TTK Kontulassa

Todellisuuden tutkimuskeskus toteuttaa Kontulassa esityksiä, työpajoja ja muita tutkimusmatkoja todellisuuteen osana Helsingin mallia vuosina 2022-2024.

The Reality Research Centre will conduct presentations, workshops and other explorations of reality in Kontula as part of the Helsinki Model in 2022-2024.

Kontulan kudosmainen kokonaisuus muodostuu pienryhmistä, joissa TTK:n taiteilijat työskentelevät yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa. Kudos tukeutuu paikallisiin aktiivisiin verkostoihin ja kurottautuu näkyviin alueen tapahtumissa. 

The Kontula overall project is made up of small groups where TTK artists work together with local residents. The different projects relie on local active networks and reaches out to be visible at events in the area.

Hankkeiden ja yhteisöllisen työn avulla tutkimme kuinka esitystaide voi kohdata ihmisiä uusilla tavoilla ja löytää lisää sellaisia muotoja, jotka antavat merkitystä sen kokijalle, ympäristölle ja taiteilijoille.

Through projects and community work, we explore how performance art can engage with people in new ways and find more forms that give meaning to the experience, the environment and the artists.

Ajankohtaiset tapahtumat:

Current events:

KontuFest 26.8.23: Molemmat Helsingin mallin ääniteokset julkaistaan KontuFest-tapahtumassa!

KontuFest 26.8.23: Both Helsinki Model Project 2023 audioperformances will be published at the KontuFest event!

Minna Lundin Katveisto-audiokävelyt tapahtuvat heinä-elokuun aikana. Kävelyvaraukset ja yhteydenotot: 046 962 5783 / katveisto@todellisuus.fi

Minna Lund’s Katveisto audio walks take place during July and August. For bookings and contact: 046 962 5783 / katveisto@todellisuus.fi

Ti 23.5. Katveisto audiokävely-äänikartasto esittelyssä D-Asemalla Kontulassa.

Ti 23.5. Katveisto audiowalk-soundmap introduction at D-Asema Kontula

Joel Teixeira Nevesin ohjaamat nuorten biisityöpajat käynnistyivät maaliskuussa osana TTK:n vuoden 2023 Helsingin mallin hanketta. Seuraavat käsikirjoitustyöpajat järjestetään elokuun ensimmäisellä ja toisella viikolla.

Youth song workshops led by Joel Teixeira Neves started in March as part of the Helsinki 2023 model project of RRC. The next scriptwriting workshops will take place in the first and second week of August.

Menneet tapahtumat:

Past events:

TTK teki marraskuussa 2022 yhteistyötä MoyMoy kollektiivin kanssa osana Helsingin mallin hanketta Kontulassa. Kollektiivi toteutti esityksen Joku Paikallinen Kontulan seniorikeskuksessa. Esitykset pidettiin 28. & 29.11.22

In November 2022, TTK collaborated with the MoyMoy collective as part of the Helsinki Model project in Kontula. The collective performed the show Someone Local at the Kontula Senior Centre. The performances took place on 28 & 29.11.22

Esityskioski: Näkyjä Kontulasta Kontula! Live 2022 -paikallistapahtumassa 18.-20.8.2022. Esityskioski toteuttiin yhteistyössä Teatteri Kontulan kanssa.

Kiosk: views from Kontula Kontula! Live 2022 local event from 18 to 20 August 2022. The performance booth was realized in cooperation with the Kontula Theatre.

Kivikon metsäfestivaali 16.-29.5.2022. Festivaalin Hyvinvointipäivässä ja Lähimetsäpäivässä oli koettavissa TTK:n klassikkoteos Utopiakonsultaatio. Festivaalin aikana Kontulan kirjastossa järjestettiin näytöksiä Lajienvälisiä kohtaamisia -videoteoksesta, joka tutkii ihmisten ja muunlajisten eläinten suhdetta sekä kohtaamisia.

Kivikko Forest Festival 16.-29.5.2022. The festival’s Wellbeing Day and Nearby Forest Day featured TTK’s classic work Utopia Consultation. During the festival, Kontula Library hosted screenings of the video work Interspecies Encounters, which explores the relationship and encounters between humans and non-human animals.

Maria Santavuori ja Talvikki Eerola kouluttivat uusia Utopiakonsultteja Kontulassa ja valtakunnallisesti kannattelevaa työtä tekeville 20.5.-20.8.2022.

Maria Santavuori and Talvikki Eerola trained new Utopia Consultants in Kontula and nationally for those doing sustainable work 20.5.-20.8.2022.

Maria Santavuoren ohjasi kehittämänsä Syklinen tajunnanvirta -kirjoitusmenetelmän työpajoja Kontulassa kannattelevaa työtä tekeville sekä Teatteri Kontulan aktiiveille. Helsingin yhteiskoululla, Kontulan D-asemalla ja Kivikon asukastalo Kivenkolossa 17.5.-15.6.2022.

Maria Santavuoren led workshops on the Cyclic stream of consciousness writing method she has developed for those working in Kontula and for the activists of Teatteri Kontula. Helsinki Community School, Kontula D-station and Kivikko Asukastalo Kivenkolo 17.5.-15.6.2022.

Haluatko mukaan? Ota yhteyttä!

Rosaliina Elgland | hanketuottaja
+358 44 045 5450
rosaliina@todellisuus.fi

Want to join us? Contact us!

Rosaliina Elgland | project producer
+358 44 045 5450
rosaliina@todellisuus.fi

Voit seurata hankkeen etenemistä TTK:n instagramissa ja muussa sosiaalisessa mediassa!

You can follow the progress of the project on RRC´s Instagram and other social media!