Unipiiri – syvyyspsykologinen uniryhmä

Todellisuuden tutkimuskeskuksen järjestää unien kanssa työskentelyn – ja huvittelun – kurssin. Sen vetävät Katariina Numminen ja Anna Leppo. Piiri koostuu neljästä kokoontumisesta, joka kerralla keskustellaan unista sekä tehdään erilaisia harjoituksia yksin ja ryhmässä, unien äärellä.

Reality Research Center organizes a course on working and recreating with dreams. The course will be facilitated by Katariina Numminen and Anna Leppo. The course consists of four sessions where participants will discuss dreams and engage in various individual and group exercises related to dreams. 

Aika: Tiistai 5.3.2024 – 26.3.2024

Klo 17:30-19:30

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 3

Kevätkauden hinta: 100€

Kieli: suomi ja englanti

Lisätiedot: katja@todellisuus.fi 

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssille on tarjolla kaksi vapaapaikkaa. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (katja@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Kurssille ilmoittaudutaan maksamalla kurssimaksu kaupassamme. 

Time: Tuesdays 5.3.2024 – 26.3.2024

5.30 – 7.30 PM

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 3

Spring fee: 100€

Language: Finnish and English

More info: katja@todellisuus.fi 

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are two free spots available for the course. We do not need reasons for applying for these spots, express your interest by e-mail (katja@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

To enroll in the course, payment of the course fee is required in our store. 

Lähestymistapa uniin rakentuu analyyttisen eli jungilaisen psykologian näkökulmista sekä muista menetelmistä, kuten Social Dreaming Matrix ja erilaiset keholliset harjoitukset. Teemme myös kirjoittamis- ynnä muita tehtäviä, joissa käytämme unia luovan työskentelyn lähtökohtana. 


The approach to dreams is based on Jungian psychology, as well as other methods such as the Social Dreaming Matrix and different somatic exercises. We will also engage in writing and other tasks using dreams as a starting point for creative work. 

Oli kyseessä taiteellinen ammatillinen työ, tai laajemmin elämän kysymykset, unet voivat kannatella, antaa materiaalia ja muhevoittaa prosesseja. Kurssilla syvennytään kunkin omaan prosessiin, mutta annetaan tilaa myös sille, miten unet elävät ja resonoivat ryhmässä. Kurssi sisältää lyhyitä luentoja eri näkökulmista uniin. 


Whether it’s related to artistic work, or broader life questions, dreams can enrich processes and give support. The course will delve into each participant’s individual process while also allowing space for the dreams come alive and resonate within the group. The course also includes brief lectures from different perspectives on dreams. 

Mukaan voi hyvin tulla, olipa sitten harrastanut unia pitkään, tai vaikka ei pitäisi itseään unennäkijänä vielä ollenkaan. Soveltuu taiteentekijöille ja kaikille muille. 


Everyone is welcome to join, whether they have been practicing with dreams for a long time or even if they don’t consider themselves dreamers at all. It is suitable for artists and anyone else interested. 

Osallistujat saavat viikkoa ennen työpajan alkua kurssikirjeen. 


Participants will receive a course letter via email one week before the workshop begins. Maximum of 13 participants. 

Anna Leppo opiskelee analyyttistä psykologiaa Kööpenhaminan C.G. Jung instituutissa. Häntä kiinnostaa muun muassa se, miten unet ja muu tiedostamattomasta kumpuava materiaali voivat johdattaa kohti syvempää itsetuntemusta. Anna on opiskellut myös fokusointia eli menetelmää, jossa asetutaan elävöittävään dialogiin oman kehon ja niin sanotun somaattisen tiedostamattoman kanssa. Anna on taustaltaan sosiologi, hän tutkii muun muassa sairastamiseen, haavoittuvuuteen ja hoivaan liittyviä ilmiötä, sekä opettaa yhteiskuntatieteitä. 

Katariina Numminen on dramaturgi, esityksentekijä, näytelmäkirjailija & dramaturgian ja kirjoittamisen opettaja sekä taiteellinen tutkija. Viime aikoina hän on ollut kiinnostunut mm. unista, ruumiillisuudesta, suremisesta, eleistä. Myös Katariina opiskelee C. G. Jung instituutissa kolmatta vuotta analyyttista psykologiaa. Hän on myös opiskellut erilaisia kehollisia menetelmiä, ja opiskelee C. G. Jung instituutissa kolmatta vuotta analyyttista psykologiaa. Katariina on yksi Todellisuuden tutkimuskeskuksen perustajäseniä.

Anna Leppo is studying to become a Jungian psychoanalyst at the J.G. Jung Institute in Copenhagen. She is interested in how dreams and other material arising from the unconscious can guide towards deeper self-awareness. Anna has also studied focusing, a method that involves engaging in a lively dialogue with one’s body and the so-called somatic unconscious. With a background in sociology, Anna’s research focuses on phenomena related to illness, vulnerability, and care, and she teaches social sciences as well.  

Katariina Numminen is a performance maker, dramaturg, playwright. She also has long pedagogical practice in the areas of dramaturgy and writing. Recently, she has been interested in topics such as grief, embodiment, dreams, gestures. Katariina is currently in her third year of studying analytical psychology at the C. G. Jung Institute. She has also studied various somatic methods. Katariina is one of the founding members of the Center for Reality Research.


Kuva: Kolin matkailuhotelli, terassi 1967

B Möller / Museovirasto

Picture: Koli Resot, terrace 1967

B Möller / Finnish National Board of Antiquities