Todellisuuden tutkimuskeskuksen uusi taiteellinen johtaja on Olga Spyropoulou

OLGA SPYROPOULOU IS THE NEW ARTISTIC DIRECTOR OF THE REALITY RESEARCH CENTER 

Kuva: Noora Lehtovuori
"TTK:n strategian mukainen sitoutuminen vastuullisesti tasa-arvoon ja saavutettavuuteen on nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä mielestäni rohkea liike - jollei lähes mahdoton sellainen. Se on linjassa kollektiivin pitkään historiaan todellisuuden haastamisessa ja emansipatoristen taidekäytäntöjen tutkimisessa. Taiteellisena johtajana olen innostunut kehittämään sekä taiteellisia että organisaation sisäisiä menetelmiä ja käytäntöjä, joilla pyritään puuttumaan erilaisiin systeemisiin eriarvoisuuksiin, jotka vaikuttavat osallistumiseen", linjaa Olga Spyropoulou

"Reality Research Center's accountable commitment to equality and accessibility in the current political climate is a daring move and an almost impossible performance, consistent with the collective’s long history of challenging reality and experimenting with emancipatory art practices. As the artistic director, I am excited to develop both artistic and organisational tools and practices in RRC that aim to address the various systemic inequalities which impact one’s participation", outlines Olga Spyropoulou.

Todellisuuden tutkimuskeskuksen uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu performanssitaiteilija ja tutkija Olga Spyropoulou. Spyropoulou aloittaa tehtävässä tammikuussa 2024.

Performance artist Olga Spyropoulou [she|her] has been appointed as the new artistic director of the Reality Research Centre. Spyropoulou will take up her post in January 2024.

Olga Spyropoulou vakuutti TTK:n valintaprosessin aikana innovatiivisella ja uudistusmielisellä asenteellaan. Hänellä on taiteilijana monipuolinen kokemus esittävän taiteen kentästä sekä Suomessa että ulkomailla.

During the selection process, Olga Spyropoulou impressed with her innovative and fresh approach. As an artist, she has a wide range of experience in the performing arts both in Finland and abroad.

 – Olga tunnisti TTK:n strategian keskeiset tavoitteet ja uskomme, että rohkean näkemyksensä ja verkostojensa kautta hän on erinomainen henkilö kehittämään Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellista linjaa ja yleisösuhdetta, toteaa jäsenistöstä koottu valitsijaryhmä.

 – Olga has identified the key objectives of the Reality Research Center’s strategy and we believe that her bold vision and networks make her an excellent person to develop the artistic direction and audience relations of the RRC,” said the selection team.

Οlga Spyropoulou (s. 1985, Ateena) on helsinkiläinen performanssitaiteilija ja kirjoittaja, joka on kotoisin Kreikasta. Hän on suorittanut teatterintutkimuksen maisterin tutkinnon Aristoteleen yliopistossa Thessalonikissa ja opiskellut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Live Art and Performance Studies -maisteriohjelmassa. Hänen taiteellisen praktiikkansa keskiössä on kestollinen, osallistava performanssi ja runous. Hän tekee esityksiä muodostaakseen yhteyksiä ja tutkiakseen, miten suhtaudumme toisiimme. Kirjoittajana hän pyrkii edistämään monikielisyyttä ja kulttuurialan siirtotyöläisenä hän pyrkii ajamaan pitkäjänteistä, kestävää ja eettistä taiteellista yhteistyötä ja työkäytäntöjä suomalaisella esitystaiteen kentällä.

Οlga Spyropoulou (b. 1985, Athens) is a Helsinki-based performance artist and writer from Greece. She holds an MA in Theatre Studies from Aristotle University of Thessaloniki and has studied in the MA Live Art and Performance Studies program at the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki. Her artistic mediums are durational, participatory performance and poetry. She makes performances to form connections and explore how we relate to one another. As a writer, she aims to promote the visibility of multilingualism. As a migrant cultural worker, she works to advocate for long-term, sustainable, and ethical artistic collaborations and labour practices in the Finnish Live Art scene.

Taiteellisen johtajan kautensa aluksi hän kysyykin: Millaisia taiteellisia ehdotuksia, työskentelyrakenteita, yleisöjä ja verkostoja syntyy, kun olemme sitoutuneet yhdenvertaiseen taiteen kenttään?

At the beginning of her term as Artistic Director, she asks:  ”What kind of artistic proposals, working structures, audiences and networks emerge when we are committed to an equitable art scene?”

Taiteellisen johtajan tehtävään haki yhteensä neljä henkilöä. Haku oli avoinna TTK:n omalle jäsenistölle. Taiteellisen johtajan 22.1.2024 alkava toimikausi on kaks vuotta, yhden lisävuoden optiolla.

A total of four people applied for the position of Artistic Director. The position was open to the RRC’s members. The term of the Artistic Director, starting on 22.1.2024, is two years, with an option for one additional year.