KATUTANSSEJA JA IMPROA | STREET DANCES AND IMPRO

Katutanssilajeja dancehallista hip hoppiin ja improvisaatiota by Sophia Wekesa.

Todellisuuden tutkimuskeskuksen Queer Dance Group on tanssiryhmä queer ja trans-ihmisille, jossa tarjotaan turvallisempaa tilaa tutkia omaa ruumiillisuutta ja liikettä tanssin keinoin.

Street Dances and Improvisation by Sophia Wekesa.

Reality Research Center’s Queer Dance Group is for queer and trans people, offering a safer space to explore ones own unique physicality and movement through dance.

Aika: Torstai klo 19:15-20:45 (29.8. – 19.12.2024)

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 1 

Kausimaksu: 140€

Kieli: suomi ja englanti

Lisätiedot: eevi@todellisuus.fi 

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ


Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Tarjolla on vapaa- ja 50% alennuspaikkoja. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (eevi@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Time: Thursdays at 19:15-20:45 (29.8. – 19.12.2024)

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 1

Season fee: 140€

Language: Finnish and English

More info: eevi@todellisuus.fi 

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are free spots and 50% discount spots available. We do not need reasons for applying for these spots, express your interest via e-mail (eevi@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

Katutanssilajeissa, dancehallista hip hoppiin, on kyse on marginalisoitujen ihmisten tarpeesta ottaa tilaa ja kokea vapautta. Tämä ryhmä lähtee liikkeelle tästä kehyksestä käsin. Tanssiin ja liikkeeseen tutustutaan katutanssilajien perusteiden ja kulttuurituntemuksen kautta. Tekemisen yhteydessä tutkitaan omia tarpeita olla ja liikkua. Sophia Wekesa ohjaa ryhmän yksilöllisiä ja kollektiivisia tarpeita kuunnellen ja jokaisen omaa liikettä kunnioittaen.

Street dances, from dancehall to hip hop, are about the need of marginalised people to take space and experience freedom. This group starts from this framework. Dance and movement will be introduced through the basics of street dances and cultural awareness. In the process, we explore our own needs to exist and to move. Sophia Wekesa facilitates by listening the groups individual and collective needs, respecting each individual’s own movement.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaa Sophia Wekesa. Hän haluaa kehittää ryhmää yhdessä osallistujien kanssa. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ryhmä on tarkoitettu aikuisille. 

The group meets once a week and is facilitated by Sophia Wekesa (she/they). They want to develop the group together with the participants. No previous dance experience is required. The group is intended for adults.

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat itsensä osaksi queer ja/tai transyhteisöä, tai pohtivat sitä. Ryhmän periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. 

Everyone who feels part of (or is thinking about it) the queer and/or trans community is welcome to join the group. The group’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect.

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. Ohjaajat ovat luoneet turvallisemman tilan periaatteet juuri tätä ryhmää varten. Ne jaetaan osallistujille ennen tanssiryhmän aloitusta ja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla. 

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. The facilitators have made specific safer space principles for this group. They are given to the participants before the start of the dance group and will be gone through together in the first session.

Queer Dance Group on saanut kurssitukea Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:ltä. Tuki mahdollistaa ryhmien vapaa- ja alennuspaikat.

Queer Dance Group has received a course grant from the KSL ry- association. The grant enables groups free and discounted places.

KUVAT: Modzo

PHOTOS: Modzo