Vanhojen tanssit

Todellisuuden tutkimuskeskus osallistui IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeeseen Seinäjoella vuonna 2022.

Hankkeet ovat meille tutkimusmatkoja uusiin ympäristöihin. Hankkeiden ja yhteisöllisen työn tutkimme kuinka esitystaide voi kohdata ihmisiä uusilla tavoilla, ja löytää lisää sellaisia muotoja, jotka antavat merkitystä sen kokijalle, ympäristölle ja taiteilijoille.

The project has ended. Reality research Center took part in IKO – culture for all ages project in Seinäjoki in 2022.

These projects are our adventures to new environments. IKO -project took place in Seinäjoki. With these projects and the communial work that they include, we get to research how our art can interact people in new ways, and find more ways to give value to it’s spectators, environments and artists.

Vanhojen tanssit

“Vanhojen tanssit” on kuukauden mittainen esitystaidetapahtuma, tanssiaiset, tapahtuma, happening, joka järjestetään ikäihmisille, jotka asuvat vielä kotona. Heille tarjotaan mahdollisuus tavata toisiaan ja taiteilijoita. Vanhojen tansseissa on kolme vaihetta:

1. Valmistautuminen juhlaan, tutustuminen ja voimauttavien valokuvien otto

2. Tanssiaiset

3. Näyttely

Hanke on soveltavan taiteen ammattilaisten Jonna Wikströmin, Pirre Toikkasen ja Paula Koivusen luotsaama projekti, joka on toteutettu kertaalleen vuonna 2019. Tarinateatteria ja voimauttavaa valokuvaa yhdistävä projekti tuo kotona asuvat seniorit vahvoiksi toimijoiksi, joiden oma taide ja tekijyys ovat olennainen osa projektia. Juhla-teema mahdollistaa oman elämänkaaren tärkeiden hetkien muistelun, mutta tuo iloa ja naurua myös tähän hetkeen. 

Hankkeen tavoitteena ovat muun muassa vanhusten arvostuksen lisääminen, toimintakyvyn lisääminen ja edistää kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Hanke toteutettiin Seinäjoella 3.3.-1.4.

Seuraa hankkeen etenemistä Todellisuuden tutkimuskeskuksen instagramissa ja muissa sosiaalisissa medioissa!

Hankkeen työryhmä

  • Pirre Toikkanen
  • Jonna Wikström
  • Paula Koivunen

IKO – KULTTUURIHYVINVOINTIA IKÄIHMISILLE

Vanhojen tanssit, on mukana IKO – kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa, jossa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa. 

IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.

Räätälöidyt kulttuurihyvinvoinnin palvelut ovat osallistavaa, kokemuksellista taidetta, jossa vuorovaikutus ja muiden kohtaaminen ovat osa iäkkään arkea.

Hankkeessa turvataan toiminnan jatkuvuutta kehittämällä palvelupolkuja ja toimintamalleja, jotka edistävät taiteen saavutettavuutta ja pitkäjänteistä toimintaa.

The Ball

The ball is a month long performing arts event, a ball, an event or an happening, which is organized for elderly people who still live at home. In this project hey are offered a chance to meet people, each other and artists. The ball has three stages:

1 getting ready for the party, getting to know each other and taking empowering photographs

2 The Ball

3 The exhibition

The project is by three professionals of practical art, Jonna Wikström, Pirre Toikkanen and Paula Koivunen. The project has been implemented once before in 2019 and it combines story theater and empowering photographing. Seniors who are living at home are contributing their own art and making as a relevant part to the project. The celebration theme makes it possible to memorize the important moments of their life, and also brings up joy and laughter into the present moment.

The goals of this project are increasing the validation of elderly, sustaining functionality and improving the fulfilling of cultural rights. The project was executed in Seinäjoki from 3rd of March to 1st of April.

You can follow the project in our Instagram and other social medias!

Working group

  • Pirre Toikkanen
  • Jonna Wikström
  • Paula Koivunen

IKO – CULTURE FOR ALL AGES

The Ball is taking part in the IKO – culture for seniors -project, where the well being of elderly is being supported by art. The project is financed by STM. It’s executed by Taike, Teatterikeskus and it’s member organizations, Culture for all -service and the Aili-network.