AIKUISET // ADULTS

Todellisuuden tutkimuskeskuksen Queer Dance Group on tanssiryhmä queer ja trans-ihmisille, jossa tarjotaan turvallisempaa tilaa tutkia omaa ruumiillisuutta ja liikettä tanssin keinoin.

Reality Research Center’s Queer Dance Group is for queer and trans people, offering a safer space to explore ones own unique physicality and movement through dance.

Aika: Torstai 24.8. – 14.12.2023 

(Ei kertaa 19.10.23)

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 1 

RYHMÄ 1 klo 17:30 – 19:00

RYHMÄ 2 klo 19:15 – 20:45

Syyskauden hinta: 140€

Kieli: suomi ja englanti

Ilmoittautuminen TÄÄLTÄ

Lisätiedot: eevi@todellisuus.fi 

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Syyskaudelle on tarjolla vapaa- ja 50% alennuspaikkoja. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise ilmoittautumislomakkeessa tai sähköpostilla (eevi@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Time: Thursdays 24.8. – 14.12.2023 

(No session on 19.10.23)

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 1

GROUP 1 from 17:30 to 19:00

GROUP 2 from 19:15 to 20:45

Autumn fee: 140€

Language: Finnish and English

Sing up HERE

More info: eevi@todellisuus.fi 

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are free spots and 50% discount spots available for the autumn season. We do not need reasons for applying for these spots, express your interest via the registration form or e-mail (eevi@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

Ryhmässä keskitytään liikkumiseen nykytanssin ja improvisaation maailmoissa – keskiössä omaan kehoon ja sen tuottamaan liikkeeseen tutustuminen. Ryhmässä voi kokea yhteisiä tanssillisia hetkiä, liikkeen tutkimista ja keskustelua jakamalla siitä nousevia ajatuksia.

The group focuses on movement in the worlds of contemporary dance and improvisation – with a focus on exploring your own body and the movement it produces. The group will experience shared dance moments, exploration of movement and discussion by sharing thoughts that arise from it.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaa Eevi Tolvanen, Jan Loukas ja Pie Kär. He haluavat kehittää ryhmää yhdessä osallistujien kanssa. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ryhmä on tarkoitettu aikuisille. 

The group meets once a week and is facilitated by Eevi Tolvanen(they/them), Jan Loukas(they/them) and Pie Kär (they/them). They want to develop the group together with the participants. No previous dance experience is required. The group is intended for adults.

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat itsensä osaksi queer ja/tai transyhteisöä. Ryhmän periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. 

Everyone who feels part of the queer and/or trans community is welcome to join the group. The group’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect.

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. The facilitators have made specific safer space principles for this group. They are given to the participants before the start of the dance group and will be gone through together in the first session.

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. Ohjaajat ovat luoneet turvallisemman tilan periaatteet juuri tätä ryhmää varten. Ne jaetaan osallistujille ennen tanssiryhmän aloitusta ja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla. 

Queer Dance Group on saanut kurssitukea Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:ltä. Tuki mahdollistaa ryhmien vapaa- ja alennuspaikat.

Queer Dance Group has received a course grant from the KSL ry- association. The grant enables groups free and discounted places.

KUVAT: Valtteri Nevalainen

PHOTOS: Valtteri Nevalainen