Tanssikavereiden kokemuksia: haastattelussa Roosa Isokääntä

/ Dance Friends’ Experiences: Interview with Roosa Isokääntä

Roosa Isokääntä

FI

”On ihanaa, kun Tanssikavereita näkee ja kuulee Tanssikavereiden omia kokemuksia. Se on itsellekin erityinen hetki keskellä työarkea, kun kuulee että koko huone onkin lähtenyt mukaan tanssiin. Toinen kulttuuriohjaaja oli mukana yhdessä tärkeässä hetkessä. Hän kertoi, että asukas, joka on harrastanut balettia, oli sulkenut silmät ja antanut fiiliksen viedä. Hän oli omassa elementissään ja nauttinut tanssimisesta. Se oli upea ja liikuttava hetki.”

Haastattelussa kulttuuriohjaaja Roosa Isokääntä.

EN

It’s wonderful when you see the Dance Friends and hear about the Dance Friends’ own experiences. It’s a special moment for me in the middle of everyday work when I hear that the whole room has joined in the dance. Another cultural instructor was involved in one important moment. They told me that a resident, who had practiced ballet, had closed their eyes and let the feeling lead. They were in their element – enjoying dancing. It was a wonderful and touching moment.”

Interview with a cultural instructor, Roosa Isokääntä.

Kuka olet?

”Olen Roosa Isokääntä ja toimin Kivelän seniorikeskuksessa kulttuuriohjaajana. Kulttuuriohjaajana työnkuvan ytimessä on huolehtia siitä, että asukkaiden ja asiakkaiden kulttuuriset oikeudet toteutuvat. Kulttuuriohjaajat toimivat työyhteisössä kulttuurin asiantuntijoina, jotka kehittävät ja tekevät kulttuuria ja taidetta näkyväksi työyhteisössä. Työpäiviin voi kuulua mm. viestintää, yhteistyökumppaneiden kanssa yhteydenpitoa, tapahtumien ja ryhmien järjestämistä ja paljon muuta. 

Olen itse alunperin pohjanmaalta Kalajoelta, mutta nykyään asustelen Itä-Helsingissä. Työpäivän jälkeen soitan ja laulan naapureiden iloksi tai kauhuksi sekä joogaan.”

Who are you?

”I’m Roosa Isokääntä and I work as a cultural instructor at the Kivelä´s Senior Centre. The core of my job is to ensure that the cultural rights of residents and clients are fulfilled. Cultural instructors act as cultural experts in the work community, developing and making culture and art visible in the work community. Their working days may include communication, contacting partners, organising events and groups, and much more.

I am originally from Kalajoki in Ostrobothnia, but nowadays I live in East-Helsinki. After work I play and sing to the delight or horror of my neighbours and do yoga.”

Mitä Tanssikaveruus on?

Tanssikaverit tukevat ja vahvistavat sitä, että pystymme tarjoamaan seniorikeskuksen asukkaille omannäköistä elämää. Tanssikaverit tukevat sitä, että asukkailla on entistä enemmän mielekästä tekemistä. Ihanaa on se, että meillä on paljon ryhmätoimintaa, joten tässä hakkeessa voimme tarjota enemmän yksilökohtaamisia. Tässä on pystynyt parittamaan Tanssikavereita asukkaille, joilla on tarve juuri tällaiselle toiminnalle.

What it means to be a Dance Friend?

Dance Friends support and reinforce our ability to provide a life of their desire for the residents of the senior centre. Dance Friends support our residents to have more meaningful things to do. What’s wonderful is that we have a lot of group activities, so in this project we can offer more individual encounters. Here, we have been able to pair Dance Friends with residents who need just such activities.

Miten Tanssikaveri tukee omannäköistä elämää? 

Kivelän asukkaat ovat täällä, koska tarvitsevat monipuolisesti tukea arkeensa. Tällaisen yhteistyön avulla pystymme tarjoamaan entistä enemmän asukkaille ja asiakkaille juuri niitä asioita, jotka ovat heille merkittäviä. Yksi meidän tärkeistä arvoista onkin, että asukkaat saavat elää meillä omannäköistä elämää ja tehdä niitä asioita, jotka ovat heille itselleen tärkeitä.

How does a Dance Friend support a own-looking life?

The people of Kivelä are here because they need a wide range of support in their daily lives. This kind of collaboration allows us to offer more of what matters to our residents and clients. Indeed, one of our core values is that our residents can live a life of their own and do the things that are important to them.

Roosa Isokääntä työssään Kivelän seniorikeskuksessa / Roosa Isokääntä working at Kivelä´s senior center

Mitä Tanssikaverit ovat tuoneet teidän arkeen? 

Kulttuuriohjaajan näkökulmasta:

On ollut ihanaa, että on voinut rikastuttaa asukkaiden arkea ja juurruttaa toimintaa osastoille. On kullanarvoista, että saa levitettyä kokemuksia siitä mitä vaikutuksia kulttuurilla ja taiteella on. Ihanaa, että saa luovaa porukkaa tänne ja uudenlaista tekemistä. On syntynyt myös ystävyyssuhteita. Tanssikaverit Aulikki, Orvokki ja Fri Nilas käy mielellään juttelemassa ja viettämässä aikaa yhdessä. 

Asukkaiden näkökulmasta:

Yksilökohtaaminen rauhassa vain heidän kanssaan on todella tärkeää. Yksilökohtaaminen on kullanarvoista ja kaiken ytimessä. Tanssikaveruus vaikuttaa elämänlaatuun ja mielekkyyteen.

Hoitajien näkökulmasta:

Saa hoitajillekin näkyväksi, mitä taiteella ja kulttuurilla voi tehdä ja miten se vaikuttaa. Tanssikaveri ylläpitää toimintakykyä ja itseilmaisu. Kohtaaminen ja kaikki liike ylläpitää fyysistä toimintakykyä. Tosi monta asiaa.

What have Dance Friends brought to your everyday life?

From the culture workers point of view:

It has been wonderful to be able to enrich the daily lives of the residents and to introduce activities to the wards. It is a golden opportunity to spread the experience of the impact that culture and art can have. It’s wonderful to have creative people here and new things to do. Friendships have also been born. Dance Friends Aulikki, Orvokki and Fri Nilas like to chat and spend time together with us.

From the residents’ point of view:

The individual encounter in peace with just them is really important. Individual encounter is precious and at the heart of everything. A Dance Friend contributes to quality of life and meaningfulness.

From the caregivers’ perspective:

Makes it visible to caregivers what art and culture can do and how it makes a difference. Dance buddies maintain functional ability and self-expression. Encounter and all movement maintains physical functioning. So many things.

Ajatuksia Tanssikavereiden tulevaisuudesta

Toivomme sitä, että kännistetty työ jatkuu. Toiminta voisi laajentua. On toiminut todella hyvin ja juurtunut hyvin osastoillekin. Hoitajat tietävät milloin Tanssikaverit tulevat. Toivottavasti toiminta ei katkea, vaan pysyisi yllä. Meiltä löytyisi useampikin innokkaita tanssijoita. Toivottavasti Tanssikaveri-toiminta laajenee enemmän muihinkin taloihin. Kun tietää miten se on ilahduttanut omia asiakkaita, ilman muuta suo ilon jakautumisen vaikka minne muuallekin.

Thoughts about Dance Friends Future

We hope that the started work will continue. Dance Friends activities could expand. It has worked really well and has taken root well in the departments. Nurses know when the Dance Friends are coming. Hopefully the activity will not stop but will be maintained. We could find more enthusiastic dancers. I hope that the Dance Friend activities will be extended to other senior centers. When you know how it has delighted our own customers, you would want the joy to be spread to other places as well.

Jäikö sanomatta jotain tärkeää?

Vapaaehtoiset on ihania. Tuntuu, että Tanssikaveri-toiminta on silläkin tavalla ihanaa, että heitä näkee viikoittain. On puolin ja toisin tärkeää, että aina nähdään ja voi keskustella erilaisista tilanteista. Hyvistä tai haastavista. On ollut kiva, että voidaan käydä niitä läpi. Monet muut vapaaehtoiset (muut kuin Tanssikaverit) kulkee tosi itsenäisesti – heitä ei näe läheskään niin usein. Senkin takia Tanssikaveri-toiminta on juurtunut niin hyvin. On ollut tosi kiva, että toiminta on niin tiivistä. Kaiken kaikkiaan ihana konsepti. Tosi toimiva tähän ympäristöön. Ihanaa, että Tanssikaveri-vierailut on juuri yksilökohtaamisia. Kullanarvoista. On paljon ihmisiä, joille toimii paremmin yksilökohtaaminen. 

Did you leave something important unsaid?

Volunteers are wonderful. I feel that the Dance Friend- activity is wonderful in the sense that you see them every week. It is important for both sides that you can always see each other and discuss different situations. Good ones or challenging ones. It’s been nice to be able to go through them. A lot of the other volunteers (other than Dance Friends) run really independently – you don’t see them nearly as often. That’s also why the Dance Friends activity has taken root so well. It’s been really nice to have such a close-knit group. All in all, a wonderful concept. It really works for this environment. It’s wonderful that the visits are just one-to-one encounters. It’s precious. There are a lot of people for whom individual encounters work better.