibition created by Jonna Wikström[she], Pirre Toikkanen[she], Paula Koivunen[she] and Tero Heinämäki[he], and was organised in conjunction with the opening of the exhibitions in spring 2023, in collaboration with the Kinapori Senior Centre.

Elämän Juhlat – projektissa luotu videokooste kuukauden mittaisesta projektista. Kuvaus ja leikkaus: Jonna Wikström / Celebrations of Life – a video compilation of a month-long project. Filming and editing by Jonna Wikström

LUKUINA:

IN FIGURES:

41 koulutettua Tanssikaveria / trained Dance Friend – volunteers

62 Tanssikaveri-senioria / Dance Friend – seniors

311 Tanssikaveri-vierailua / Dance Friend visits

4 mukana ollutta seniorikeskusta / participating Senior centers

7 palkattua tanssi- ja esitystaiteen alan ammattilaista / employed dance and performing arts professionals 

32 Elämän Juhlat-työpajoihin osallistunutta / participants in the Celebration of Life – workshop

100 Elämän Juhlat-tapahtumaan osallistunutta / paricipants in the Celebration of Life event

400 Elämän Juhlat-näyttelyn nähnyttä / visitors to the Celebration of Life – exhibition 

16 mukana ollutta seniorikeskuksien henkilökunnasta / participants from the staff of the Senior Centers

TOIMENPITEET

MEASURES

TANSSIKAVERIT

DANCE FRIENDS

" asukas vapautui selvästi tanssin suhteen ja innostui tanssista myös muissakin tilanteissa kuin tanssikaverin kanssa vietetyissä hetkissä " - seniorikeskuksen kulttuuriohjaaja

Tanssikaverit-toimintaa tapahtui neljässä Helsingin seniorikeskuksessa: Kivelän seniorikeskus, Kinaporin seniorikeskus, Hopeatien seniorikeskus ja Roihuvuoren seniorikeskus. Yksilökohtaamiset seniorikeskusten asukkaiden kanssa toteutettin tiiviissä yhteistyössä jokaisen paikan kulttuuriohjaajan kanssa. Kulttuuriohjaajien rooli oli erittäin merkittävässä roolissa Tanssikaverit-hankkeen osallistumisen kannalta.

Tanssikaverit-hankkeen innovaattori koreografi Janina Rajakangas koulutti kaksi tanssinalan ammattilaista, Aino Strandberg ja Vera Nevanlinna, Tanssikaverit-video-oppaan asiantuntijoiksi sekä Tanssikaverit-vapaaehtoisten kouluttajiksi ja mentoreiksi. 

LÄHESTYMISTAPA

Nevanlinna ja Strandberg tutustuivat ensin ammattilaisen näkökulmasta seniorikeskuksien arkeen ja ajoivat Tanssikaveri-toiminnan seniorikeskuksien sisään. He toivat tutuksi hankkeen sisällön, tavoitteet ja alkoivat luomaan luottamusta niin seniorikeskuksen asukkaiden kuin henkilökunnankin kanssa. Tanssikaverit-toiminta perustuu yksilökohtaamiseen, jossa työskennellään läsnäolo-, kohtaamis- ja liikeharjoitusten kanssa. Yksilökohtaamisissa hyödynnetään video-opasta, joka on tehty yhteistyössä Zodiakin senioritanssijoiden kanssa koreografi Janina Rajakankaan ohjauksessa. 

Ammattilaisten tekemän aloitustyön jälkeen Nevanlinna ja Strandberg alkoivat sisäänajaa koulutettuja Tanssikaverit-vapaaehtoisia neljään seniorikeskukseen. Vapaaehtoiset ottivat ammatilaisten asiakkaat omakseen ja aloittivat ystävystymisen tanssin kautta.

Dance Friends activities took place in four senior centres in Helsinki: the Kivelä Senior Centre, the Kinapori Senior Centre, the Hopeatie Senior Centre and the Roihuvuori Senior Centre. The one-on-one meetings with the residents of the senior centres were carried out in close cooperation with the cultural director of each location. The role of the cultural advisors was very important for the participation in the Dance Friends project.

Janina Rajakangas, choreographer and the innovator of Dance Friends, trained two dance professionals, Aino Strandberg and Vera Nevanlinna, as experts for the Dance Friends video guide and as trainers and mentors for Dance Friends volunteers.

APPROACH

Nevanlinna and Strandberg first took a professional perspective on the everyday life of senior centres and introduced the Tanzsikaveri activities to senior centres. They introduced the content and objectives of the project and began to build trust with both the residents and the staff of the senior centre. The Dance Friends activity is based on one-to-one encounters, working with presence, encounter and movement exercises. The individual encounters use a video guide, made in collaboration with Zodiak senior dancers under the guidance of choreographer Janina Rajakanka.

After the initial work by the professionals, Nevanlinna and Strandberg started to recruit trained Dance Friends volunteers in four senior centres. The volunteers adopted the professionals’ clients as their own and began to make friends through dance.

VIDEO-OPAS | VIDEO TOOL KIT:

WWW.TANSSIKAVERIT.FI

Tanssitaiteilija ja vierailtava asukas istuvat vierekkäin ja katsovat kuvan ulkopuolella olevaa näyttöä. He nojaavat toisiaan kohti. / Dance artist and the resident are sitting next to each other, looking at a screen that cant be seen in the photo. They are leaning onto each other.
Vera Nevanlinna ja Salme | Kuva/Photo: Satbir Singh
Tanssitateilija ja asukas istuvat vastakkain, tanssien, kurottaen käsiä taivasta kohti / Dance artist and the resident are sitting opposite to each other, dancing, reaching their arms to the sky.
Vera Nevanlinna and Salme | Kuva/Photo: Satbir Singh

KOULUTUKSET

COURSES

" Tanssikaveri-koulutus vapaaehtoisille oli todella hienosti toteutettu. Näin monta hienoa ja liikuttavaa sekä riemukasta kohtaamista. Iloa tanssista ja musiikista ja myös mustasukkaisuutta :)" - senioriksekuksen kulttuuriohjaaja

Hankevuoden 22-23 aikana järjestettiin neljä Tanssikaverit-koulutusta, joihin osallistui yhteensä 41 henkilöä. Näiden koulutuksien lisäksi Todellisuuden tutkimuskeskus on saanut kymmenkunta yhteydenottoa, joissa kysellään järjestetäänkö koulutuksia tulevaisuudessa. Monet eivät ole päässeet järjestettyihin koulutuksiin ja toivovat vielä pääsevänsä jollain tavalla mukaan toimintaan.

Koulutuksissa koulutettiin uusia Tanssikavereita vierailemaan ikäihmisten luona seniorikeskuksissa. Tanssikavereiden vierailu lisää liikettä ja hyvinvointia ikäihmisten arkeen. Koulutettuna Tanssikaverina tutustutaan ikäihmisiin tanssi-, läsnäolo- ja kohtaamisharjoitteiden avulla.

During the project year 22-23, four Dance Friends courses were organized, with a total of 41 participants. In addition to these courses, the Reality Research Centre has received a dozen contacts asking if future trainings will be organized. Many have not been able to attend the trainings that have taken place and hope to be able to participate in some way.

The courses trained new Dance Buddies to visit elderly people in senior centers. The visits of the dance friends add movement and well-being to the daily life of the elderly. As a Dance Friend volunteer, you get to know older people through dance, presence and encounter exercises.

Kolme ihmistä tanssii istuen tai seisten. Kädet levittyneinä ja kurottaen eri suuntiin. / Three people dance sitting or standing up. Arms wide and reaching to different directions.
Tanssikaverit-koulutus Hopeatien seniorikeskuksella, vapaaehtoiset kokeilevat pienryhmissä video-ooppaan harjoituksia. | Dance Friends course at the Hopeatie Senior Centre, volunteers try out the video tutorial exercises in small groups. Kuva|Photo: Eevi Tolvanen
Ihmiset istuvat ison pöydän ympärillä ja imitoivat videolla näkemäänsä. He nojaavat kasvojaan kämmeniinsä. / People are sitting around a big table. Imitating what is happening on the video that they are seeing. They are leaning their head to their hands.
Tanssikaverit-koulutus Kivelän seniorikeskuksella, vapaaehtoiset tekevät harjoitusta video-oppaan mukana. | Dance Friends course at the Kivelä Senior Centre, volunteers practice with a video guide. Kuva|Photo: Eevi Tolvanen

VERTAISTAPAAMISET

PEER MEETINGS

Kerran kuukaudessa järjestettiin vapaaehtoisten Tanssikavereiden vertaistapaamisia Todellisuuden tutkimuskeskuksen tiloissa. Vertaistapaamisten tarkoitus oli luoda vertaistuellinen yhteisö, jossa tavata ja tutustua muihin Tanssikavereihin ja jakaa kokemuksia, ajatuksia, kysymyksiä ja vinkkejä. Tapaamisissa hanketaiteilijat sekä koreografi Janina Rajakangas olivat myös paikalla. Tämä mahdollisti erilaisen tuen antamisen seniorikeskuksien ulkopuolella. 

Vertaistapaamiset kestivät 2 tuntia, joiden aikana juotiin kahvit, juteltiin kuukauden aikana tapahtuneista asioita ja kyseltiin erityisesti neuvoja erilaisiin tilanteisiin. Tapaamiset koettiin kaikkien tahojen myötä positiivisiksi. Näin tuottajataho, hanketaiteilijat sekä vapaaehtoiset olivat kaikki vuorovaikutuksessa keskenään ja pysyttiin ajankohtaisesti perillä siitä, miten kaikilla meni, mitä tarvittiin ja missä oli kehitettävää -tai toisaalta mikä sujui hienosti.

Once a month, volunteer Dance Friend peer meetings were held at the Reality Research Centre. The purpose of the peer meetings was to create a peer-to-peer community to meet and get to know other Dance Friends and share experiences, ideas, questions and tips. The project artists and choreographer Janina Rajakangas were also present. This allowed for different kinds of support to be provided outside the senior centres.

The peer meetings lasted 2 hours, during which coffee was drunk, people talked about what had happened during the month and asked for advice, especially in different situations. The meetings were perceived as positive by all parties. In this way, the producer, the project artists and the volunteers all interacted with each other and kept up to date with how everyone was doing, what was needed and where there was room for improvement – or, on the other hand, what was going well.

Ihmiset ovat pöydän ympärillä ja katsovat suoraan kameraan hymyillen. Pöydällä on kahvitarjoilu. / People are sitting around the table and look straight to the camera nad smile. On the table there is coffee and snacks.
Vertaistapaaminen Esitystaiteen keskuksen tiloissa Suvilahdessa / A peer group meeting on the premises of the Performance Arts Center in Suvilahti.

HAASTATTELUT

INTERVIEWS

Hanketuottaja Eevi Tolvanen haastatteli hankkeen aikana hankkeessa työskennellyttä tanssitaiteilija Vera Nevanlinnaa, Kivelän seniorikeskuksen kulttuuriohjaajaa ja Tanssikaverit- vapaaehtoisia. Haastatteluista tehtiin ”Tanssikavereiden kokemuksia” – haastattelusarja, joka on julkaistu Todellisuuden tutkimuskeskuksen nettisivuilla. Haastatteluilla pyrittiin avaamaan eri näkökulmista Tanssikaveruutta; mitä Tanssikaveruus tarkoittaa, mitä Tanssikaveri tekee, missä ja miksi? 

Project producer Eevi Tolvanen interviewed Vera Nevanlinna, a dance artist who worked during the project, the cultural director of the Kivelä senior centre and the Dance Friends volunteers. The interviews were used to create a series of interviews entitled ”Experiences of the Dance Friends”, which has been published on the website of the Reality Research Centre. The interviews aimed to open up different perspectives on Dance Friends; what does Dance Friend mean, what does Dance Friend do, where and why?

LUE HAASTATTELUT TÄÄLTÄ! | READ THE INTERVIEWS HERE!

Sointu Saraste | Tanssikaveri | Dance Friend
Marjatta Grahn | tanssija videolla | dancer in the videos
Roosa Isokääntä | kulttuuriohjaaja | cultural advisor at the senior centre

ELÄMÄN JUHLAT

THE CELEBRATION OF LIFE

Kuvassa Elämän Juhlien yksi päähenkilöistä, Harri, puolisonsa kanssa. / The photo shows Harri, one of the main characters of the Celebration of Life, with his wife. Kuva/Photo: Jonna Wikström

Elämän Juhlat oli kuukauden mittainen yhteisötaideprojekti, joka järjestettiin tiiviissä yhteistyössä Kinaporin seniorikeskuksen päivätoiminnan henkilökunnan kanssa. Kuukausi koostui viikoittaisista taidetyöpajoista, kotikäynneistä Elämän Juhlien päähenkilöiden luona sekä kuvauksista valokuvanäyttelyä ja loppuvideota varten. Projekti huipentui valokuvanäyttelyn avajaisiin ja juhlatapahtumaan. Elämän Juhlat Helsinki 2023 – video on kooste tästä yhteisestä matkasta 13 päähenkilön kanssa.

Elämän Juhlia vietettiin torstaina 4.5.2023 Kinaporin seniorikeskuksessa. Juhlat aloitettiin avaamalla Elämän Juhlat-näyttely, joka oli koettavissa seniorikeskuksen aulatiloissa 4.5. – 4.6.2023.

LÄHESTYMISTAPA

Tarinateatteria ja voimauttavaa valokuvaa ja vuorovaikutuksellista muistelutyötä yhdistävä Elämän Juhlat-projekti kutsui kotona asuvat seniorit vahvoiksi toimijoiksi, joiden oma taide ja tekijyys olivat olennainen osa projektia. Juhla-teema mahdollisti oman elämänkaaren tärkeiden hetkien muistelun, mutta toi iloa ja naurua myös tähän hetkeen. 

Elämän Juhlat – taiteilijat Paula Koivunen, Pirre Toikkanen, Jonna Wikström ja Tero Heinämäki tutustuivat päivätoiminnan asiakkaiden elämiin, elämäntarinoihin ja sukelsivat heidän vanhoihin valokuviin. Näyttely koostui voimauttavista valokuvista, joiden inspiraationa on käytetty Elämän Juhlien päähenkilöiden kuvia ja tarinoita elämän varrelta.

Celebration of Life was a month-long community art project organised in close cooperation with the staff of the Kinapori Senior Center. The month consisted of weekly art workshops, home visits to the main characters of the Celebration of Life and filming for a photo exhibition and a final video. The project culminated in the opening of the photo exhibition and a celebration event. The Celebration of Life Helsinki 2023 video is a compilation of this journey together with the 13 main characters.

The Celebration of Life took place on Thursday 4.5.2023 at the Kinapori Senior Centre. The celebrations started with the opening of the Celebration of Life exhibition, which could be experienced in the lobby of the Senior Centre 4.5. – 4.6.2023.

APPROACH

The Celebration of Life project, combining storytelling with empowering photography and interactive reminiscence, invited seniors living at home to become strong actors whose own art and creativity were an integral part of the project. The celebration theme allowed for the recollection of important moments in one’s own life, but also brought joy and laughter to this moment.
Celebrations of Life – artists Paula Koivunen, Pirre Toikkanen, Jonna Wikström and Tero Heinämäki explored the lives and life stories of the day centre’s clients and dived into their old photographs. The exhibition consisted of empowering photographs inspired by the images and stories of the protagonists from the Celebration of Life.

Kuvakaappaus Elämän Juhlat-videolta / Screenshot from the Celebration of Life-video

ONNISTUMISET

SUCCESSES

TANSSIKAVERIT

DANCE FRIENDS

"Kohtaamiset menivät ihon alle ja koin, että tein todella tärkeää ja palkitsevaa työtä." - tanssitaiteilija

Jokainen yksilökohtaaminen tanssien oli onnistuminen. Hankkeen aikana pystyttiin laajentamaan ja vapauttamaan ihmisten (asukkaiden ja henkilökunnan) käsitystä siitä, mitä kaikkea tanssi saa ja voi olla. Lisäsimme nykytanssin näkyvyyttä ja tuntemusta senioreiden sekä hoitohenkilökunnan keskuudessa. Toimme taidetanssia sellaisiin paikkoihin, joissa se ei tyypillisesti ole näkynyt, tai sitä ei ole päässyt kokemaan. Onnistuimme tuomaan taiteen kokemuksia myös tässä vaiheessa elämänkaarta oleville henkilöille.

Tanssikaverit-hankkeessa luotiin uudenlainen vapaaehtoisuuden muoto – tanssikaveruus. Hanke tavoitti sellaisia ihmisiä, jotka ovat pohtineet vapaaehtoiseksi ryhtymistä, mutta eivät olleet aiemmin löytäneet sellaista toimimisen tapaa, joka puhuttelisi heitä. Hankkeessa osattiin kouluttaa vapaaehtoisia niin, että he innostuivat Tanssikaveruudesta ja halusivat sitoutua toimintaan – jopa hankkeen päätyttyä.

Taiteilijat ja Tanssikaverit huomasivat miten, kohdattava seniorikeskuksen asukas, unohti huolensa ja keskittyi liikkumiseen ja vuorovaikutukseen. Onnistumisiksi koettiin jokainen halaus ja vilpitön kiitos asukkaalta, minkä sai kohtaamisten lopuksi.

SUUNNITTELU JA KOHTAAMISET

Hankkeen tarkka suunnittelu yhdessä taiteilijoiden ja seniorikeskusten kulttuuriohjaajien kanssa vaikutti suoraan onnistumisiin asukkaiden kanssa. 

Yksilökohtaamisten kahdenkeskisyys mahdollisti asukkaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen ja keskustelun siitä, mitä kunkin oma tanssi voi olla. Toimintaa tehtiin osallistujien ehdoilla. Hankkeessa ei pyritty tuottamaan elämyksiä mahdollisimman monille, vaan tarjottiin kahdenkeskistä läsnäoloa ja kohtaamisen hetkiä liikkeen, kehon ja taiteen äärellä.

Each individual dancing encounter was a success. The project was able to expand and liberate people’s (residents and staff) perception of what dance can and should be. We increased the visibility and awareness of contemporary dance among seniors and care staff. We brought art dance to places where it is not typically seen or experienced. We also succeeded in bringing the arts experience to individuals at this stage of life.

The Dance Friend project created a new form of volunteering. It reached out to people who had been thinking about volunteering but had not previously found a way of volunteering that appealed to them. The project was able to train volunteers so that they became enthusiastic about Dance Friends and wanted to stay involved – even after the project had ended.

The artists and the Dance Friend volunteers noticed how, the encountered resident of the senior centre, forgot their worries and focused on moving and interacting. Every hug and sincere thank you from the resident at the end of the encounters was perceived as a success.

PLANNING AND ENCOUNTERS

The precise planning of the project, together with the artists and the cultural advisors of the senior centres, directly contributed to the successes with the residents.

The one-on-one nature of the encounters allowed for the individual needs of the resident to be met and for a discussion about what each person’s dance could be. The activities were carried out on the participants’ terms. The project did not aim to provide experiences for as many people as possible, but offered one-to-one presence and moments of encounter through movement, body and art.

" Oivallukset siitä, mitä kaikkea tanssi voi olla. Ja että me osaamme tanssia. Se, kun saan toisen hymyilemään omalla tanssillani. Keskustelut sukkien kantapään kutomisesta ja siitä, miten ihanaa elämä on. Ryhmätanssit viiden asukkaan kesken kun huoneen muut asukkaat liittyivät tanssiin mukaan. Nukkuvan ihmisen tanssiva käsi, ei hän nukkunutkaan. Vaan kuunteli ja tanssi. Nauru, mikä tuli kesken tanssin. Itku, mikä tuli kesken tanssin. Huoli, mikä unohtui tanssiessa. Kosketuksen parantava voima. Ja ennenkaikkea tämä lause: Miten tylsää elämä olis ilman tällaista huitelua! " - tanssitaiteilija

ELÄMÄN JUHLAT

THE CELEBRATION OF LIFE

Taiteilijatyöryhmä koki arvokkaana sen, että päähenkilöiksi nousi yhteiskunnan syrjäytymisvaarassa olevat yksinäiset ikäihmiset. Hankkeella pystyttiin toteuttamaan heidän toiveensa niin yksittäisissä valokuvissa kuin päätösjuhlassa. 

Työryhmä koki voimakkaana myös edellisen sukupolven, varsinkin naisten, itsensä alentamisen ja sivuun vetäytyvän kulttuurin. Tuntui merkittävältä kääntää valokeila Elämän Juhlat-projektissa juuri heihin. Menetelminä kuuntelu, arjen kukittaminen sekä kahvinjuonnin lomassa nähdyksi tuleminen paransi osallistujien elämänlaatua ja itsetuntoa. 

Se, että taiteilijoilla oli mahdollisuus antaa hankkeelle kaikki aika kuukauden ajan, syvensi työskentelyä ja yhteyttä päähenkilöiden kanssa ja teki hankkeesta ikimuistoisen niin tekijöille kuin osallistujille. Yhteistyö Kinaporin päivätoiminnan kanssa koettiin onnistuneena ja tärkeänä.

The artistic team appreciated the fact that the main characters were lonely elderly people at risk of social exclusion. The project was able to realise their wishes both in the individual photographs and in the closing ceremony.
The working group also experienced a strong sense of self-deprecation and a culture of withdrawal from the previous generation, especially women. It seemed significant to turn the spotlight on them in the Celebration of Life project. The methods of listening, overcoming everyday life and being seen while drinking coffee improved the quality of life and self-esteem of the participants.
The fact that the artists had the opportunity to give their full time to the project for a month deepened the work and the connection with the main characters and made the project memorable for both creators and participants. The collaboration with Kinapori Day Centre was perceived as successful and important.

KEHITETTÄVÄÄ

TO DEVELOP

Kolme keskeisintä haastetta:

 1. Henkilökunnan vaihtuvuus ja heidän sitouttamisensa Tanssikavereiden kaltaiseen toimintaan. Talojen kulttuuriohjaajat olivat mieletön voimavara ja heidän innostumisellaan oli merkittävä rooli hankkeen alkuun saattamisessa, mutta hoitohenkilökunnan kiire ja jatkuva vaihtuminen vaikeutti toisinaan työskentelyä. Hoitajat eivät aina hahmottaneet, mitä oltiin tulossa tekemään, vaan kertoivat asukkaille esimerkiksi Tanssikaverin tulevan esiintymään tai vetämään päivätansseja. Myös seniorikeskuksien muu toiminta ja päivärutiinit aiheuttivat välillä haasteita: henkilö, jota oltiin menossa tapaamaan saattoikin olla toisessa kultturitoiminnassa tai päiväkahvin ajankohtaa oli siirretty. 
 2. Vapaaehtoisten sitouttaminen on haastavaa. Varsinkin työelämässä kiinni olevien ihmisten. Vapaaehtoisten löytäminen ja sijoittaminen mukana oleviin seniorikeskuksiin. Vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta ei vastaa ammattilaisten vakiintunutta viikoittaista toimintaa. Vapaaehtoiset toimivat omien aikataulujen ja sitoutumisensa puitteissa. Muutos viikoittaisesta tanssihetkestä muutaman kerran kuussa tapahtuvaksi on ikäihmisen näkökulmasta varsin merkittävä jo siinäkin mielessä, että heidän kuntonsa saattaa vaihdella nopeasti. Tarkoitus oli ”siirtää” asukkaat tanssitaitelijalta vapaaehtoisille, mutta kaikille asukkaille ei välttämättä löytynyt omaa tanssikaveria esimerkiksi seniorikeskuksen sijainnin takia.
 3. Hankkeessa näkyi myös palvelutalo- ja senioritoiminnalle tyypillinen piirre, jossa toimintaan osallistuvat ne henkilöt, jotka ovat jo muutoinkin aktiivisia ja mukana monenlaisessa toiminnassa. Vapaaehtoisen näkökulmasta on toki helppoa tulla tapaamaan henkilöä, joka on useimmiten melko virkeä ja tottunut osallistumaan monenlaiseen. Vastaanottavainen ja innostunut asukas on toki omiaan sitouttamaan ja motivoimaan vapaaehtoisia, mutta näin palkatun työntekijän näkökulmasta jäin pohtimaan, kuinka olisi mahdollista saavuttaa myös niitä, jotka usein jäävät ohjatun vapaa-ajan toiminnan ulkopuolelle, mutta jotka hyötyisivät Tanssikavereiden kaltaisesta toiminnasta?

Three key challenges:

 1. Staff turnover and how to engage them in activities such as Dance Friends. The cultural advisors in the houses were a tremendous resource and their enthusiasm played a major role in getting the project off the ground, but the rush and constant turnover of care staff sometimes made it difficult to work. The carers did not always realise what they were doing, telling the residents, for example, that a dance friend was coming to perform or lead a dance course. Other activities and daily routines in the senior centres also sometimes posed challenges: the person you were going to see might be at another cultural activity or the time of the day’s coffee had been moved.
 2. Volunteer engagement is a challenge. Especially for people who are working. Finding and placing volunteers in participating senior centres. Volunteer-based activities do not match the established weekly activities of professionals. Volunteers work within their own schedules and commitments. The change from a weekly dance session to a few times a month is quite significant for older people, not least because their condition levels can change rapidly. The intention was to ”transfer” residents from dance professionals to volunteers, but not all residents could necessarily find their own dance partner, for example because of the location of the senior centre.
 3. The project also reflected a typical feature of service centers and senior citizens’ activities, where people who are already active and involved in a wide range of activities participate. From the volunteer’s point of view, it is of course easy to come and meet someone who is usually quite lively and used to being involved in a wide range of activities. A receptive and enthusiastic resident is certainly likely to engage and motivate volunteers, but from the perspective of a paid worker, I was left wondering how it would be possible to reach those who are often excluded from guided leisure activities, but who would benefit from an activity like Dance Friends?

PALAUTTEET

FEEDBACK

" "En koskaan tule unohtamaan tätä hetkeä" on monella tapaa raastava palaute syvästi muistisairaan ihmisen suusta, mutta se kiteyttää jotakin hankkeestamme: Vaikka yhteinen tanssihetki haihtuisi mielestä jo vartin kuluttua, on kehoon ehkä jäänyt jonkinlainen mielihyvän tunne, joka voi tuoda mielenrauhaa ja lohtua kun, olo on muuten sekava ja ympäröivä tuntuu vieraalta. " - tanssitaiteilija

Palaute on kerätty kolmivaiheisesti; hankkeessa työskennelleet tanssitaiteilijat ovat kirjoittaneet oman koosteen projektista, mukana olleilta kulttuuriohjaajilta on pyydetty kooste heidän omasta näkökulmasta sekä asukkaiden ja hoitajien näkökulmasta ja vapaaehtoiset Tanssikaverit sekä Tanssikaverit-videoissa olleet senioritanssijat ovat vastanneet sähköiseen palautelomakkeeseen.

Feedback has been collected in three stages; the dance artists who worked on the project have written their own summary of the project, the cultural advisors involved have been asked for a summary from their own perspective and from the perspective of the residents and carers, and the volunteer Dance Friends and the senior dancers who appeared in the Dance Friends videos have responded to an electronic feedback form.

LUE palautteet alla olevasta PDF-tiedostosta!

READ the feedback in the PDF file below!

TOTEUTTAJAT

ORGANIZERS

Työryhmä

Working Group

Tanssikaverit:

Janina Rajakangas: Tanssikaverit innovaattori, koreografi, ohjaaja

Aino Strandberg: tanssitaiteilija

Vera Nevanlinna: tanssitaiteilija

Dance Friends:

Janina Rajakangas[she]: the innovator of the Dance Friends, choreographer, director

Aino Strandber[she]: dance artist

Vera Nevanlinna[she]: dance artist

Janina Rajakangas
Aino Strandberg
Vera Nevanlinna

Elämän Juhlat:

Jonna Wikström: teatteriohjaaja, käsikirjoittaja, esitystaiteilija

Paula Koivunen: lavastaja, pukusuunnittelija

Pirre Toikkanen: näyttelijä ja voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja

Tero Heinämäki: teatteriohjaaja ja säveltävä yhteisömuusikko

The Celebration of Life:

Jonna Wikström[she]: theatre director, scriptwriter, performance artist

Paula Koivunen[she]: scenographer, costume designer

Pirre Toikkanen[she]: actress, method instructor for empowering photography

Tero Heinämäki[he]: theatre director, composing community musician

Jonna Wikström
Paula Koivunen
Pirre Toikkanen
Tero Heinämäki

Tuotanto:

Todellisuuden tutkimuskeskus

Anna Suoninen: hanketuottaja

Eevi Tolvanen: hanketuottaja

Kuvat:

Satbir Singh: valokuvaaja

Eevi Tolvanen

Jonna Wikström

Production:

Reality Research Centre

Anna Suoninen: project producer

Eevi Tolvanen[they]: project producer

Kuvat:

Satbir Singh[he]: photographer

Eevi Tolvanen

Jonna Wikström

Yhteistyökumppanit

Partners

Tanssikaverit:

 • Suomen Punainen Risti (SPR), Ystävätoiminta
 • Kivelän seniorikeskus
 • Kinaporin seniorikeskus
 • Hopeatien seniorikeskus
 • Roihuvuoren seniorikeskus
 • Zodiak

Dance Friends:

 • Finnish Red Cross (SPR), Friend Activities
 • Kivelä Senior Centre
 • Kinapori Senior Centre
 • Hopeatie Senior Centre
 • Roihuvuori Senior Centre
 • Zodiak

Elämän Juhlat:

 • Kinaporin seniorikeskus, päivätoiminta
 • Flower Resque
 • Suomen Diakoniaopisto (SDO)

The Celebration of Life:

 • Kinapori Senior Centre, day activities
 • Flower Resque
 • Finnish Diaconate University (SDO)

Tukija

Support

Eevi Tolvanen | hanketuottaja
+358 41 314 6861
eevi@todellisuus.fi

Eevi Tolvanen [they] | project producer
+358 41 314 6861
eevi@todellisuus.fi