SOMATIIKKAA, BUTOA JA MEDITAATIOTA – Viikkotunnit

SOMATICS, BUTOH AND MEDITATION – WEEKLY CLASSES

Minja Mertasen ja Ilmari Kortelaisen viikottaiset tunnit ovat jatkumoa Somatiikkaa, Butoa ja Meditaatiota tiiviskurssiin, jolla syvennetään kurssin teemoja. Viikkoittaisille tunneille voivat osallistua kaikki, vaikkei olisi aiempaa kokemusta somatiikasta tai itämaisista praktiikoista. Viikonloppukurssin käyneelle kurssi on mahdollisuus syventää ymmärrystä siitä, miten itämainen harjoitus ja liike avautuvat somatiikan soluperustaisuudesta käsin – ja toisin päin.

Minja Mertanen and Ilmari Kortelainen’s weekly classes are a continuation of the Somatics, Buto and Meditation intensive course, which deepens the themes of the weekend course. The weekly classes are open to everyone, even if you have no previous experience of somatics or eastern practices. For those who have taken the weekend course, the course is an opportunity to deepen their understanding of how eastern practice and movement unfolds from the cellular basis of somatics – and vice versa.

Aika: Maanantai 21.10.-25.11.2024

Klo: 17:30-19:30

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, SALI 2

Kurssin hinta: 90€

Kieli: suomi

Lisätiedot: anna_maria@todellisuus.fi 

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssille on tarjolla vapaa- ja 50% alennuspaikkoja. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (katja@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Kurssille ilmoittaudutaan maksamalla kurssimaksu kaupassamme. 

Time: Monday 21.10.-25.11.2024

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, STUDIO 2

Price: 90€

Language: Finnish

More info: anna_maria@todellisuus.fi 

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are free spots and 50% discount spots available for the course. We do not need reasons for applying for these spots, express your interest by e-mail katja@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

To enroll in the course, payment of the course fee is required in our store. 

Kurssin viikkotunneilla syvennetään aiemmin opittuja harjoituksia ja laajennetaan esirangallisuuden ymmärtämistä uusien harjoitusten muodoissa.  Somaattisessa liiketyöskentelyssä keskitytään kehon kokemuksen kuunteluun, ja ehdotetaan vaihtoehtoja totunnaisille tavoille liikkua.


The weekly lessons of the course will deepen the previously learned exercises and expand the understanding of pre-ranking in new exercises. Weekly lessons will focus on differential movement patterns such as vibration and pulsation, but will also structure experiential qualities related to cellular breathing, undulation and the fluidity and turgidity of the body.

Viikkotunneilla fokusoidaan erirangallisiin liikemalleihin, kuten värähtely ja pulsaatio,  mutta jäsennetään myös soluhengitykseen, undulaatioon ja kehon nestemäisyyteen ja turpeisuuteen liittyviä kokemuksellisia laatuja. Mukana on yksin ja yhdessä tehtäviä, paikallaan sekä tilassa liikkuvia, mielikuviin ja keholliseen ajatteluun perustuvia, aistivia ja toisinaan dynaamisempia harjoituksia.


Somatic movement work focuses on listening to the body’s experience, and providing alternatives to habitual ways of moving. We will work solo, partner or group settings, at times moving or staying still. In the workshop we will use image work, sensory and sometimes do more dynamic exercises.


Työpaja on avoin kaikille, aiempaa kokemusta nyt käytettävistä praktiikoista ei tarvita. Kurssi sisältää joitakin kevyttä kosketusta sisältäviä harjoitteita.

In the workshop we will use image work, sensory and sometimes do sometimes more dynamic exercises. The workshop is open to everyone, no previous experience of the current practices is required. The course includes some exercises using light touch.

Ilmari Kortelainen on kehollisuuden opettaja ja tutkija (FT, Tampereen Yliopisto): Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Kehotietoisuuteen erikoistuneen opettajan Ilmari Kortelaisen työn keskiössä kulkee kysymys siitä, kuinka kehotietoinen harjoittaminen liikkuu kehon kokemuksen ja ruumiin sosiaalisuuden saumakohdassa. Somatiikan ja tanssin koulutustaan (Itä-Suomen Liikuntaopistossa, ISLO) Kortelainen täydensi mm Satu Palokankaan oppilaana Somaattinen Liiketerapia –koulutuksessa (2021-2023). Hän on harjoittanut laajasti erilaisia meditaation ja kehotietoisuuden muotoja kuten Asahia, Yi quania, Zen-Buddhalaisuuutta ja kontakti-improvisaatiota.

Minja Mertanen on koulutukseltaan tanssinopettaja, joogaohjaaja, tanssi-liiketerapeutti sekä somaattinen liiketerapeutiksi. Mertanen toimii aktiivisesti tanssijana, esiintyjänä sekä esitysten tekijänä suomalaisen esitystaiteen kentällä mm. Todellisuuden tutkimuskeskuksella, Höyhentämössä, Toisissa tiloissa ryhmässä sekä vapaan kentän tanssiproduktioissa. Mertanen on opettanut butoa kohta 20 vuoden ajan niin ammattilaisille, harrastajille kuin erityisryhmillekin. Mertanen on esiintynyt ja opettanut lukuisilla festivaaleilla 18 eri maassa, Euroopan lisäksi Israelissa, Japanissa, Brasiliassa sekä Argentiinassa. Mertanen toimii Helsinki Butoh Festivaalin toisena taiteellisista johtajista.

Ilmari Kortelainen is a teacher and researcher of embodiment (PhD, University of Tampere). Ilmari Kortelainen, a teacher specialising in body awareness, focuses on the question of how mindful practice moves at the interface between the experience of the body and the sociality of the body (Kortelainen et al. 2014 Mindfulness and the sciences). Since 2019, Kortelainen has been working at the Research Institute of the University of the Arts and CERADA as a Research Fellow and Visiting Researcher on the topics of body awareness, mindfulness and somatic disciplines. Kortelainen supplemented his training in somatics and dance (at the Eastern Finland Sports Academy, ISLO), for example as a student of Satu Palokanka in the Somatic Movement Therapy training (2021-2023). He has extensively practiced various forms of meditation and body awareness such as Asahi, Yi quan, Zen Buddhism and contact improvisation.

Minja Mertanen has graduated as a dance teacher, yoga instructor, dance movement therapist and somatic movement therapist. Mertanen works actively as a dancer and a performer in the Finnish performing arts field, for example at the Reality Research Centre, Höyhentämö, in the Other Spaces group and in free field dance productions. Mertanen has been teaching butoh for 20 years to professionals, amateurs and special groups alike. Mertanen has performed and taught at numerous festivals in 18 countries, in Europe, Israel, Japan, Brazil and Argentina. Mertanen is an artistic director of the Helsinki Butoh Festival.


Todellisuuden tutkimuskeskus ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. TTK:n turvallisemman tilan periaatteet.

Strategiakaudella (2022-26) TTK haastaa itsensä erityisesti yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä saavutettavuus kysymysten äärelle. Etsimme keinoja, joilla voimme laajentaa kollektiivin moninaisuutta ja jakaa valtaa niin, että TTK on omalta osaltaan edesauttamassa moninaisuuden kehittymistä ja uusien ryhmien löytämistä esitystaiteen pariin. TTK:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat moniäänisyys ja -muotoisuus sekä yhdenvertaisuus. Pyrimme siihen, että yhteistyökumppanimme jakavat kanssamme saman arvomaailman ja toimintatavat. Olemme toiminnassamme sitoutuneet noudattamaan yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Reality Research Center doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. RRC safer space guidelines.

In the strategy period (2022-26), RRC will challenge itself especially with questions of equality, equity and accessibility. We are looking for ways in which we can expand the diversity of the collective and share power so that RRC contributes to the development of diversity and the discovery of new groups for performing arts. The values that guide RRC’s operations are diversity and equality. We strive to ensure that our partners share the same world of values and operating methods with us. We are committed to following the Equality Plan.