NUORET // YOUTH

Nuorten ryhmä tanssiryhmä on 14 vuotta täyttäneille queer ja trans nuorille. Ryhmän tavoitteena on tarjota turvallisempi tila, jossa tutkia sekä syventää omaa liikettä ja kehotietoisuutta yhdessä.

Youth group is a dance group for queer and trans youth aged 14 and over. The aim of the group is to provide young people a safer space to explore and deepen their movement and body awareness together.

Aika: Keskiviikko 23.8. – 13.12.2023 

(Ei kertaa 6.12.23)

Klo 17:30-19:00

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus

Syyskauden hinta: 110€

Kieli: suomi ja englanti

Ilmoittautuminen TÄÄLTÄ

Lisätiedot: eevi@todellisuus.fi 

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Syyskaudelle on vapaa- ja 50% alennuspaikkoja. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise ilmoittuatumislomakkeessa tai sähköpostilla (eevi@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Time: Wednesdays 23.8. – 13.12.2023 

(No session on 6.12.23)

From 17:30 to 19:00

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus

Autumn fee: 110€

Language: finnish and english

Sing up HERE

More info: eevi@todellisuus.fi 

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are free spots and 50% discount spots available for the atumn season. We do not need reasons for applying for these spots, express your interest via the registration form or e-mail (eevi@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

Nuorten ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaa Pave Aladin ja Pie Kär. Ohjaaja kehittää ryhmää yhdessä osallistujien kanssa vastaamaan ryhmän tarpeita. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ryhmä on tarkoitettu 14-vuotta täyttäneille nuorille, jotka kuuluvat queer ja trans-yhteisöön tai pohtivat sitä.

The Youth Group meets once a week and is led by Pave Aladin (they/them) and Pie Kär (they/them). The facilitator develops the group together with the participants to meet the needs of the group. No previous dance experience is required. The group is for young people aged 14 and over who are part of the queer and trans community or are thinking about it.

Ryhmässä lähdetään liikkeelle nykytanssin, improvisaation ja osallistujien toiveiden innoittamana. Tunneilla käytetään musiikkia, mielikuvia ja tehtävänantoja. Tässä ryhmässä ei vaadita samanlaista liikettä, vaan fokuksessa on jokaisen oma tapa liikkua. Keskiössä on tanssimisesta nauttiminen.

Paven ajatus on, että kaikki liike on oikeanlaista. Hänen tapansa olla, ohjata ja liikkua on sensitiivinen ja yksilöllisyyttä kunnioittava. Hän pyrkii antamaan kaikille tilaa liikkua omalla tavallaan ja nauttia liikkumisesta. Tunteihin voi sisältyä myös kirjoittamista, keskustelua ja rentoutuksia.

Aiempaa tanssikokemusta tai osaamista ei tarvita. Tunnit sallivat tutkimusmatkan oman liikkeellisyyden ulottuvuuksiin ja rajoihin turvallisemmassa ympäristössä. Toiveena on tarjota mahdollisuus omaan itseen tutustumiseen, uusien hyväksyvien tunteiden löytämiseen ja oman kehon kanssa elämiseen sekä rentoutumiseen.

The group is inspired by contemporary dance, improvisation and the wishes of the participants. The classes use music, images and exercises. This group does not require identical movement, but focuses on each individual’s own way of moving. The focus is on enjoying the dance.


Pave´s idea is that all movement is the right kind of movement. Their way of being, directing and moving is sensitive and respectful of individuality. They strive to give everyone space to move in their own way and enjoy the movement. The classes may also include writing, discussion and relaxation.


No previous dance experience or knowledge is required. The classes allow an exploration of the dimensions and limits of one’s own movement in a safer environment. The hope is to provide an opportunity to explore the self, to discover new feelings of acceptance, to live with one’s own body and to relax.

Ryhmän periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. 

The group’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect.

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. Ohjaajat ovat luoneet turvallisemman tilan periaatteet juuri tätä ryhmää varten. Ne jaetaan osallistujille ennen tanssiryhmän aloitusta ja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla. 

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. The facilitators have made specific safer space principles for this group. They are given to the participants before the start of the dance group and will be gone through together in the first session.

Lisää tietoa ryhmän toiminnasta:

Tavoitteenamme on tarjota tunteja ilmaiseksi: emme ole vielä saavuttaneet tätä tavoitetta. Alle 18-vuotiaat osallistujat voivat hakea kausimaksukuluihin Pelastakaa Lapset -järjestön harrastustukea, jota myöntävät järjestön paikallisyhdistykset.


Lisää tietoa harrastustuesta ja hakuohjeet löydät täältä.

More about the group’s activities:

Our aim is to offer classes for free: we have not yet reached this goal. Participants under the age of 18 can apply for a hobby aid by Save the Children (Pelastakaa lapset) to cover the cost of the season fees.

Here is more information on the hobby aid and here are instructions on how to apply (latter text in Finnish).

KUVAT: Valtteri Nevalainen

PHOTOS: Valtteri Nevalainen