What Kind of Animal Are You?

Kuva: Joonatan Aaltonen ja Matilda Aaltonen

FI

EN

What Kind of Animal Are You? on ruumiillinen tutkielma ihmiseläimyydestä. Puheesta ja sanattomasta ruumiin ilmaisusta rakentuva esitys purkaa, kritisoi ja mitätöi dualistista ihminen–eläin-jaottelua ja tunnustelee ihmisyyttä sen jälkeen.

What Kind of Animal Are You? is a bodily exploration of human animality. Using both speech and non-verbal expressions of the body, the performance deconstructs, critiques, and invalidates the dualistic human-animal dichotomy and examines humanity thereafter.

Esitys pohjaa tanssitaiteilija Matilda Aaltosen ja sosiologi Salla Tuomivaaran kiinnostukseen oman ihmisyytemme ja eläimyytemme erottamattomuudesta. Se on jatkumoa Aaltosen ja Tuomivaaran yhteistyölle Performing Animalities – A Praxis –projektissa (2020–2022), mennen vielä syvemmälle kielen ja sanojen ulkopuolella tapahtuvan havainnon tutkimiseen suhteessa eläimyytemme kysymykseen.

The performance is based on the shared interest of dance artist Matilda Aaltonen and sociologist Salla Tuomivaara in the inseparability of our humanity and animality. It continues Aaltonen and Tuomivaara’s collaboration in the Performing Animalities – A Praxis project (2020-2022), delving even deeper into the exploration of words and perception beyond language in relation to the question of our animality.

Teoksen ensimmäinen esityskausi sijoittuu HAM Helsingin taidemuseon Kuka on eläin?näyttelyyn. Esitys liikkuu sekä keskustelee näyttelyn taideteosten ja tilan kanssa.

The first performance season takes place within the ”Who is an Animal?” exhibition at HAM Helsinki Art Museum. The performance moves among and interacts with the artworks and space of the exhibition.

ESITYKSET

Pe 16.8. klo 17

La 17.8. klo 16

Paikka: HAM Helsingin taidemuseo

Tarkemmat saapumisohjeet museoon: https://www.hamhelsinki.fi/saapuminen/

Hinta: Sisäänpääsy museon pääsylipulla.

Kieli: Esitys on suomenkielinen.

PERFORMANCES

16.8. at 17

17.8. at 16

Location: HAM Helsinki Art Museum

Detailed instructions for arriving at the museum: https://www.hamhelsinki.fi/en/visitors/visit-us/

Price: Entrance with a museum admission ticket.

Language: The performance is in Finnish.


TYÖRYHMÄ

Koreografia ja esiintyminen: Matilda Aaltonen

Teksti: Salla Tuomivaara

Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus, HAM ja Matilda Aaltonen.

Tukijat: Taiteen edistämiskeskus ja Koneen säätiö.

WORKING GROUP

Choreography and performance: Matilda Aaltonen

Text: Salla Tuomivaara

Production: Reality Research Centre, HAM and Matilda Aaltonen

Supporters: Arts Promotion Centre Finland and Kone Foundation

Kuva: Joonatan Aaltonen
Kuva: Kukka Ranta

Matilda Aaltonen on helsinkiläinen tanssija ja koreografi, koulutukseltaan tanssitaiteen maisteri. Hän työskentelee ruumiillisuuteen, aisteihin, sanattomaan kommunikaatioon ja läsnäoloon luottaen, tehden teoksia tanssin ja esitystaiteen välimaastossa. Viime vuodet hänen taiteellinen työnsä on keskittynyt kysymyksiin tanssin ja ekologian suhteesta, ihmiseläimyydestä, suhteistamme muihin eläimiin sekä lajienvälisestä yhteistyöstä.

Salla Tuomivaara on Turun yliopistossa Euroopan ja maailman historian oppiaineessa työskentelevä tutkija. Hän on kiinnostunut erityisesti ihmisen ja muiden eläinten välille rakennetusta rajasta. Hän on väitellyt tohtoriksi sosiologian eläinkäsitysten muotoutumisesta ja jatkaa tutkimustaan eläinten ja ihminen–eläin-rajan merkityksistä sosiaalitieteissä. Tuomivaara on käsitellyt teksteissään myös eläimen kuvaamista taiteessa.

Matilda Aaltonen is a dancer and choreographer based in Helsinki, holding a Master’s Degree in Arts (Dance). She works with corporeality, senses, non-verbal communication and presence, creating works that exist between dance and performance art. In recent years, her artistic work has focused on exploring the relationship between dance and ecology, human animality, our relationships with other animals, and interspecies collaboration.

matildaaaltonen.com

Salla Tuomivaara is a researcher working at the Department of European and World History at the University of Turku. She is interested especially in the boundary built between humans and other animals. She defended her doctoral dissertation on the meanings of animals in the history of sociology and continues her research on the significance of animals and the human-animal boundary in the social sciences. In her texts, Tuomivaara has also discussed the depiction of animals in art.

sallatuomivaara.net