KATVEISTO

FI

EN

Katveisto on Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Myllyteatterin projekti, joka kertoo tarinoita tunteista ja muistoista suhteessa kaupunkitilaan.

Katveisto is an community art project by the Reality Research Centre and Myllyteatteri. It shares stories of emotions and memories in relation to the urban space.

Kävelytä minut paikkoihin, sellaista reittiä pitkin, jossa viet minut sinne, missä olet ollut turvassa, kokenut turvattomuutta, itkenyt tai ollut surullinen, ihastunut tai ihastellut. Päätä kävelyretkemme paikkaan, johon liittyy kaipaus tai toive. Kerro mitä näissä paikoissa kuuluu, miltä sinusta tuntuu, mitä täältä puuttuu? mitä tapahtui? 

Walk me to places, along a path that takes me to where you have been safe, experienced insecurity, cried or been sad, fallen in love or been in awe. End our walk in a place of longing or hope. Share with me what you hear in these places, how you feel, what’s missing here? what happened?

Audiokävely on kaksin koettava interaktiivinen teos, jossa kuljetaan Kontulassa valitsemasi tunnereitin läpi. Miten tunteet kiinnittyvät paikkoihin? Miten paikka muovaa meitä? Miten tunnereitit eroavat toisistaan? ja miksi? Voiko tunnekokemuksien paikallistumista muuttaa?

The audio walk is an interactive art work. It is a shared experience taking place in Kontula along your chosen emotional route. How do emotions attach to places? How does a place shape us? How do emotional pathways differ from one another, and why? Can the situatedness of emotional experiences be changed?

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

Onko Kontula sinulle tuttu paikka? Todellisuuden tutkimuskeskus etsii vapaaehtoisia Katveiston työpajoihin ja esityksiin. Oppaat osallistuvat koulutuksiin aikavälillä 20.5.–3.6.2024 sekä Katveiston esityksiin 6.–14.9.2024. Oppaille maksetaan korvaus esityksistä. 

Mikäli olet kiinnostunut, lähetä sähköpostia osoitteeseen rosaliina@todellisuus.fi.

SEEKING VOLUNTEERS!

Are you familiar with Kontula? The Reality Research Centre is looking for volunteer to work as guides for Katveisto performances. We will train the guides from 20.5. to 3 June 2024. The performances of Katveisto will take place from 6. to 14.9.2024. Participants will be paid for the performances.

If you are interested in participating, please send an email to rosaliina@todellisuus.fi.

TYÖRYHMÄ:

Esityskonseptin suunnittelu ja toteutus: Minna Lund
Äänisuunnittelu: Iida Hägglund, Tuomas Norvio, Axel Ridberg
Graafinen suunnittelu: Oona Raadelma
Tuottaja: Rosaliina Elgland
Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus
Hanketta ja esitystä ovat tukeneet: Helsingin kaupunki ja Myllyteatteri ry

WORKING GROUP:

Performance concept and implementation: Minna Lund
Sound design: Iida Hägglund, Tuomas Norvio, Axel Ridberg
Graphic design: Oona Raadelma
Producer: Rosaliina Elgland
Production: Reality Research Center
Supported by: City of Helsinki and Myllyteatteri ry

ESTEETTÖMYYS:

Esitys tapahtuu ulkona, joten pukeuduthan sään mukaan.
Kieli: pääkieli suomi, englanti

ACCESSIBILITY:

The performance takes place outside. Please dress according to the weather.
Language: main language Finnish, English

HELSINGIN MALLI

Helsingin kaupungin rahoittama Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön hanke, jossa taideorganisaatiot toimivat eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Helsingin mallin tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa niiden yhteisöllisyyttä sekä lisätä alueen asukkaiden kulttuurista osallisuutta. 

THE HELSINKI MODEL

The Helsinki Model encourages art institutions and organisations to expand their operations beyond their own facilities and work in cooperation with the residents and communities of various neighbourhoods. The Helsinki Model aims to balance out and diversify the artistic and cultural offerings of the Helsinki districts, as well as to boost a sense of community and cultural inclusion of residents.