Tanssikavereiden kokemuksia: haastattelussa Ulla Soulié

/ Dance Friends’ Experiences: Interview with Ulla Soulié

Silmälasipäinen nainen katsoo kameraan ja hymyilee, taustalla vihreä sammalpeitteinen seinä
Ulla Soulié. Kuva: Eevi Tolvanen

FI

Tanssi on ollut ilon lähde minulle aina. Sain kaksi tuntia viikossa omaa aikaa mieheni hoitamisesta, kun pääsin tanssitunnille. Hain siitä voimaa. Ja miten ihanaa Tanssikaverit-toiminta on hoivakodin ihmisille!

Haastattelussa tanssikaveri Ulla Soulié.

EN

”Dance has always been a source of joy for me. I got two hours a week of my own time from caring for my husband when I went to dance classes. I found it empowering. And how wonderful the Dance Friends activity is for the people in the care home!”

Interview with a Dance Friend, Ulla Soulié

Kuka olet?

Olen Ulla Soulié. Jäin osa-aikaeläkkeelle 10 vuotta sitten. Odotin oikein, että on minulla on vapaapäiviä ja pääsen senioritanssijoihin. Olin vielä kovin nuori. Eläkkeelle jäämisen syynä oli mieheni diagnosoitu Alzheimer. Jäin kuitenkin jossain vaiheessa omaishoitajuuden takia pois tanssijoista. Mieheni pääsi hoivakotiin 4 vuotta sitten. 

Who are you?

I am Ulla Soulié. I retired part-time 10 years ago. I was really looking forward to having some days off and joining the senior dancers. I was still very young. The reason for my retirement was my husband’s diagnosis of Alzheimer’s. However, at some point I left the dancers due to caregiving. My husband was admitted to a nursing home 4 years ago.

Mikä innoitti tulemaan mukaan Tanssikaverit hankkeeseen?

Tanssikaverit hankkeessa yhdistyy henkilökohtaisella tasolla kaksi elämänsisältöä. Olen ihan lapsesta asti tykännyt tanssista ja sitten tuli hirveän raskas elämänvaihe, jossa elämänkumppani sairastuu ja joutuu hoivakotiin.

Tutustuin kantapään kautta rakkaan ihmisen melko monotoniseen ja tylsään strukturoituun arkeen. Hoivakoti on turvallinen ja hyvä paikka, mutta resurssit ovat pienet. Korona katkaisi kaikki aktiviteetit, mitä siihen asti oli ollut. Se oli järkyttävä muutos, joka muutti hoivakodin käytäntöjä.

Kun kuulin hausta päästä tekemään Tanssikavereiden video-opasta, halusin ja toivoin pääseväni tekemään tanssijan roolia niissä. Tanssi on ollut ilon lähde minulle koko ajan. Sain kaksi tuntia viikossa omaa aikaa mieheni hoitamisesta, kun pääsin tanssitunnille. Hain siitä voimaa. Ja miten ihanaa Tanssikaverit-toiminta on hoivakodin ihmisille! Se motivoi ihan älyttömästi tähän projektiin lähtemiseen.

What encouraged you to get involved in the Dance Friends project?

The Dance Friends project combines two aspects of life on a personal level. I’ve loved dancing since I was a child but then I had a very difficult period in my life when my partner became ill and had to go into a nursing home.

I learned the hard way about the rather monotonous and boring structured daily life of my beloved. A care home is a safe and good place, but resources are limited. The corona cut off all the activities they had been doing up to that point. It was a shocking change that transformed the practices of the nursing home.

When I heard about the open call to make a video guide for Dance Friends, I wanted and hoped to become a dancer in it. Dance has always been a source of joy for me. I got two hours a week of my own time from caring for my husband when I went to dance classes. I found it empowering. And how wonderful the Dance Friends activity is for the people in the care home! It’s a great motivation to get involved in this project.

Mitä tanssi merkitsee/on merkinnyt sinulle?

Olen aloittanut 5-vuotiaana baletissa. Pääsin lapsena jopa kaupunginteatterin näyttämölle ja roolini oli olla mukana Ruma ankanpoikanen esityksessä (kevät 1958). 8-9 -vuotiaana balettiharrastukseni loppui ja innostuin telinevoimistelusta. Permannolla olin hyvä, sillä se oli tanssillinen. Opiskeluaikana minulla oli hirveän vähän varaa, mutta niistäkin rahoista kävin tanssitunneilla. Sittemmin olen ollut muualla maailmalla töissä. Tanssi palasi elämääni seniorina, 10 vuotta sitten. 

Tanssi on auttanut minua. En ole ollut kauhean innostunut siitä, kun aikoinaan tehtiin paljon salinpoikki asioita. Kurinalaisuus ei puhuttele minua. Olen kokenut Zodiakin improvisaatiolähtöiset harjoitteet isona muutoksena omaan ajatteluun siitä, mitä tanssi on. Kaikki voi olla tanssia. Muutos ajattelussani on tapahtunut vasta nyt senioritanssin yhteydessä – se on iso juttu.

Tanssi antaa luvan vapautua kaikista estoista, eikä sitä enää mieti toisen katseen kautta kauheasti. Ihanaa, jos salissa ei ole peiliä.

Iso ilo minulle on myös se, että rakkaus tanssiin jatkuu tyttäressäni ja tyttärentyttäressäni

What dance means / has meant to you?

I started ballet at the age of 5. As a child I even made it to the stage of my own town theatre and my role was to be part of the Ugly Duckling performance (spring 1958). When I was 8 or 9 years old, I stopped ballet and took up gymnastics. I was good on the parquet because it was danceable. During my studies, I had very little money, but even with that money I went to dance classes. Since then, I’ve worked elsewhere in the world. Dance came back into my life as a senior, 10 years ago.

Dance has helped me. I was never that enthusiastic when, back in the days, we used to do a lot of across the floor exercises. Discipline doesn’t appeal to me. I’ve found Zodiak’s improvisational practices a big change in my own thinking about what dance is. Anything can be dancing. The change in my thinking has only now happened within the context of senior dance – that’s a big deal.

Dance gives you permission to let go of all your blockages, and you no longer think about it through the gaze of someone else. It is wonderful if there is no mirror in the hall.

It is also a great joy for me that my love for dance continues in my daughter and granddaughter.

Millaista oli tehdä Tanssikaverit videota ja olla mukana tällaisessa prosessissa?

Se oli jännää. Saimme tietää, että mukana on koreografi ja minua jännitti, että pärjäänkö, jos siinä on annettu koreografia.

Lähdimme ihan puhtaalta ideoimaan videoita. Hirmuisen monta ideaa päätyi sellaisenaan lopputulokseen tai sitten Janina oli työryhmän kanssa risteyttänyt meidän iduista jotain uutta. Janina antoi vapaat kädet ja tilaa ideoiden kehittelylle. Me jotka tulimme valituiksi, emme tunteneet toisiamme. Ei ollut valmiita klikkejä vaan olimme kaikki tasavertaisia.

Musiikki lisättiin jälkikäteen videolle. Moni on sanonut ”miten hyvin pysyitte musiikin tahdissa”, mutta improvisoimme paljon. Tottakai saimme asemointiohjeita ja se olikin tarkkaa kameran kannalta, koska kyseessä ei ollut liikkuva kamera.

Janinalla oli suuri luottamus meihin ja ihailen hänen kykyään saada meistä ulos sen, mitä hän sai. Jerome oli aivan ihana tuottaja. Hänen läsnäolonsa oli rauhoittava.

Se oli ihana prosessi jokaiselle mukana olleelle – tuntui, että se antoi ihan älyttömän paljon. Kokemus todella nostatti. Ensimmäisen kerran uskalsin tunnustaa itselleni, että olen aina halunnut esiintyä.

Mikä vaikutus / merkitys Tanssikaverit -hankkella on?

Sydämeni pohjalta toivoisin, että tällä olisi vaikutusta. Kulttuurin merkitys on tärkeä ihan kaikille ja erityisesti niille, jotka ovat suljettu meidän normiympäristöstämme.

Isolla t:llä Tanssi. Tanssikäsityksen laajentuminen. Ajattelen, että jos on henkilö joka ei pysty liikumaan yhtään, voi hän mielikuvissaan liidellä missä vaan. Liikuntakyvyn rajoitus ei estä tanssia tai sitä mitä tanssi voi antaa. Syvältä ajattelen sen niin, että kokemus liikkeestä syntyy ilman, että tarvitsee liikkua. Tämä voi viedä joihinkin maailmoihin tai hetkiin, irrottaa sängyn tai pyörätuolin rajoittuneisuudesta.

What was it like to be involved in the making of the Dance Friends video and to be part of such a process?

It was exciting. We found out that there was a choreographer and I was nervous about whether I could do it if there was a choreography given.

We went in with a blank canvas to come up with ideas for the video. A lot of ideas ended up as they were or Janina and her team had crossed our ideas into something new. Janina gave us a free hand and space to develop our ideas. Those of us who were selected did not know each other. There were no ready-made cliques, we were all equals.

The music was added to the video afterwards. A lot of people have said ”how well you kept time with the music”, but we improvised a lot. Of course we were given positioning instructions and that was accurate for the camera because it wasn’t a moving camera.

Janina had great confidence in us and I admire her ability to get out of us what she got. Jerome was an absolutely wonderful producer. His presence was reassuring.

It was a wonderful process for everyone involved – it felt like it gave so much. The experience was really uplifting. For the first time I dared to admit to myself that I have always wanted to perform.

What is the impact / importance of the Dance Friends project?

From the bottom of my heart, I wish this had an impact. Culture is important for everyone, especially for those who are excluded from our normative environment.

With a capital T: Dance. Expanding the concept of dance. I think that if there is a person who can’t move at all, in their imagination they can glide anywhere. A limitation of mobility does not prevent dancing or what dance can offer. Deep down, I think of it as the experience of movement that arises without the need to move. This can take you to other worlds or moments, to break free from the confines of a bed or wheelchair.