Esiintyjän Taiteellinen Praktiikka

Performer’s Artistic Practice

Tanssitaiteilja-pedagogi Anne Rönkkö ja Pie Kär pitävät kaikille avoimen viikonloppukurssin. Kurssilla keskitytään esiintymisen, katseen ja häpeän kysymyksiin toiminnan ja esitysten tekemisen kautta.

Anne Rönkkö and Pie Kär will hold a weekend course open to all. The course will focus on issues of performance, gaze and shame through action and performance.

Aika: Lauantai 21.9.2024 klo 11-17

Sunnuntai 22.9.2024 Klo 13.30-17.00

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, SALI 3

Hinta: 100€

Kieli: suomi ja englanti

Lisätiedot: katja@todellisuus.fi 

SAAVUTETTAVUUSTIEDOT TÄÄLLÄ

Henkilökohtaiset avustajat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi.  Kerro avustajan osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssille on tarjolla kaksi vapaapaikkaa. Emme tarvitse perusteluita paikan hakemiselle, ilmaise sähköpostilla (katja@todellisuus.fi) kiinnostuksesi paikkaa kohtaan. Arvomme paikat ennen ryhmien alkua.

Kurssille ilmoittaudutaan maksamalla kurssimaksu kaupassamme. 

Time: Saturday 21.9.2024 from 11 AM to 5 PM

Sunday 22.9.2024 from 1.30 PM to 5 PM

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskus, STUDIO 3

Fee: 100€

Language: Finnish and English

More info: katja@todellisuus.fi 

ACCESSIBILITY INFO HERE

Personal assistants can join the group for free. Tell us about the assistant’s participation when registering.

There are two free spots available for the course. We do not need reasons for applying for these spots, express your interest by e-mail (katja@todellisuus.fi). We will draw the spots before the groups start.

To enroll in the course, payment of the course fee is required in our store. 

Kurssilla keskitymme esiintyjän työskentelyyn liittyviin tehtävänantoihin, jotka liittyvät fiktioon, leikkiin, katsomiseen, katsottavana olemiseen ja esityslahjoihin. Teemme monipuolisia harjoitteita, joissa mielikuvitus, huumori ja leikki ovat keskeisessä osassa. Harjoitusten tavoitteena on avata uusia näkökulmia esiintyjänä olemiseen, luottamaan omaan intuitioon ja rohkaista osallistujia kokeilemaan erilaisia ilmaisumuotoja.


The course will focus on tasks related to the work of the performer in fiction, play, looking, being looked at and performance gifts. We will do a variety of exercises in which imagination, humour and play are in a central role. The exercises aim to open up new perspectives on being a performer, to trust your own intuition and to encourage participants to experiment with different forms of expression.

Kurssin aikana kokoamme tunneilla syntyneistä tansseista ja löydöistä pidempiä esityksellisiä kokonaisuuksia. Tämä prosessi auttaa osallistujia ymmärtämään, miten yksittäisistä harjoituksista voi rakentaa kokonaisen esityksen. Työskentelemme ryhmissä, jaamme ideoita ja opimme toisiltamme, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötaitoja.


During the course we will put together longer performances from the dances and discoveries made in class. This process will help participants to understand how to build a complete performance from individual exercises. We work in groups, sharing ideas and learning from each other, which strengthens our sense of community and collaboration skills.

Kurssilla varaamme aikaa reflektointiin ja keskusteluun. Tämä on tärkeä osa oppimisprosessia, jossa osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan, ajatuksiaan ja oivalluksiaan.


During the course, we will allow time for reflection and discussion. This is an important part of the learning process, where participants can share their experiences, ideas and insights.

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat syventää esiintyjän taitojaan, tutustua ohjaajien taiteellisiin praktiikoihin ja nauttia tanssin tuomasta ilosta ja luovuudesta. Aikaisempaa kokemusta tanssista ei tarvita – riittää, että tuot mukanasi avoimen mielen ja halun kokeilla uutta. Kurssi on suunnattu niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin tanssijoille, jotka haluavat rikastuttaa omaa ilmaisuaan ja oppia uutta.


The course is suitable for anyone who wants to deepen their performing skills, learn about the artistic practices of the instructors and enjoy the joy and creativity that dance brings. No previous dance experience is necessary – just bring an open mind and a willingness to try something new. The course is aimed at beginners as well as more experienced dancers who want to enrich their own expression and learn something new.

Kuva: Veronika Tybell
Kuva: Soili Huhtakallio

Anne Rönkkö on tanssija, drag king, koreografi, opettaja ja tuottaja. Rönkkö työskentelee esittävän taiteen työryhmissä Ruotsissa ja Suomessa. Rönkkö opettaa säännöllisesti koreografiaan ja tanssiin linkittyvillä kursseilla Tukholman ja Helsingin Taideyliopistoilla. Vuonna 2020 Rönkkö valmistui tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Mielikuvitus, transformaatio ja huumori ovat keskeisessä osassa Rönkön taiteellista praktiikkaa.

Koreografi ja tanssija Pie Kär (they/them, hän) on viime vuosina tutkinut työssään asettumisien, eleiden ja olosuhteiden keskinäistä transformatiivisuutta. Esimerkkejä tästä ovat miten jokin voi asettumisellaan vaikuttaa olosuhteeseensa, tai miten esiintyjä voi olemisellaan vaikuttaa siihen mikä esityksen tilanteessa on mahdollista. Kär työskentelee ammattilais- ja harrastajaryhmien kanssa medioinaan esiintyjäntyö, liike, tanssi, laulu ja audiokävely.

Anne Rönkkö is a dancer, drag king, choreographer, teacher and producer. Rönkkö works with performing arts groups in Sweden and Finland. Rönkkö regularly teaches courses in choreography and dance at the Stockholm and Helsinki Universities of the Arts. In 2020, Rönkkö graduated with a Master’s degree in Dance from the Uniarts Helsinki’s Theatre Academy. Imagination, transformation and humour are central to Rönkkö’s artistic practice.

In recent years, choreographer and dancer Pie Kär (they/them) has been exploring the transformative interplay of position, gesture and circumstance. For example, how something can influence its circumstances through its positioning, or how a performer can influence what is possible in a performance situation through their being. Kär works with professional and non-professional groups in the medium of performance, movement, dance, singing and audio walking.


Todellisuuden tutkimuskeskus ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle. TTK:n turvallisemman tilan periaatteet.

Uudella strategiakaudella (2022-26) TTK haastaa itsensä erityisesti yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä saavutettavuus kysymysten äärelle. Etsimme keinoja, joilla voimme laajentaa kollektiivin moninaisuutta ja jakaa valtaa niin, että TTK on omalta osaltaan edesauttamassa moninaisuuden kehittymistä ja uusien ryhmien löytämistä esitystaiteen pariin. TTK:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat moniäänisyys ja -muotoisuus sekä yhdenvertaisuus. Pyrimme siihen, että yhteistyökumppanimme jakavat kanssamme saman arvomaailman ja toimintatavat. Olemme toiminnassamme sitoutuneet noudattamaan yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Reality Research Center doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in. RRC safer space guidelines.

In the new strategy period (2022-26), RRC will challenge itself especially with questions of equality, equity and accessibility. We are looking for ways in which we can expand the diversity of the collective and share power so that RRC contributes to the development of diversity and the discovery of new groups for performing arts. The values that guide RRC’s operations are diversity and equality. We strive to ensure that our partners share the same world of values and operating methods with us. We are committed to following the Equality Plan.