Queer Dance Group: Adults 2023

ENG BELOW

Todellisuuden tutkimuskeskuksen Queer Dance Group on tanssiryhmä queer-ihmisille, jossa tarjotaan turvallisempaa tilaa tutkia omaa ruumiillisuutta ja liikettä tanssin keinoin.


Aika: Torstai 12.1.- 25.05.2023

RYHMÄ 1 Klo 17.30 – 19.00 

RYHMÄ 2 Klo 19:15 – 20:45

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 1

Koko kauden hinta: 140€

Kieli: suomi ja englanti

Ohjaajat: Eevi Tolvanen ja Jan Loukas

Ilmoittautuminen & lisätiedot: eevi@todellisuus.fi

Ryhmässä keskitytään liikkumiseen nykytanssin ja improvisaation maailmoissa – keskiössä omaan kehoon ja sen tuottamaan liikkeeseen tutustuminen. Ryhmässä voi kokea yhteisiä tanssillisia hetkiä, liikkeen tutkimista ja keskustelua jakamalla siitä nousevia ajatuksia.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sitä ohjaa Eevi Tolvanen ja Jan Loukas. He haluavat kehittää ryhmää yhdessä osallistujien kanssa.

Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ryhmä on tarkoitettu aikuisille. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat itsensä osaksi queer-yhteisöä. Ryhmän periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. 

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle.

KUVA: Gabriel Wrede
KUVA: Jan Loukas

KUVITUSKUVAT: Alkuperäiset Tomi Paasonen, editoinut Eevi Tolvanen

IN ENGLISH

Reality Research Center’s Queer Dance Company is a dance group for queer people of all identities and experiences, offering a safer space to explore your unique physicality and movement through dance.

Time: Thursday 12.1. – 15.5.2023

GROUP 1 from 17:30 to 19:00

GROUP 2 from 19:15 to 20:45

Location: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Puhdistamo, Eskuksen, SALI 1

Season fee: 140€

Language: Finnish and English

Facilitators: Eevi Tolvanen and Jan Loukas

Attending & more information: info@todellisuus.fi

The group focuses on movement in the magical worlds of contemporary dance and improvisation – the focus is getting to know your own body and the movement it produces. Queer Dance Company may offer joyful dance moments, experimenting movement alone/together and discussion by sharing thoughts that arise from that.

The group meets once a week and is facilitated by Eevi Tolvanen(she/her) and Jan Loukas(they/them). They want to develop the group together with the participants. No previous dance experience is required. The group is intended for adults.

Everyone who feels part of the queer community is welcome to join the group. The group’s principles include confidentiality, the right to self-determination and non-self-determination, and respect.

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies.We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in.

EEVI TOLVANEN

Eevi Tolvanen (she/her) is a dance artist who works in different contexts of performance art. She works as a facilitator, choreographer and performer. In her artistic work, she is interested in silenced voices, orality and the possibilities of gaze in the relationship between the viewer and the performer. Tolvanen has been working with community art since 2012. Her artist identity has become a combination of an observer of the equality of dance art and a performing artist. The experiences of participation strongly influence Tolvanen’s pedagogical work with all groups, developing a sense of belonging through shared experiences. Tolvanen graduated as a dance teacher from Savonia University of Applied Sciences in 2016.

EEVI TOLVANEN

Eevi Tolvanen on tanssitaiteilija, joka työskentelee monitasoisesti esitystaiteen eri konteksteissa. Hän toimii fasilitoijana, koreografina ja esiintyjänä. Taiteellisessa työskentelyssä hän on kiinnostunut vaiennetuista äänistä, oraalisuudesta ja katseen mahdollisuuksista katsoja-esiintyjän välisessä suhteessa. Tolvanen on työskennellyt vuodesta 2012 alkaen yhteisötaiteen parissa. Taiteiijaidentiteetti on muodostunut  tanssitaiteen yhdenvertaisuuden tarkastelijan ja esiintyvän taiteilijan kombinaatioksi. Kokemukset osallisuudesta vaikuttavat vahvasti Tolvasen pedagogiseen työhön kaikkien ryhmien kanssa, kehittäen yhteenkuuluvuuden tunnetta jaettujen kokemusten kautta. Tolvanen on valmistunut tanssinopettajaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2016.

Jan Loukas

Jan Loukas on muunsukupuolinen tanssitaiteilija, joka toimii tanssin kentällä monissa eri positioissa; esiintyjänä, tekijänä ja opettajana. Työskentelyssään sekä pedagogiikassaan Loukas keskittyy erityisesti suostumuksen neuvotteluun, omien ja muiden rajojen tunnistamiseen ja niiden kommunikointiin; ja näin kurottaa kohti kestävämpiä toimintaympäristöjä. Tanssitaiteessa häntä kutsuu erityisesti tunteiden äärellä oleminen ja sanattoman yhteyden löytäminen toisiin ihmisiin, niin pedagogisissa ympäristöissä kuin esitystilanteissakin. Hänen taiteellisessa työskentelyssään on viime vuosina korostunut seksuaalisuuden ja sukupuolen teemojen pohdinta ruumiillisen näyttämötaiteen kontekstissa. Hän valmistui tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta keväällä 2019 ja tanssinopettajaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2016.

JAN LOUKAS

Jan Loukas (they/them) is a nonbinary dance artist who works on the dance field in many different positions; as a performer, author and teacher. In their work and in their pedagogy, Loukas focuses especially on negotiating consent, recognizing one’s own and others’ boundaries and communicating them; and thus reach towards more sustainable working environments. In dance art, they are particularly drawn to being with emotions and finding a wordless connection with other people, both in pedagogical environments and in the context of a performance. In recent years, their artistic work has emphasized the consideration of sexuality and gender themes in the context of physical performance art. They graduated with a master’s degree in dance from the University of the Arts Helsinki in spring 2019 and as a dance teacher from the Savonia University of Applied Sciences in 2016.