Meistä

/ About Us

FI

Meistä

Toimintamuoto

Vuonna 2001 perustettu Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on Helsingistä käsin toimiva, esitystaiteellisten ammatilaisten kollektiivi. Yhteinen pyrkimyksemme on havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta tekemällä esityksiä.

Toiminta-ajatuksemme on, että taide avaa todellisuuden kirjon.

Esitykset ovat sekä tutkimuksemme pääasiallinen väline että sen hedelmä; tuotamme vuosittain useita produktioita, jotka laajentavat ja rikkovat paitsi vallitsevaa todellisuuskäsitystä, myös venyttävät esitystaiteen rajoja ja määritelmiä. Kollektiivin tuotantomalli jakautuu pääohjelmistoon, jonka taiteellinen johtaja valitsee, julkaisutoimintaan ja hankkeisiin.

Suurin osa esityksistä tapahtuu perinteisten esitystilojen ulkopuolella: kadulla, metsässä, gallerioissa, festivaaleilla, työpaikoilla ja ihmisten kodeissa. Näin poikkeukselliset olosuhteet vaativat poikkeuksellista huolenpitoa katsojasta ja vuosien myötä meistä on tullut yleisösuhteen erityisosaajia. Katsoja ja hänen kokemuksensa ovat huomiomme keskipisteessä. Siksi yleisöämme voi useimmiten kutsua pikemminkin kokijoiksi tai aktiivisiksi tekijöiksi.

Suomessa 2000-luvulla esitystaiteeksi nimetty taiteenala sijaitsee teatterin ja performanssitaiteen välimaastossa. Esitystaide on kytköksissä myös kulttuurin yleiseen esityksellistymiseen – nykyisin esitystaide kiinnostaa taiteilijoiden lisäksi mm. erilaisia palvelun tarjoajia kuten tapahtumatuottajia, konsultteja, opettajia, digitaalisten palvelujen kehittäjiä, terveydenhuollon ja hoivatyön ammattilaisia sekä mainos- ja peliteollisuutta.

Todellisuuden tutkimuskeskus on kuluneiden vuosien aikana ollut mukana vakiinnuttamassa teatterin ja performanssin välimaastoon sijoittuvaa esitystaidetta suomalaiseen kulttuuriin ja toteuttanut yli sata esitysprojektia. Esitysten lisäksi olemme järjestäneet työpajoja, koulutuksia, seminaareja, tapahtumia ja häiriöitä, luoneet mm. taiteellispedagogisen metodin, mysteerikoulun, vankilaresidenssin, taidevarkauksia ja urbaaneja rituaaleja. Olemme olleet mukana pitkissä kansainvälisissä hankkeissa ja esityksemme ovat vierailleet ulkomailla. Vuosina 2007–2017 kustannettu Esitys-lehti käynnisti julkaisutoimintamme, joka pitää sisällään myös useita kirjoja, englanninkielisen verkkojulkaisun Ice Hole – The Live Art Journal ja Voima-lehden kanssa yhteistyössä julkaistavan taidemedian Taiteen paikka.

Todellisuuden tutkimuskeskus ei siis ole teatteri, vaikka monet jäsenistämme ovat teatterialalta ja tuotamme myös nykyteatteriesityksiä. Me olemme joukko keskenään erimielisiä esittävän taiteen ammattilaisia – ohjaajia, näyttelijöitä, koreografeja, valosuunnittelijoita, muusikoita, pelisuunnittelijoita, rituaalitaiteilijoita, kulttuuripedagogeja. Todellisuuden tutkimuskeskus ei ole myöskään salaseura. Joka syksy kuka tahansa todellisuuden taiteellisesta tutkimisesta kiinnostunut voi hakea jäseneksi. Tällä hetkellä meitä on 63. Jäsenten lisäksi produktioihimme osallistuu vuosittain vierailijoita taiteen ja tieteen eri aloilta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Olemme toiminnassamme sitoutuneet noudattamaan Esitystaiteen keskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, ja siellä laadittuja turvallisemman tilan ohjeita.

Strategia

TTK:n uusi strategia (2022–26) on otettu käyttöön syksyllä -22. Tavoitteena on kehittää TTK:n toimintaa ja rahoitusta niin, että se voi mahdollistaa jäsentensä pitkäjänteisen taiteellisen työn ja tutkimuksen yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Uudella strategiakaudella TTK haastaa itsensä erityisesti yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä saavutettavuus kysymysten äärelle. Etsimme keinoja, joilla voimme laajentaa kollektiivin moninaisuutta ja jakaa valtaa niin, että TTK on omalta osaltaan edesauttamassa kentän moninaisuuden kehittymistä ja uusien katsojaryhmien löytämistä esitystaiteen pariin.

EN

About us

Form of activity

Reality Research Center, founded in 2001, is a collective of artists engaged in performative adventures. Our shared aspiration is to observe, question, and renew reality by creating performances.

Our vision: Art opens the spectrum of reality.

Performances are both the instrument and the fruit of our research; every year we produce several projects that expand and break not only the prevailing concept of reality, but also the borders and definitions of performative art. Our program consists of the Main Program, which is curated by our artistic director, and the more informal Off Program.

Most of our performances take place outside of traditional art spaces: in the woods, in offices, on the street, in boxing rings, in virtual reality, in parliament, or in homes. Exceptional circumstances require exceptional care for the spectator – over the years we have become specialists in audience development. The spectators and their experiences are the focal point of our interest. That is why we often replace the word spectator with experiencer, participant, or even author.

In the 21st century, Finland has seen the emergence of performance and live art (FI: esitystaide), an art form located somewhere between theatre, performance art, and contemporary dance. Performance and live art is related to the general performative turn in society – nowadays performativity is of interest not only to artists but also to event producers, consultants, teachers, digital service developers, health care professionals, and the game and advertisement industries, among others.

During the past years, Reality Research Center has been establishing the position of performance and live art on the Finnish cultural landscape, and has carried out more than 100 performance projects. In addition we have organized workshops, seminars, events, and disturbances; our creations include a pedagogical method, a mystery school, a prison residency, art larcenies, and urban rituals. We have participated in long-term international projects and our performances have toured abroad. Esitys magazine (2007–2017) started our publishing activities. Since then we have released several books as well. We have also online magazine publications such as Ice Hole – the Live Art Journal and Taiteen paikka (in Finnish) which is published in collaboration with Voima-magazine.

Reality Research Center is thus not a theatre, even though many of our members have a background in the field, and some of our work falls within the borders of contemporary theatre. We are a crew of disagreeing performing arts professionals – directors, actors, choreographs, lighting designers, musicians, game designers, ritual artists, cultural pedagogues. Reality Research Center is not a secret society, either. Every autumn anybody interested in the artistic research of reality can apply as a member. At the moment we have 60 members. In addition to our members, visiting artists or scholars take part in our productions yearly.

Equality plan

We are committed to following the Equality Plan and the Safer Spaces guidelines of Centre for Performing Arts’ Eskus. The guidelines are at the moment in Finnish.

Strategy

Reality Research Center’s new strategy (2022-26) is taken into action in the autumn of 2022. Our aim is to develop RRC’s activities and funding towards better possibilities to support its members’ a long-term artistic work and research in collaboration with local and international partners. With the new strategy, RRC will challenge itself in particular in the terms of equality and accessibility. We will seek ways to broaden the diversity of the collective and share power so that RRC contributes to diversifying the field and discovering new audiences for the performing arts in general.

Reality Research Center’s strategy 2022-2026 (in Finnish)

Henkilökunta

Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellisena johtajana vuonna 2023 toimii Julius Elo, toiminnanjohtajana Katja Kirsi, tuottaja/tiedottajana Sonja Koivisto ja hanketuottajana Eevi Tolvanen.

Ota yhteyttä

Yhteistyökumppanit

Yhteistyö ja verkostot ovat taiteellisen toimintamme ja tutkimuksemme edellytys. Tällä hetkellä keskeisiä yhteistyötahojamme ovat:

Staff

The artistic director of Reality Research Center for 2023 is Julius Elo (they/them), production manager Katja Kirsi (she/her), producer/communication officer Sonja Koivisto (she/her) and production producer Eevi Tolvanen (she/her).

Contacts

Partners

Collaboration and networks are a prerequisite for our artistic work and research. Currently, our main partners are:

ANTI – Contemporary Art Festival / Diakonissalaitos (D-Asema Kontula) / Eskus – Esitystaiteen keskus / Ferske Scener (NO) / Good Vibes East/Zodiak ja Maria Baric Company / Haltia luontokeskus / IETM – International network for contemporary performing arts / Ikäinstituutti / Itäkeskuksen nuorisotalo / KAS – Kontula Art School / Kinaporin palvelukeskus / Kivikon asukastalot Kivenkolo ja Kivimottis / Kontula Book City / Kontula Electronic / Kontufest / Kontulan Kirjasto / Kontulan Naapuruspiiri Metro / Nuorten paikkataju ja huolet -hanke / Kontulan Seniorikeskus / Kontulan SOTEKA-verkosto / Kontula Urban Film Festival  / Kulttuuriosuuskunta ILME / Kurkijamit / Liikkeellä Marraskuussa -festivaali / Myllyteatteri / Ostarifestari / Oulun kulttuuripalvelut / Roihuvuoren palvelukeskus / Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta / Tampereen yliopisto, Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty) / Teatterikeskus / TINFO – teatterin tiedotuskeskus / Theaterformen Festival / Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke / Töölön seniorikeskus / Vesalan ja Kivikon nuorisotalot / Vetoa ja voimaa Mellunkylään -verkosto / Voima / Zodiak – Uuden tanssin keskus

Tukijat

Toimintaamme tukevat vuonna 2023 Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Nordisk Kulturfond ja KSL-Opintokeskus. Muut mahdolliset projektikohtaiset tukijat löytyvät esitysten sivuilta.

Financial support

Our activities are supported in 2023 by Arts Promotion Centre Finland, Helsinki city, Jenny and Antti Wihuri Foundation, Nordisk Kulturfond and KSL Study Center . Other possible funders concerning each project can be found on their own pages.