Tanssikavereiden kokemuksia: haastattelussa Sointu Saraste

/ Dance Friends’ Experiences: Interview with Sointu Saraste

Sointu Saraste.

FI

”Minulle tämä on tapa ensinnäkin lähestyä vanhempia ihmisiä. — Jos vanhempia ihmisiä ei ikinä tapaa, alkaa jollain tapaa pelottaa. Muistisairaat käyttäytyvät ja näkevät maailman todella eri tavoin – ja se voi olla pelottavaa. Muistisairaus on sairaus, joka saattaa muuttaa ihmisen persoonaa niin paljon. Minua kiinnosti lähteä mukaan siksi, että voisin nähdä millaisia vanhemmat ihmiset ovat.”

Haastattelussa tanssikaveri Sointu Saraste.

EN

For me this is a way to approach older people. — If you never meet older people, you’ll start to feel intimidated in some ways. People with dementia or Alzheimer’s behave and see the world in very different ways – and it can be scary. Memory loss is a disorder that can change a person’s personality so much. I was interested in jumping on board because then I could see what older people are like.”

Interview with a Dance Friend, Sointu Saraste.

Kuka olet ja miten päädyit mukaan Tanssikavereihin?

Olen Sointu, tanssitaiteilija sekä tällä hetkellä teen sijaisopettajan töitä. Päädyin tanssikaveriksi, kun näin instagramista Janina Rajakankaan ilmoituksen koulutuksesta. Janina on koreografi ja laittanut Tanssikaverit aluille.

En ensin ymmärtänyt täysin mitä tämä on. Ymmärsin, että se olisi ainakin tanssia seniorikeskuksissa, ja koska satun asumaan Roihuvuoren seniorikeskuksen naapurissa – paikka oli hyvin saavutettavissa. Lähdin kiinnostuksesta mukaan ja huomasin, että se olikin paljon kiinnostavampi juttu, kuin aluksi ajattelin.

Who are you and how you did you end up volunteer as a Dance Friend?

I am Sointu, a dance artist and currently I work as a supply teacher. I ended up as a Dance Friend when I saw Janina Rajakangas’ announcement about the upcoming training on Instagram. Janina is a choreographer and has initiated the Dance Friends project.

I didn’t fully understand what this was at first. At least what I understood, it would be dancing in senior centres and as I happen to live next door to Roihuvuori senior centre – the place was well accessible for me. I got involved out of interest and found that it was much more interesting than I first thought.

Mitä Tanssikaveruus on?

Minulle tämä on tapa ensinnäkin lähestyä vanhempia ihmisiä. On ollut isovanhempia, mutta arjessa en tule tavanneeksi seniori-ikäisiä henkilöitä. Jos vanhempia ihmisiä ei ikinä tapaa, alkaa jollain tapaa pelottaa. Muistisairaat käyttäytyvät eri tavalla ja näkevät maailman todella eri tavalla – se voi olla pelottavaa. Muistisairaus on sairaus, joka saattaa muuttaa ihmisen persoonaa niin paljon.

Minua kiinnosti lähteä mukaan siksi, että voisin nähdä millaisia vanhemmat ihmiset ovat. Tanssikaveruus on tärkeää työtä ja tuo liikettä seniorikeskuksiin. Itse olen tanssija ja minua kiinnostaa, millä tavalla erilaiset ja eri-ikäiset voivat tanssia ja miten omaa tietoa ja taitoa voisi jakaa vapaaehtoistoiminnan merkeissä.

What it means to be a Dance Friend?

For me, this is a way of approaching older people. I’ve had grandparents, but in everyday life I don’t get to meet people of senior age. If you never meet older people, you’ll start to feel intimidated in some ways. People with memory disorders behave differently and see the world in a very different way – it can be scary. Memory loss is a disorder that can change a person’s personality so much.

I was interested in jumping on board because then I could see what older people are like. Dance Friends are doing important work and bring movement to senior centers. As a dancer myself, I am interested in how people of different ages and abilities can dance and how to share their knowledge and skills through volunteering.

Mitä Tanssikaveruus on tuonut tähän mennessä? 

Mielenkiintoisia kohtaamisia ja yllätyksiä. Se on hienoa, kun saa luotua kontaktin ja pääsee tanssimaan ihmisen kanssa eri tavalla kuin yleensä. Monesti tanssin samanikäisten ja vielä tanssijoiden kanssa. On ihan erilainen kohtaaminen tanssia paljon vanhemman henkilön kanssa. Joskus tanssitaan käsillä tai keinutaan tuolissa. Se tuo uudenlaista perspektiiviä ja avaa näkökulmaa siihen, mitä kaikkea tanssi voi olla. Se muistuttaa siitä, miten tärkeää tanssi on ja miten perustavanlaatuinen tarve liike on – varsinkin sellainen, mitä tekee vain huvikseen ja joka on yhteydessä mielikuviin.

What has the experience as a Dance Friend brought you so far?

Interesting encounters and surprises. It’s great when you can make contact and get to dance with a person in a different way than you normally would. Normally I dance with the people that are the same age with me or that are dancers too. It’s quite a different encounter to dance with someone much older than me. Sometimes you would just dance with your hands or swing on a chair. It brings a new perspective and opens up your view of what dance can be. It reminds you of how important dance is and how fundamental a need movement can be – especially the kind of movement that you do just for fun and that is connected to your imagination.

Two people watching a Dance Friend Guide video in a senior center.
Sointu ja seniorikeskuksen asukas katsovat yhdessä Tanssikaverit -opasvideota tabletilta. Kuva: Eevi Tolvanen

Kerro mieleenpainuvasta hetkestä Tanssikaverina. 

Muistan henkilön, jota ei kiinnostanut niinkään tanssiminen, mutta laulaminen, ja hän lauloi kerran saman laulun kolme kertaa peräkkäin. Samassa tilassa oli henkilö, jonka kanssa olimme tanssineet peilikuvatanssia, mutta hän nukahti kesken. Herätessään tämän toisen henkilön lauluun, hän alkoi itsekseen tanssia käsillä. Olin siis antanut inspiraation tanssia ensin yhdessä, jonka jälkeen hän jatkoi tanssia itsekseen laulun mukana. 

Mikä on ollut vaikeaa tai haastavaa ja mitä ajattelet tulevaisuudestasi Tanssikaverina? 

Aluksi oli haastavaa saada asukkaita tanssimaan, kun ei vielä tiennyt, mistä jokainen pitää. Osa videoista voi kiinnostaa tosi paljon toista henkilöä ja toista taas samat videot eivät kiinnosta lainkaan. On tärkeä oppia tuntemaan, että tietää mikä on paras virike kullekin.

Perusasioissa riittää vielä kehitettävää. Kun tekee enemmän, ehkä keksin omiakin harjoitteita ja tulee lisää omia ajatuksia. Yritän myös keksiä, miten huomioida muut, jos välillä sattuu enemmän kuin yksi seniori paikalle. 

Intensiivinen läsnäolo.

Läsnäolo on tosi intensiivistä. Kun on toisen henkilön kanssa intensiivisesti kontaktissa, siinä yrittää ymmärtää toista ihmistä. Aivot raksuttaa tosi kovasti. Yrittää ymmärtää ja on tosi läsnä, miettien samalla mitä voisi vielä tarjota tälle ihmiselle. Kun katsotaan videota tai tehdään harjoitetta, miettii aktiivisesti, mihin tämä jatkuisi tämän jälkeen. Sitä yrittää tunnustella, miten pääsee eteenpäin. Jos toinen vaikuttaa väsyneeltä, tulee pohdittua, pitääkö lopettaa vai tehdäänkö vielä jotain. Paljon on tunnustelemista, koska ihmiset ovat vielä uusia minulle. Mietin, ’miten olla vuorovaikutuksessa juuri tämän ihmisen kanssa’?

Ovatko seniorikeskukset sinulle tuttuja ja millaista sinne on mennä?

Seniorikeskukset eivät ole minulle tuttuja. Ensimmäisellä kerralla jännitti tulla paikalle. Tulin Ainon (hankkeessa työskentelevä ammattitanssija) kanssa käymään ensimmäisen kerran. Varauduin siihen, että paikka olisi kuin sairaala, ja että asukkaat olisivat huonossa kunnossa. Roihuvuoren seniorikeskus on tosi mukava ja ei vaikuta lainkaan sairaalalta. Asukkaat ovat puheliaita ja heistä huomaa, että heidän mielestä on tosi mukavaa, että tullaan käymään. He ovat todella otettuja, kun joku tulee käymään ja haluaa tanssia. Sanovat, että ”kiitos, että tulit katsomaan meitä”. Henkilökunnan puolesta myös tervetullut olo. Aina vähän jännittää, kun tulee, sillä ei tiedä kuka sattuu olemaan hereillä ja kuka haluaa tanssia. Joka kerta kuitenkin jännittää vähemmän.

Jäikö vielä jotakin tärkeää sanomatta?

Jos joku miettii, haluaako tulla mukaan, voin sanoa, että mukaan on tosi helppo hypätä. Aikaisempaa tanssitaustaa ei tarvitse olla. Videot ovat helppoja ja niitä on mahdollista tehdä kenen tahansa kanssa vaikka tuolissa istuen. Ei-tanssijat voivat hyvin myös tarttua tähän. Tanssikaveruus on hyvä kelle tahansa, joka ei muuten tapaa vanhempia ihmisiä jokapäiväisessä elämässä. Se voi olla hetki kerran kuussa, kun tulee tapaamaan seniorikeskuksen asukkaita. Tanssi on kiva ja kevyt asia – ja helppo tapa myös lähestyä vanhempia ihmisiä.

Tell us about a memorable moment as a Dance Friend.

I remember a person that wasn’t interested in dancing at all, but singing instead. Once they sang a song three times in a row. There was a person in the same room with whom we had danced a mirror reflection dance, but they fell asleep during that. Waking up to this other person singing, they started dancing on their own with hands. So I had provided the inspiration to dance together first, and then they continued to dance by themselves to the song.

What has been challenging and what do you think about your future as a Dance Friend?

At first it was a challenge to get people to dance, as you didn’t know what everyone liked yet. Some of the videos can be a great interest to one person and others may not be interested at all in them. It’s important to get to know what is the best stimulation for each person.

There is still room for improvement in the basics. As I do more, maybe I’ll come up with my own exercises and more of my own thoughts and ideas will come up. I’m still also trying to figure out how to accommodate others if more than one senior happens to be in the same room at the same time.

Intensive presence.

The presence is very intense. When you’re in an intense contact with another person, you’re trying to understand that other person. Your brain is ticking really hard. Trying to understand and being present, while thinking about what else you could offer that person. When you watch a video or do an exercise, you are actively thinking about where you would go from here. You try to examine how you can move forward. If the other person seems tired, you wonder if you should stop or do something else. There is a lot of adapting because people are still new to me. I just need to figure out, ’how to interact with this particular person?’.

Are you familiar with senior centers and how it is like to go there?

I am not familiar with senior centres. The first time I was nervous to go there. I came with Aino (a professional dancer working on the project) for my first visit. I was prepared for the place to be like a hospital, and for the residents to be in bad condition. The Roihuvuori senior centre is however really nice and doesn’t feel like a hospital at all. The residents are very talkative and you can tell that they really enjoy when you come to visit them. They are receptive when someone comes by and wants to dance. They say, ”thank you for coming to see us”. On behalf of the staff, I feel very welcomed as well. It’s always a bit of a thrill when you come because you don’t know who happens to be awake and who wants to dance. Each time, though, I’m less nervous.

Is there anything important that wasn’t said yet?

If anyone is wondering whether to join, I can tell you that it’s really easy to jump in. No previous dancing experience is necessary. The videos are easy and can be done with anyone, even sitting in a chair. Non-dancers are also very welcome to come along. A Dance Friend is good for anyone who doesn’t otherwise meet older people in everyday life. It can be a moment once a month when you come to meet the residents of a senior centre. Dancing is a nice, light thing to do – and an easy way to approach older people too.