OPEN CALL: QUEER DANCE GROUP

Kansikuva / Cover Photo: Val Nevalainen

Kaikkien Queer Dance Group (QDG) -tanssiyhteisön järjestämien ryhmien tavoitteena on tarjota vertaistukea ja turvallisempi tila, jossa tutustua omaan liikkeeseen ja syventää kehotietoisuutta yhdessä. QDG järjestää ryhmiä kaikenikäisille queer ja/tai transihmisille. Tervetuloa osallistumaan myös useampaan ryhmään! Täältä voit tutustua kaikkiin ryhmiin:

All groups organised by the Queer Dance Group (QDG) – dance community aim to provide peer support and a safer space to explore your movement and deepen your body awareness together. QDG hosts groups for queer and trans people of all ages. We welcome you to join also more than one group! Here you can find more info about all groups:

Lisätietoja: 

eevi@todellisuus.fi 

+358 41 314 6861
More info: 

eevi@todellisuus.fi 

+358 41 314 6861

Taustaa:

The Background:

Ryhmät ovat syntyneet yhteisön tarpeista käsin. Toimintaa ovat suunnitelleen ja sitä toteuttavat queer yhteisöön itse kuuluvat taiteilijat yhdessä osallistujien kanssa.

Queer Dance Group (QDG)-tanssiyhteisö on tanssitaiteilija Eevi Tolvasen perustama. Toiminta on alkanut keväällä 2022. QDG on jatkumoa vuonna 2017 Tolvasen ja Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen yhdessä perustamalle Tavis Dance Companylle (TDC), joka on eri-ikäisten ihmisten nykytanssiryhmä. Tolvasen muutettua Helsinkiin hän aloitti queer ja trans tanssiyhteisön luomisen ensin Koneen säätiön työskentelyapurahalla ja juurrutti sen osaksi Todellisuuden tutkimuskeskuksen(TTK) toimintaa yhteistyössä TTK:n toiminnanjohtaja Katja Kirsin kanssa. 

The groups were born out of the needs of the community. The activities have been planned and implemented by the artists belonging to the queer community together with the participants.

Queer Dance Group (QDG) is a dance community founded by dance artist Eevi Tolvanen. QDG is a continuum to Tavis Dance Company (TDC), a contemporary dance group for people of all ages, co-founded in 2017 by Tolvanen and the Regional Dance Centre of Eastern Finland. After Tolvanen moved to Helsinki, they started to create a queer and trans dance community, first with a working grant from the Kone Foundation and then rooted it in the activities of the Reality Research Center (RRC) in collaboration with RRC’s Executive Director Katja Kirsi.

Jan Loukas, Eevi Tolvanen, Pie Kär, Kuva/Photo: Val Nevalainen

Jan Loukas tuli mukaan heti keväällä 2022 kehittämään ja ohjaamaan QDG:n kahta pienryhmää. Pie Kär ehdotti sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille suunnattua ryhmää keväällä 2023 ja on sen myötä tullut osaksi QDG:n taiteilijatyöryhmää. Pave Aladin ohjasi nuorten ryhmää syksy 2023 – kevät 2024. Sophia Wekesa aloittaa syksyllä 2024 ohjaamaan Katutansseja ja improa-ryhmää. QDG:n toiminta pyrkii luomaan työmahdollisuuksia queer ja transtaiteilijoille.

Tolvanen on päävastuussa Queer Dance Groupin toiminnasta ja tuotannosta. QDG on kuitenkin kollektiivisen yhteistyön tulos, johon Aladin, Loukas, Kär ja Wekesa osallistuvat merkittävällä panoksella ja kunkin erityisosaamisella. Pyrimme myös kuuntelemaan QDG:ssä mukana olevien palautetta ja toiveita ja kehittämään toimintaa jatkuvasti vastaamaan parhaiten yhteisön tarpeita.

Jan Loukas(they) joined immediately in the spring of 2022 to develop and lead the two small groups of the QDG. Pie Kär(they) proposed a group for gender minority youth in spring 2023 and has since become part of the QDG artists’ team. Sophia Wekesa(she/they) starts in autumn 2024 to facilitate the Street Dances and Impro Group. Pave Aladin(they) facilitated the youth group in autumn 2023-spring 2024. QDG aims to create job opportunities for queer and trans artists.

Tolvanen has the primary resposibility of the Queer Dance Group’s activities and production. However, QDG is a result of a collective work together, with significant contributions from Aladin, Loukas, Kär and Wekesa, and the specific expertise of each of them. We also seek to listen to the feedback and wishes of those involved in QDG and to continuously develop the activities to best meet the needs of the community.

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. 

Uudella strategiakaudella (2022-26) TTK haastaa itsensä erityisesti yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä saavutettavuus kysymysten äärelle. Etsimme keinoja, joilla voimme laajentaa kollektiivin moninaisuutta ja jakaa valtaa niin, että TTK on omalta osaltaan edesauttamassa moninaisuuden kehittymistä ja uusien ryhmien löytämistä esitystaiteen pariin. TTK:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat moniäänisyys ja -muotoisuus sekä yhdenvertaisuus. Pyrimme siihen, että yhteistyökumppanimme jakavat kanssamme saman arvomaailman ja toimintatavat.

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in.

In the new strategy period (2022-26), RRC will challenge itself especially with questions of equality, equity and accessibility. We are looking for ways in which we can expand the diversity of the collective and share power so that RRC contributes to the development of diversity and the discovery of new groups for performing arts. The values that guide RRC’s operations are diversity and equality. We strive to ensure that our partners share the same world of values and operating methods with us.

TAITEILIJAOHJAAJAT // ARTISTS AND FACILITATORS:

EEVI TOLVANEN on queer tanssitaiteilija, joka työskentelee monitasoisesti esitystaiteen eri konteksteissa. Hän toimii fasilitoijana, koreografina ja esiintyjänä. Taiteellisessa työskentelyssä hän on kiinnostunut mielihyvästä, oraalisuudesta ja valtasuhteiden tutkimisesta katseen kautta. Tolvanen on työskennellyt vuodesta 2012 alkaen yhteisötaiteen parissa. Taiteiijaidentiteetti on muodostunut  tanssitaiteen yhdenvertaisuuden tarkastelijan ja esiintyvän taiteilijan yhdistelmäksi. Kokemukset osallisuudesta vaikuttavat vahvasti Tolvasen pedagogiseen työhön kaikkien ryhmien kanssa, kehittäen yhteenkuuluvuuden tunnetta jaettujen kokemusten kautta. Tolvanen on valmistunut tanssinopettajaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2016.

Kuva/Photo: Emanuele Mariotti

EEVI TOLVANEN (they/them) is a queer dance artist who works in different contexts of performance art. They work as a facilitator, choreographer and performer. In their artistic work, they are interested in pleasure, orality and exploring power relations through gaze. Tolvanen has been working in and with different communities since 2012. Their artist identity is a combination of examining equity in dance art through facilitating spaces – and creating performances to stimulate discussion around topics that arise from their personal practise. The experiences of participation strongly influence Tolvanen’s pedagogical work with all groups, developing a sense of belonging through shared experiences. Tolvanen graduated as a dance teacher from Savonia University of Applied Sciences in 2016.

JAN LOUKAS on muunsukupuolinen tanssitaiteilija, joka toimii tanssin kentällä monissa eri positioissa; esiintyjänä, tekijänä ja opettajana. Työskentelyssään sekä pedagogiikassaan Loukas keskittyy erityisesti suostumuksen neuvotteluun, omien ja muiden rajojen tunnistamiseen ja niiden kommunikointiin; ja näin kurottaa kohti kestävämpiä toimintaympäristöjä. Tanssitaiteessa häntä kutsuu erityisesti tunteiden äärellä oleminen ja sanattoman yhteyden löytäminen toisiin ihmisiin, niin pedagogisissa ympäristöissä kuin esitystilanteissakin. Hänen taiteellisessa työskentelyssään on viime vuosina korostunut seksuaalisuuden ja sukupuolen teemojen pohdinta ruumiillisen näyttämötaiteen kontekstissa.

JAN LOUKAS (they/them) is a nonbinary dance artist who works on the dance field in different positions; as a performer, maker and teacher. In their work and in their pedagogy, Loukas focuses especially on negotiating consent, recognizing one’s own and others’ boundaries and communicating them; and thus reach towards more sustainable working environments. In dance art, they are particularly drawn to being with emotions and finding a nonverbal connection with other people, both in pedagogical environments and in the context of performance. In recent years, their artistic work has focused on themes of sexuality and gender in the context of dance performance.

PIE KÄR on Sipoossa asuva muunsukupuolinen tanssija ja koreografi. Kaikessa taiteellisessa toiminnassaan häntä kiinnostavat erityisesti sosiaalisen kestävyyden kysymykset. -Esimerkiksi kuinka edesauttaa tapakulttuuria, jossa voi kunnioittaa jotakuta ilman, että ymmärtäisi tämän tapaa olla ja toimia? Kär on työskennellyt viime vuosina sosiaalisen koreografian parissa pohtien ihmisten välistä kanssakäymistä kaduilla ja tanssifestivaaleilla. Näyttämöteosten lisäksi Kärin taiteellinen työ on ilmennyt monenlaisissa muodoissa, kuten esitysinstallaationa, esinesuunnitteluna, äänikävelynä, työpajoina sekä kompostointina. Tulevaisuudessa hän haluaa omistaa enemmän aikaa tanssin opettamiselle ja nuorten parissa toimimiselle, koska se tuntuu merkittävältä. Kär on valmistunut tanssijaksi Amsterdamin Taideyliopisto AHK:sta vuonna 2014 ja koreografiksi Helsingin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2020. Hän harrastaa palstaviljelyä, laulua ja käy voguing-tunneilla.

Kuva/Photo: Soili Huhtakallio

PIE KÄR (they/them) is a nonbinary dancer and choreographer living in Sipoo. In all their artistic work, they are particularly interested in questions of social sustainability. -For example, how do you further a customary culture where you can respect someone without understanding their way of being and acting? In recent years, Kär has been working on social choreography, thinking about interactions between people on the streets and at dance festivals. In addition to stage works, Kär´s artistic work has manifested itself in many forms, such as performance installations, object design, sound walks, workshops and composting. In the future, they want to devote more time to teaching dance and working with young people, because it seems significant. Kär graduated as a dancer from the Amsterdam University of the Arts AHK in 2014 and as a choreographer from the University of the Arts Helsinki,Theater Academy in 2020. They enjoy gardening, singing and taking voguing classes.

SOPHIA WEKESA on tanssija, dj, esiintyjä ja kulttuurikentän vaikuttaja. Koulutukseltaan hän on sosionomi ja ryhmien fasilitoiminen on hänen erityisosaamista. Sophia on tanssinut dancehallia yli 10 vuoden ajan ja siinä sivussa perehtynyt myös useaan muuhun katutanssilajiin. Viimeisimpänä Sophia opiskeli 2022-23 Ruotsissa Åsa Folkhögskolassa 5 styles linjalla katutansseja. Tanssin lisäksi hän pitää koulutuksia antirasismista ja kulttuurisensitiivisyydestä ja on tunnustettu yhteisörakentaja Suomessa. Kaikessa työssään hän on kiinnostunut pleasure aktivismista, tanssin ja bailaamisen tärkeydestä sekä niiden parantavasta voimasta. 

Kuva/Photo: Modzo

SOPHIA WEKESA (she/they) is a dancer, DJ, performer and influencer or the culture field. She has a degree in sociomedical science and facilitating groups is their specific expertise. Sophia has been dancing dancehall for more than 10 years and has also studied several other street dance styles along the way. Most recently, Sophia studied street dance at Åsa Folkhögskola 5 styles in Sweden from 2022-23. In addition to dance, she holds trainings on anti-racism and cultural sensitivity and is a recognised community builder in Finland. In all her work they are interested in pleasure activism, the importance of dance and partying and the healing power of those.