TODELLISUUDEN TUTKIMUS COMPANY: Ilmoittautuminen auki! Registration open!

Kansikuva / Cover Photo: Maippi Tapanainen

OLETKO AINA HALUNNUT ESIINTYÄ? KIINNOSTAAKO UTOPIAT? TULE TUTKIMAAN TODELLISUUTTA KANSSAMME!

HAVE YOU ALWAYS WANTED TO PERFORM? ARE YOU INTERESTED IN UTOPIAS? COME AND EXPLORE REALITY WITH US!

Aika: Maanantai 5.2. – 13.5.2024

(Ei kertaa 19.2, 1.4.)

Klo 17:30-19:30

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, Sali 1

Hinta: 90 €

Kieli: suomi

Lisätietoja:

anna_maria@todellisuus.fi

+358 44 493 4610

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssille on tarjolla vapaa- ja 50% alennuspaikkoja. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (katja@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (katja@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Kurssille ilmoittaudutaan maksamalla kurssimaksu kaupassamme.

Time: Monday 5.2. – 13.5.2024

(No session on 19.2, 1.4.)

From 17:30 to 19:30

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, Sali 1

Price: 90 €

Language: suomi

More info:

anna_maria@todellisuus.fi

+358 44 493 4610

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are free spots and 50% discount spots available for the course.We do not need reasons for applying for these spots, express your interest by e-mail katja@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

To enroll in the course, payment of the course fee is required in our store. 

MITÄ?

WHAT?

Todellisuuden Tutkimus Company (TTC) on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä ilmaisemisesta, liikkeellisistä harjoituksista, esitystaiteesta ja todellisuuden tutkimisesta. Tutkimme yhdessä kuinka vallitsevaa todellisuuskäsitystä voi laajentaa ja rikkoa, sekä venyttää esitystaiteen rajoja ja määritelmiä.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa yhteisen ihmettelyn ja utopioiden äärelle. Et tarvitse mitään ennakko-osaamista tai erityistaitoja. Heittäytymisellä, avoimuudella, uteliaisuudella ja halulla kokeilla jotain uutta pääsee pitkälle. TTC toivottaa tervetulleiksi eri ikäiset ja eri taustoista tulevat ihmiset osaksi ryhmää.

TTK haluaa laajentaakollektiivinsa moninaisuutta ja jakaa valtaa niin, että esitystaidetta voi harrastaa kuka vaan. Esitystaiteella tarkoitetaan taiteenalaa, joka on teatterin ja performanssitaiteen välimaastossa. Kevätkaudella 2024 kurssi tähtää paikkasidonnaiseen esitykseen osana Pilvi Porkolan Sohva teosta. Sohva on TTK:n vuoden 2024 pääohjelmistoa.

The Reality Research Company (RRC) is for anyone interested in self-expression, movement exercises, performance art and reality exploration. Together we will explore how to expand and break the dominant concept of reality, and stretch the boundaries and definitions of performance art.

The group meets once a week to share a sense of wonder and utopia. You don’t need any prior knowledge or special skills. You can go a long way by being open, open-minded, curious and willing to try something new. The RRC welcomes people of all ages and backgrounds to join the group.

RRC wants to broaden the diversity of its collective and share power so that performing arts can be practised by anyone. Performing arts is an art form that lies between theatre and performance art. In spring 2024, the course aims to create a site-specific performance as part of Pilvi Porkola’s work Sofa. Sofa is part of the main programme of the 2024 of the RRC.

Kuva/Photo: Veera Konsti / EXPEDITION 2014

Kaupunki ja performanssi

City and performance

Pilvi Porkolan osuudessa kurssilla tutustutaan paikkasidonnaisiin kaupunkiperformansseihin esimerkkien kautta ja pohditaan yhdessä, miten paikka vaikuttaa performanssin tekemiseen ja kokemiseen. Tarkastelemme arkisia toimintoja kaupungissa, kaupunkia taiteen ympäristönä ja pohdimme arjen ja taiteen eroja. Kurssilla harjoitellaan taiteen tekemistä julkisessa tilassa, mietitään mitä se mahdollistaa ja mitä on hyvä ottaa huomioon. Teemme yksinkertaisia harjoituksia yksin ja yhdessä, ja keskustelemme niiden pohjalta. Kurssi sopii kaikille performanssin tekemisestä kiinnostuneille. 

Kati Raatikaisen taiteellinen työ sijoittuu taiteiden väliin. Hän on kiinnostunut havainnoista, ”tunnuista” ja kehollisesta vuorovaikutuksesta. Katin praktiikkaan vaikuttaa syvästi somatiikka, eletty anatomia ja ruumiillisuus sekä toisaalta kysymys siitä, mikä kulloisessakin hetkessä ja prosessissa vaikuttaa olennaiselta. Hänen praktiikkansa lähtökohdat ovat kontekstisidonnaisia. Ohjatessaan Kati pyrkii havainnoimaan osallistujia ja tiloja, ja vastaamaan taiteellisesti tilanteisiin tarvittavalla tavalla. 

Pilvi Porkola’s part of the course will explore site-specific urban performances through examples and reflect together on how place affects the creation and experience of performance. We will look at everyday activities in the city, the city as an environment for art and consider the differences between everyday life and art. The course will practice making art in a public space, considering what it enables and what to consider. We will do simple exercises alone and together, and discuss them. The course is suitable for anyone interested in performance art.

Kati Raatikainen’s artistic work is situated between the arts. She is interested in perception, ”feeling” and bodily interaction. Kati’s practice is deeply influenced by somatics, lived anatomy and embodiment, and on the other hand by the question of what seems essential in any given moment and process. Her practice is contextually based. In her teaching, Kati seeks to observe participants and spaces, and to respond artistically to situations as appropriate.

Todellisuuden Tutkimus Company ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. 

Uudella strategiakaudella (2022-26) TTK haastaa itsensä erityisesti yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä saavutettavuus kysymysten äärelle. Etsimme keinoja, joilla voimme laajentaa kollektiivin moninaisuutta ja jakaa valtaa niin, että TTK on omalta osaltaan edesauttamassa moninaisuuden kehittymistä ja uusien ryhmien löytämistä esitystaiteen pariin. TTK:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat moniäänisyys ja -muotoisuus sekä yhdenvertaisuus. Pyrimme siihen, että yhteistyökumppanimme jakavat kanssamme saman arvomaailman ja toimintatavat.

Reality Research Company doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in.

In the new strategy period (2022-26), RRC will challenge itself especially with questions of equality, equity and accessibility. We are looking for ways in which we can expand the diversity of the collective and share power so that RRC contributes to the development of diversity and the discovery of new groups for performing arts. The values that guide RRC’s operations are diversity and equality. We strive to ensure that our partners share the same world of values and operating methods with us.

TAITEILIJAOHJAAJAT // ARTIST FACILITATORS:

Kati Raatikainen, kuva/photo: Ulla Nisonen

KATI RAATIKAINEN on Helsingissä ja Kokkolassa toimiva koreografi, esitystaiteilija ja joogan- ja tanssinopettaja. Lähtökohtia hänen työlleen ovat kysymykset kokemuksellisesta kehollisuudesta ja ekososiaalisuudesta – eli siitä millä tavalla olioiden, ilmiöiden ja ihmisten keskinäiset suhteet muotoutuvat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Prosesseissa, joita hän fasilitoi, hän pyrkii kysymään, millä tavalla sosiaalinen kenttä voitaisiin ajatella ja järjestellä oikeudenmukaisemmin ja tasavertaisemmin, myös ihmistä laajemmin. Raatikainen työskentelee monenlaisten ihmisryhmien kanssa ja vastaa Kokkolassa sijaitsevan Tanssivat Timantit ryhmän toiminnasta. Ryhmässä tanssii vakituisesti ihmisiä, joilla on kehitysvamma ja ryhmä tekee yhteistyötä myös muiden taiteilijoiden kanssa. Raatikaisen tärkeimpiä taiteellisia töitä hänelle itselleen ovat olleet Yhteis(ty)ö (Zodiak Uuden tanssin keskus 2016), Ei-inhimillinen saareke (Todellisuuden tutkimuskeskus 2016-17), Acts of care (Circus Maximus 2017-19), Kvartetto sekä Kohtaamisia (Tanssivat Timantit/Kokkolan Talvitanssit 2019 ja 2023) sekä Principia (Kaaos company 2022).

KATI RAATIKAINEN Kati Raatikainen is a choreographer, performance artist, yoga and dance teacher based in Helsinki and Kokkola. Her work is based on questions of experiential embodiment and eco-sociality – i.e. the way in which the interrelationships of beings, phenomena and people are shaped in an ecologically and socially sustainable way. In the processes she facilitates, she seeks to ask how the social field might be conceived and ordered in a more just and equitable way, including on a human scale. Raatikainen works with a wide range of groups of people and is responsible for the Dancing Diamonds group in Kokkola. The group regularly includes people with intellectual disabilities and also collaborates with other artists. Raatikainen’s most important artistic works for herself have been Yhteis(ty)ö (Zodiak Centre for New Dance 2016), Ei-inhimillinen saareke (Reality Research Center 2016-17), Acts of care (Circus Maximus 2017-19), Kvartetto sekä Kohtaamisia (Tanssivat Timantit/Kokkolan Talvitanssit 2019 ja 2023) sekä Principia (Kaaos company 2022).

Pilvi Porkola

PILVI PORKOLA on taiteen tohtori, esitystaiteilija, tutkija ja kirjoittaja. Hän on opettanut performanssia, esitystaidetta ja esitystutkimusta sekä Teatterikorkeakoulussa että Kuvataideakatemiassa. 

PILVI PORKOLA is a doctor of arts, performance artist, researcher and writer. She has taught performance, performance art and performance studies at both the Theatre Academy and the Academy of Fine Arts.