QUEER DANCE GROUP – TANSSIRYHMÄT

ENG BELOW

Todellisuuden tutkimuskeskuksen Queer Dance Group on tanssiyhteisö eri-ikäisille queer-ihmisille, jossa tarjotaan turvallisempaa tilaa tutkia omaa ruumiillisuutta ja liikettä tanssin keinoin.


Queer Dance Group Aikuiset

Queer Dance Group Nuoret

Ilmoittautuminen & lisätiedot: eevi@todellisuus.fi

Todellisuuden tutkimuskeskus järjestää tanssiryhmiä sateenkaareville aikuisille ja nuorille yrittäen luoda turvallisempia tiloja tutkia ruumiillisuutta ammattitaitoisten queer-taiteilijoiden kanssa. Ryhmät ovat syntyneet yhteisön tarpeista käsin. Toimintaa ovat suunnitelleen ja sitä toteuttavat queer yhteisöön itse kuuluvat taiteilijat yhdessä osallistujien kanssa.

Queer Dance Group ei hyväksy minkäänlaista diskriminaatiota, esim. rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Tiedämme ettei ole olemassa täysin turvallista tilaa, teemme parhaamme luodaksemme mahdollisimman myötätuntoisen tilan oppimiselle.

Uudella strategiakaudella (2022-26) TTK haastaa itsensä erityisesti yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä saavutettavuus kysymysten äärelle. Etsimme keinoja, joilla voimme laajentaa kollektiivin moninaisuutta ja jakaa valtaa niin, että TTK on omalta osaltaan edesauttamassa moninaisuuden kehittymistä ja uusien ryhmien löytämistä esitystaiteen pariin. TTK:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat moniäänisyys ja -muotoisuus sekä yhdenvertaisuus. Pyrimme siihen, että yhteistyökumppanimme jakavat kanssamme saman arvomaailman ja toimintatavat.

RYHMIEN TAITEILIJAOHJAAJAT:

EEVI TOLVANEN (Aikuisten ryhmät) on queer tanssitaiteilija, joka työskentelee monitasoisesti esitystaiteen eri konteksteissa. Hän toimii fasilitoijana, koreografina ja esiintyjänä. Taiteellisessa työskentelyssä hän on kiinnostunut mielihyvästä, oraalisuudesta ja valtasuhteiden tutkimisesta katseen kautta. Tolvanen on työskennellyt vuodesta 2012 alkaen yhteisötaiteen parissa. Taiteiijaidentiteetti on muodostunut  tanssitaiteen yhdenvertaisuuden tarkastelijan ja esiintyvän taiteilijan yhdistelmäksi. Kokemukset osallisuudesta vaikuttavat vahvasti Tolvasen pedagogiseen työhön kaikkien ryhmien kanssa, kehittäen yhteenkuuluvuuden tunnetta jaettujen kokemusten kautta. Tolvanen on valmistunut tanssinopettajaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2016.

JAN LOUKAS (Aikuisten ja nuorten ryhmät) on muunsukupuolinen tanssitaiteilija, joka toimii tanssin kentällä monissa eri positioissa; esiintyjänä, tekijänä ja opettajana. Työskentelyssään sekä pedagogiikassaan Loukas keskittyy erityisesti suostumuksen neuvotteluun, omien ja muiden rajojen tunnistamiseen ja niiden kommunikointiin; ja näin kurottaa kohti kestävämpiä toimintaympäristöjä. Tanssitaiteessa häntä kutsuu erityisesti tunteiden äärellä oleminen ja sanattoman yhteyden löytäminen toisiin ihmisiin, niin pedagogisissa ympäristöissä kuin esitystilanteissakin. Hänen taiteellisessa työskentelyssään on viime vuosina korostunut seksuaalisuuden ja sukupuolen teemojen pohdinta ruumiillisen näyttämötaiteen kontekstissa. Hän valmistui tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta keväällä 2019 ja tanssinopettajaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2016.

PIE KÄR (Nuorten ryhmä) on Sipoossa asuva muunsukupuolinen tanssija ja koreografi. Kaikessa taiteellisessa toiminnassaan häntä kiinnostavat erityisesti sosiaalisen kestävyyden kysymykset. -Esimerkiksi kuinka edesauttaa tapakulttuuria, jossa voi kunnioittaa jotakuta ilman, että ymmärtäisi tämän tapaa olla ja toimia? Kär on työskennellyt viime vuosina sosiaalisen koreografian parissa pohtien ihmisten välistä kanssakäymistä kaduilla ja tanssifestivaaleilla. Näyttämöteosten lisäksi Kärin taiteellinen työ on ilmennyt monenlaisissa muodoissa, kuten esitysinstallaationa, esinesuunnitteluna, äänikävelynä, työpajoina sekä kompostointina. Tulevaisuudessa hän haluaa omistaa enemmän aikaa tanssin opettamiselle ja nuorten parissa toimimiselle, koska se tuntuu merkittävältä. Kär on valmistunut tanssijaksi Amsterdamin Taideyliopisto AHK:sta vuonna 2014 ja koreografiksi Helsingin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2020. Hän harrastaa palstaviljelyä, laulua ja käy voguing-tunneilla.

Queer Dance Group on saanut kurssitukea Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:ltä. Tuki mahdollistaa ryhmien vapaa- ja alennuspaikat.

KUVITUSKUVAT: Alkuperäiset Tomi Paasonen, editoinut Eevi Tolvanen

IN ENGLISH

Reality Research Center’s Queer Dance Group is a dance community for different aged queer people of all identities and experiences, offering a safer space to explore your unique physicality and movement through dance.

Queer Dance Group Adults

Queer Dance Group Youth

information: eevi@todellisuus.fi

The Reality Research Center organizes dance groups for queer adults and young people, trying to create safer spaces to explore corporeality with professional queer artists. The groups were born out of the needs of the community. The activities have been planned and implemented by the artists belonging to the queer community together with the participants.

Queer Dance Group doesn’t tolerate any sort of discrimination, like racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism, class discrimination or comments on people’s bodies. We know there is no such place as a safe space, together we try to create a compassionate space to learn in.

In the new strategy period (2022-26), RRC will challenge itself especially with questions of equality, equity and accessibility. We are looking for ways in which we can expand the diversity of the collective and share power so that TTK contributes to the development of diversity and the discovery of new groups for performing arts. The values that guide TTK’s operations are diversity and equality. We strive to ensure that our partners share the same world of values and operating methods with us.

EEVI TOLVANEN (she/her)(Adults groups) is a queer dance artist who works in different contexts of performance art. She works as a facilitator, choreographer and performer. In her artistic work, she is interested in pleasure, orality and exploring power relations through gaze. Tolvanen has been working in and with different communities since 2012. Her artist identity is a combination of examining equity in dance art through facilitating spaces – and creating performances to stimulate discussion around topics that arise from their personal practise. The experiences of participation strongly influence Tolvanen’s pedagogical work with all groups, developing a sense of belonging through shared experiences. Tolvanen graduated as a dance teacher from Savonia University of Applied Sciences in 2016.

JAN LOUKAS (they/them)(Adult and youth groups) is a nonbinary dance artist who works on the dance field in many different positions; as a performer, maker and teacher. In their work and in their pedagogy, Loukas focuses especially on negotiating consent, recognizing one’s own and others’ boundaries and communicating them; and thus reach towards more sustainable working environments. In dance art, they are particularly drawn to being with emotions and finding a wordless connection with other people, both in pedagogical environments and in the context of a performance. In recent years, their artistic work has emphasized the consideration of sexuality and gender themes in the context of physical performance art. They graduated with a master’s degree in dance from the University of the Arts Helsinki in spring 2019 and as a dance teacher from the Savonia University of Applied Sciences in 2016.

PIE KÄR (they/them)(Youth group) is a nonbinary dancer and choreographer living in Sipoo. In all their artistic work, they are particularly interested in questions of social sustainability. -For example, how do you further a customary culture where you can respect someone without understanding their way of being and acting? In recent years, Kär has been working on social choreography, thinking about interactions between people on the streets and at dance festivals. In addition to stage works, Kär´s artistic work has manifested itself in many forms, such as performance installations, object design, sound walks, workshops and composting. In the future, they want to devote more time to teaching dance and working with young people, because it seems significant. Kär graduated as a dancer from the Amsterdam University of the Arts AHK in 2014 and as a choreographer from the University of the Arts Helsinki,Theater Academy in 2020. They enjoy gardening, singing and take voguing classes.

Queer Dance Group has received a course grant from the KSL ry- association. The grant enables the dance groups free and discounted places.

KUVA: Gabriel Wrede

KUVA: Jan Loukas