Platonin pidot
2013

Platonin pidot.

Mysteerinäytelmä neljässä näytännössä
Platonin pidot on kahdeksanpäiväinen mysteerinäytelmä. Näytelmä toteutetaan 12 osallistujalle ja se tavoittelee absoluuttisen kauneuden kokemusta.

Pidot koostuu neljästä näytännöstä. Jokainen osallistuja on oman esityksensä protagonisti. Näytännöt jakautuvat kahdeksalle päivälle; ensimmäisen näytännön ollessa jokaiselle yksilöllinen neljäs näytäntö on kaikille yhteinen. Alkuperäisessä muodossaan Kreikan antiikin metafysiikat olivat käytännössä toteutettuja teorioita: dialektiikkaa akatemiassa, mysteerinäytelmiä teatronilla. Pidoissa kulttuurinen perintö haastetaan nykytaiteen kontekstissa. Teatterin juuret, rakkauden mysteerit ja osallistavan esityksen mahdollisuudet ovat kaikki käytössä.

Osallistujat ovat näytelmän päähenkilöitä. Neljä esiintyjää ovat jumalia: Afrodite, Apollo, Dionysos ja Hermes. Päähenkilöt kohtaavat jumalat yksitellen ja yhdessä, he käyvät keskenään sokraattisia dialogeja, kommunikoivat voimien kanssa sekä unelmoivat ja juhlivat jumalien kanssa.

Kesto: 8 päivää, esitykset 1., 2., 3., 5., 6. ja 8. päivä. Neljäs ja seitsemäs päivä ovat valmisteluja varten. Yksittäiset näytökset kestävät yhdestä tunnista viiteen.

Esiintyjät: 12 protagonistia (yleisö),4 jumalaa (Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen, Tuomas Laitinen, Visa Knuuttila) ja yksi ruokataiteilija.

Ohjaus ja esitys: Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen, Tuomas Laitinen ja Visa Knuuttila

Kiertuekoko: 4–5 henkeä
Kieli: suomi tai englanti
Erityistarpeet: avustaja koko viikon ajaksi ja erityisesti neljänteen näytökseen Pitoihin.

TEKNINEN AIKATAULU

VALMISTELUT

– 1 päivä valmisteluihin ryhmälle paikan päällä

Päivät 1-3

Näytös I: Logos

Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen ensimmäisen näytöksen; 12 tapaamista järjestetään kolmen päivän ajan. Jokaisessa tapaamisessa on kolme näyttelijää. Yksi tapaaminen kestää tunnin.

Tila:
– jos mahdollista niin sama tila kuin neljännessä näytöksessä
– jos ei, niin kaunis huone, jossa on divaaneja rentouttavaa dialogia varten

Päivä 4

Tauko

Päivä 5

Näytös II: Mimesis

Toinen näytös tapahtuu osallistujien kodeissa, kaikki tapaamiset yhden päivän aikana, jos mahdollista. Yksi esiintyjä per tapaaminen: 4 tapaamista jokaiselle esiintyjälle. Jokaisen tapaamisen kesto 1 tunti.

Päivä 6

Näytös III: Anagnorisis

Kolmas näytös toteutetaan kokonaisuudessaan kolme kertaa, kerran jokaiselle osallistujalle. Osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään. Jokaisen tapaamisen kesto 1 tunti.

Tila: Sama tila kuin neljännessä näytöksessä.

Päivä 7

Tauko

Päivä 8

Näytös IV: Symposium/Pidot

Kaikki 12 osallistujaa ottavat osaa pitoihin. Kesto 4 tuntia. Valmisteluaika minimissään 5 tuntia. Keittiö tarvitaan ruuanlaittoa varten.

Tila ja tarvikkeet:

– aula (min. n. 15 x 15 m)
– pieni näyttämö verhoilla (min. 3 x 3 m)
– 30 tuolia
– pitkä pöytä (15 hengelle)
– 5 valot (esim. fresnel) ja jalat jos tarvitaan
– pieni PA järjestelmä (min. aktiivikaiuttimet)
– ruokaa ja viiniä
Siivous 2 tuntia.

Päivä 9

Näytös V: Agora

Avoin isommalle yleisölle, maksimimäärä riippuu tilasta. Kesto 2 tuntia.
Tila ja tarvikkeet: sama tila kuin neljännessä näytöksessä.
Tuolit yleisölle (esim. 50 hengelle) ja pantheonille (15 hengelle).
Siivous 1 tunti.
A Mystery Play in Four Acts

Beauty as such exists; the world as we see it is a mere reflection on the wall of a cave. This contemplation is at the heart of Plato’s Symposium, an 8-day Socratic mystery play. The play is set for twelve participants and strives for an experience of absolute beauty.

The Symposium consists of four acts. Each participant takes the role of the protagonist of his or her own performance. The acts are spread out over an eight-day period; while the first act is unique to each participant, the fourth and final one is common to all twelve. In their original form, the metaphysics of the Ancient Greeks were theories that were enacted in practice: verbal dialectics in the Akademia, mystery plays at the théatron. In the Symposium this cultural heritage is challenged in the context of contemporary art. The origins of theatre, the mysteries of love and the possibilities of participatory performance are all included in the mix.

The audience is the protagonist of the play. The four performers are the Gods: Aphrodite, Apollo, Dionysos and Hermes. The protagonists meet the Gods individually and in groups, they have Socratic dialogues, they communicate with forces and they have dreams and feast with the Gods.

Duration: 8 days, performances happen on the 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th and 8th days. The 4th and 7th days are reserved for preparations. Individual acts last from 1 to 5 hours.

Performers: 12 protagonists (audience members) and 4 Gods (Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen, Tuomas Laitinen, Visa Knuuttila) and 1 food artist.
Direction and performance: Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen, Tuomas Laitinen and Visa Knuuttila

Number of people on tour: 4 to 5
Language: English
Special needs: An assistant is needed for organizing during the whole week, especially Act IV: Symposium.

TECHNICAL SCHEDULE

PREPARATION

– 1 day of preparation for the group on site

DAYS 1-3

Act I Logos

Each of the participants will have their own personal Act I; 12 sessions will be done during three days with three performers in all of them. Duration one hour each.

Space:
- if possible the same space as Act IV
- if not, a beautiful room with divans or such for relaxing into dialogue

DAY 4

Break

DAY 5

Act II Mimesis

The second act will happen in the homes of the participants, all during one day if possible schedule-wise. One performer in each; 4 sessions for each performer. Duration one hour each.

DAY 6

ACT III Anagnorisis

The third act will be done three times in total, once for each participant; the participants are divided in three groups. Duration one hour each.

Space: The same space as Act IV.

DAY 7

Break

DAY 8

Act IV Symposium

All 12 will take part in the symposium.
Duration 4 hours.
Preparation minimum 5 hours.
A kitchen needed for the preparation of food.

Space and materials:

– a hall (minimum approx. 15 x 15 metres)
- a small stage with curtains (minimum 3 x 3 metres)
- 30 chairs
- a long table (for 15 people)
- 5 lights (f.ex. fresnel) and stands if needed
- small PA system (minimum active speakers)
- food and wine
Clean-up 2 hours.

DAY 9

Act V Agora

Open to a wider audience, maximum amount of people depends on the space. Duration two hours.

Space and materials: The same space as Act IV.
 Chairs for the audience (e.g. 50) and for the pantheon (15).
 Clean-up 1 hour.