TODELLISUUDEN TUTKIMUS COMPANY

Kansikuva / Cover Photo: Maippi Tapanainen

REALITY RESEARCH COMPANY

OLETKO AINA HALUNNUT ESIINTYÄ? KIINNOSTAAKO SINUA OMAN TANSSIN TEKEMINEN? TULE TUTKIMAAN TODELLISUUTTA KANSSAMME!

HAVE YOU ALWAYS WANTED TO PERFORM? ARE YOU INTERESTED IN UTOPIAS? COME AND EXPLORE REALITY WITH US!

Aika: Tiistai 3.9.-29.10.2024

HUOM! 24.9. SALI 2

Klo klo 17.30–19.00

Syyslomaviikolla 15.10. ei tuntia.

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, Sali 1

Hinta: 90 €

Kieli: suomi ja englanti

Lisätietoja:

anna_maria@todellisuus.fi

+358 44 493 4610

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssille on tarjolla vapaa- ja 50% alennuspaikkoja. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (katja@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (katja@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Kurssille ilmoittaudutaan maksamalla kurssimaksu kaupassamme.

Time: Tuesday 3.9.-29.10.2024

NOTE! 24.9. STUDIO 2

From 17.30 to 19.00

No lesson during the autumn holiday week 15.10.

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, Studio 1

Price: 90 €

Language: Finnish and English

More info:

anna_maria@todellisuus.fi

+358 44 493 4610

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are free spots and 50% discount spots available for the course.We do not need reasons for applying for these spots, express your interest by e-mail katja@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

To enroll in the course, payment of the course fee is required in our store. 

MITÄ?

WHAT?

Todellisuuden Tutkimus Company (TTC) on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä ilmaisemisesta, liikkeellisistä harjoituksista, esitystaiteesta ja todellisuuden tutkimisesta. Tutkimme yhdessä kuinka vallitsevaa todellisuuskäsitystä voi laajentaa ja rikkoa, sekä venyttää esitystaiteen rajoja ja määritelmiä.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa yhteisen ihmettelyn ja utopioiden äärelle. Et tarvitse mitään ennakko-osaamista tai erityistaitoja. Heittäytymisellä, avoimuudella, uteliaisuudella ja halulla kokeilla jotain uutta pääsee pitkälle. TTC toivottaa tervetulleiksi eri ikäiset ja eri taustoista tulevat ihmiset osaksi ryhmää.

TTK haluaa laajentaa kollektiivinsa moninaisuutta ja jakaa valtaa niin, että esitystaidetta voi harrastaa kuka vaan. Esitystaiteella tarkoitetaan taiteenalaa, joka on teatterin ja performanssitaiteen välimaastossa. TTC aloitti toimintansa vuoden -2024 alussa. Nyt syksyllä jatkamme liikkeen näkökulmasta. Ryhmän ohjaajana toimii Matilda Aaltonen.

The Reality Research Company (RRC) is for anyone interested in self-expression, movement exercises, performance art and reality exploration. Together we will explore how to expand and break the dominant concept of reality, and stretch the boundaries and definitions of performance art.

The group meets once a week to share a sense of wonder and utopia. You don’t need any prior knowledge or special skills. You can go a long way by being open, open-minded, curious and willing to try something new. The RRC welcomes people of all ages and backgrounds to join the group.

RRC wants to broaden the diversity of its collective and share power so that performing arts can be practised by anyone. Performing arts is an art form that lies between theatre and performance art. TTC were established in the beginning of 2024. In the autumn season the group explores movement led by Matilda Aaltonen.

Kuva/Photo: Veera Konsti / EXPEDITION 2014

Liikkeen tuntu

Sense of movement

Liikkeen tuntu -kurssilla keskitymme liikkeen tuntuun ja osallistujista itsestä lähteviin tansseihin. Kurssi on myös mahdollisuus tutustua Matilda Aaltosen kehittämiin taidelähtöisiin tanssipraktiikoihin.

In the ’Sense of Movement’ course, we focus on the sensation and feeling of our movements, as well as dances that emerge from the participants themselves. The course is also an opportunity to explore the art-based dance practices developed by Matilda Aaltonen.

Kurssilla tanssimme omaan liikkeeseen tutustuen sekä yhdessä tanssimisesta innostuen. Tanssitehtävien keskiössä ovat aistit, havainnon harjoittaminen, ruumiillisen tiedon tutkailu sekä liikkeen flowsta iloitseminen. Annamme liikkeen ja kehon sisäisen tiedon johdattaa meitä, ruumiin pehmetä ja aistien kirkastua. Keskitymme erityisesti näköaistin, tuntoaistin, kuuntelun sekä kinesteettisen liikeaistin havainnoinnista syntyviin tansseihin: Hetkittäin liikkeen tunteminen saa olla ensisijainen tapa havainnoida omaa liikettä. Välillä katse ja näkeminen saavat liikuttaa meitä. Kuuloaistia tutkimme kokeilemalla tarkan kuuntelun, musiikin ja erilaisten äänien vaikutusta liikkeeseen.

In this course we dance to get familiar with our own movement and get excited about dancing together. The dance scores focus on the senses, practicing observation, exploring bodily knowledge and enjoying the flow of movement. We allow the movement and the inner knowledge of the body to guide us, the body to soften and the senses to clarify. We focus especially on the dances that arise from the perception of sight, touch, hearing, and kinesthetic movement: moment by moment, the sensation of movement may be the primary way of observing our own movement. At times, looking and seeing may move us. We explore the auditory sense by experimenting with the effects of close listening, music and different sounds on movement.

Liikkeen tuntu -kurssi sopii kaikille, mukaan voi heittäytyä vaikkei aiempaa tanssikokemusta olisikaan, mutta yhtä lailla kurssi sopii jo pidempään tanssia tai esitystaidetta harrastaneille. Kurssilla liikutaan omaa kehoa kuunnellen ja ottaen huomioon osallistujien erilaiset lähtökohdat. Liikeharjoitteet alkavat yleensä rauhallisesti ja selkeärajaisella tehtävällä, minkä jälkeen on liikkujasta itsestä kiinni, minne ne johtavat. Hyödynnämme harjoitteissa kosketusta ja toisten tanssien katsella todistamista. Kurssin päätteeksi voidaan ryhmän yhteisellä päätöksellä järjestää avoimet ovet tilaisuus, jossa on mahdollista esiintyä tai jakaa kurssilla tehtyjä harjoitteita.

The ”Sense of Movement” course is suitable for everyone, you can join in even if you have no previous dance experience, but it is equally suitable for those who have been dancing or performing for a longer period of time. The course is based on listening to your own body and taking into account the different starting points of the participants. The exercises usually start with calm and clear tasks, after which it is up to the participant to decide where they lead. We work with touch and witnessing other dances. At the end of the course, the group may agree to organise an open event to the public to perform or share the exercises done during the course.

Todellisuuden Tutkimus Company ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. TTK:n turvallisemman tilan periaatteet.

Strategiakaudella (2022-26) TTK haastaa itsensä erityisesti yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä saavutettavuus kysymysten äärelle. Etsimme keinoja, joilla voimme laajentaa kollektiivin moninaisuutta ja jakaa valtaa niin, että TTK on omalta osaltaan edesauttamassa moninaisuuden kehittymistä ja uusien ryhmien löytämistä esitystaiteen pariin. TTK:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat moniäänisyys ja -muotoisuus sekä yhdenvertaisuus. Pyrimme siihen, että yhteistyökumppanimme jakavat kanssamme saman arvomaailman ja toimintatavat. Olemme toiminnassamme sitoutuneet noudattamaan yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Reality Research Company doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. RRC safer space guidelines.

In the strategy period (2022-26), RRC will challenge itself especially with questions of equality, equity and accessibility. We are looking for ways in which we can expand the diversity of the collective and share power so that RRC contributes to the development of diversity and the discovery of new groups for performing arts. The values that guide RRC’s operations are diversity and equality. We strive to ensure that our partners share the same world of values and operating methods with us. We are committed to following the Equality Plan.

TAITEILIJAOHJAAJA // ARTIST FACILITATOR:

Matilda Aaltonen, kuva/photo: Joonatan Aaltonen

Matilda Aaltonen on helsinkiläinen esiintyjä ja koreografi, joka työskentelee moninaisissa työryhmissä tanssin ja esitystaiteen alueella. Taiteellisessa työssään ja opetuksessaan häntä kiinnostaa ruumiin sanaton tieto, muodonmuutokset ja tuntoisuus. Viime vuodet Matildan teokset ovat käsitelleet erilaisia luontosuhteita ja yhteistyötä muunlajisten eläinten kanssa. Matildalla on tanssitaiteen maisterin tutkinto Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta (2020). Lisäksi hän on valmistunut taidepedagogiksi Taidealojen erillisistä opettajan pedagogisista opinnoista Taideyliopistosta 2022. Todellisuuden tutkimuksen ohjelmistossa Matildan teoksista on nähty katsetta käsittelevä esitys Voyeur (2020), Kauppatorin lokkien kanssa esitetty Lokkijuttu (2021) sekä videoteos Lajienvälisiä kohtaamisia (2021).

Matildan verkkosivut: https://www.matildaaaltonen.com/
Matilda instagramissa: https://www.instagram.com/matilda_aaltonen/

Matilda Aaltonen is a Helsinki-based performer and choreographer who works in diverse working groups in the fields of dance and performance art. In her artistic work and teaching, she is interested in bodily knowledge, transformations and sentience. In recent years, Matilda’s works have explored various relationships with nature and collaboration with non-human animals. Matilda holds a Master’s degree in Dance from The University of the Arts Helsinki (2020). She also holds a degree in Art Pedagogy from the University of the Arts in 2022. Matilda’s works Voyeur (2020), which deals with the gaze, Lokkijuttu (2021), a performance with the seagulls of the Kauppatori, and a video work Interspecies Encounters (2021) has been presented in Reality Research Centers program.

Matilda’s web page: https://www.matildaaaltonen.com/
Matilda on instagram: https://www.instagram.com/matilda_aaltonen/