Vastaa kysymykseen tanssin tunnusta – Autat tekemään podcastin!

På svenska nedan / in English below

Miltä tanssiminen tuntuu on podcast, jossa yritämme ymmärtää mikä tekee tanssimisesta ainutlaatuista. Podcast on yritys avata ja sanoittaa tanssimista niin yksityisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena asiana. Podcast on epäkaupallinen taiteellinen tutkimus ja se julkaistaan netissä elokuussa osana UrbanApan festivaalia. Projektia vetää esitystaiteilija Wilhelm Blomberg aisaparinaan tanssitaiteilija Taru Aho. 

Etsimme vapaaehtoisia osallistumaan projektiin. Osallistu projektiin vastaamalla kysymykseen miltä tanssiminen tuntuu? ja lähetä se Whatsapp-ääniviestillä numeroon +358417229175 tai mailitse osoitteeseen hiljaisettanssit@gmail.com. Voit myös lähettää vastauksesi tekstitse, mikäli niin on sinulle helpompi. Vastauksia käytetään nimettömästi osana podcastia. Voit vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Me emme valitettavasti pysty maksamaan korvausta vastauksista, mutta jos sinulla on aikaa vastata lyhyestikin, se olisi meille kovin merkityksellistä. Deadline vastauksille on 26.7. 

Jos mietit kiinnostaako meitä sinun ajatuksesi, vastaus on kyllä! Vastauksesi saa olla juuri niin lyhyt tai maalaileva kuin itse haluat. Kaipaamme erityisesti vastausta sinulta, joka…

 • Tykkäät tanssimisesta tai olet ennen tykännyt tanssimisesta mutta et tykkää enää
 • Tanssiminen on sinulle erityinen, ihana tai kipeä asia
 • Tanssiminen on muuttanut elämäsi
 • Tanssit ainoastaan yksin kotonasi
 • Olet lopettanut tai luovuttanut tanssimisen suhteen
 • Olet kadottanut tanssimisen tunnun tai kaipaat sitä
 • Sinulle on tai ei ole maksettu tanssimisesta

Tarvitsemme myös apuasi, jotta vastauksien kirjo olisi mahdollisimman laaja ja moninainen. Pyydämme sinua välittämään tämän linkin ihmiselle, jolta haluaisit kuulla vastauksen samaan kysymykseen. Kaipaamme vastauksia mahdollisimman erilaisilta ja eritaustaisilta ihmisiltä, kehoon, kykyihin tai taitoihin katsomatta. 

Lähettämällä ääniviestin suostut siihen että vastaustasi voidaan käyttää osana podcastia. Projektin edetessä olemme yhteydessä joihinkin vastaajiin laajemman haastattelun puitteissa. Puhelinnumeroja käytetään ainoastaan haastateltavien kontaktointiin eikä tallenneta mihinkään muualle ja poistetaan projektin valmistumisen jälkeen. 

Projektia tukevat Svenska Kulturfonden, UrbanApa ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. 
Lisätietoja: Wilhelm Blomberg, hiljaisettanssit@gmail.com  


Hur dansandet känns är en podcast där vi försöker förstå vad som gör dansandet unikt. Podcasten är ett försök att lägga ord på dansande som ett privat, gemensamt eller samhälleligt fenomen. Podcasten är en icke-kommersiell konstnärlig studie och publiceras online i augusti som en del av UrbanApan-festivalen. Projektet leds av scenkonstnären Wilhelm Blomberg i samarbete med danskonstnären Taru Aho.

Vi söker frivilliga för att medverka i projektet. Ta del av projektet genom att besvara frågan hur dansandet känns? och skicka ditt svar som ett ljudmeddelande på Whatsapp till numret +358417229175 eller per email till adressen hiljaisettanssit@gmail.com. Du kan även skicka ditt svar i textformat, ifall det fungerar bättre för dig. Svaren används anonymt som en del av podcasten. Du kan svara på finska, svenska eller engelska. Tyvärr kan vi inte betala ersättning för svaren, men även om du bara har tid att svara kort, vore det väldigt betydelsefullt för oss. Deadline för svaren är 26.7.

Ifall du är tveksam ifall vi är intresserade av dina tankar, är svaret ja! Ditt svar får vara så kort eller så färggrant som du vill. Vi är särskilt intresserade av ditt svar ifall…

 • Du gillar att dansa eller du har tidigare gillat att dansa, men gör det inte längre
 • Dansander är en särkskild, underbar eller öm sak för dig
 • Dans har förändrat ditt liv
 • Du dansar endast ensam hemma
 • Du har slutat dansa eller gett upp med dansen
 • Du har har tappat känslan av att dansa eller du saknar den
 • Du har eller har inte blivit betald för att dansa

Vi behöver även din hjälp så att svarsspektrumet blir så bredt och mångsidigt som möjligt. Vi ber dig vidarebefordra den här länken till den person du vill höra svaret på samma fråga ifrån. Vi är intresserade av svar från möjligast olika bakgrunder och oavsett kropp, förmågor eller skicklighet.

Genom att skicka ett ljudmeddelande samtycker du till att ditt svar kan användas som en del av podcasten. När projektet fortskrider kommer vi att ta kontakt med vissa respondenter för en bredare intervju. Telefonnumren används bara för att kontakta de intervjuade och lagras inte någon annanstans och raderas efter att projektet är avslutat.

Projektet stöds av Svenska Kulturfonden, UrbanApa och Todellisuuden Tutkimuskeskus.
För ytterligare information: Wilhelm Blomberg, hiljaisettanssit@gmail.com 


How does dancing feel is a podcast, where we are trying to understand what makes dancing unique. The podcast is an attempt to give words to dancing as a private, communal and societal fenomenon. The podcast is a non-commercial artistic study and will be released online in August as part of the UrbanApan festival. The project is led by performer Wilhelm Blomberg in collaboration with dance artist Taru Aho.

Participate in the project by answering the question how does dancing feel? and send it as a Whatsapp-voice message to +358417229175 or by email to hiljaisettanssit@gmail.com. You can also send your answers in text, if that is easier for you. Replies are used anonymously as part of the podcast. You can answer in Finnish, Swedish or English. Unfortunately, we are not able to pay compensation for the answers, but if you have time to answer even briefly, it would be very meaningful to us. Deadline for the answers is July 26th.

If you are wondering if we are interested in your thoughts, the answer is yes! Your answer can be just as short or elaborate as you want it to be. We especially yearn for your answer if…

 • You like dancing or you used to like dancing, but don’t like it anymore
 • Dancing is a particular, wonderful or painful thing for you
 • Dancing has changed your life
 • You only dance alone at home
 • You have stopped or given up dancing
 • You have lost the feeling of dancing or you miss it
 • You have or have not been paid for dancing

We also need your help to make the spectrum of answers as wide and diverse as possible. We ask that you forward this link to the person from whom you would like to hear the answer to the same question. We need answers from as diverse backgrounds as possible, regardless of body, abilities, or skills.

By sending an audio message, you agree that your reply may be used as part of the podcast. As the project progresses, we will be in touch with some respondents for an broader interview. Phone numbers are only used to contact the interviewees and are not stored anywhere else and are deleted after the project is completed.The project is supported by The Swedish Cultural Foundation in Finland, UrbanApa and the Reality Research Center.
For more information: Wilhelm Blomberg, hiljaisettanssit@gmail.com