Pääohjelmisto 2022

FI

Todellisuuden tutkimuskeskuksen vuoden 2022 pääohjelmistoon on valittu Katriina Kettusen Läpinäkyvyydestä sekä Tuomas Laitisen Yleisöruumis. Marraskuussa 2021 saa ensi-iltansa Time to Audience, joka on yksi jakso sarjassa kokeiluja, jotka johtavat Yleisöruumis -teoksen valmistumiseen. Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla nähtävästä Time to Audience -teoksesta voit lukea lisää täältä.

Yleisöruumis

Teattereissa läpi Euroopan kummittelee kaksijakoinen haamu: yleisön ja taiteen tekijöiden välinen jakolinja. Jotta taidetta syntyisi, taiteilijan on astuttava lavalle tekemään jotain. Tekeminen herättää huomiota; niin syntyy yleisö. Taiteilija on huomion kohde, yleisö taas se, joka huomaa. Jos huomion siirtää yleisöön, se häviää sellaisena kuin sen tunnemme. Hekin alkavat esiintyä, hekin ajautuvat näyttämölle. Miten sitten oppia jotain yleisöstä? Miten kiinnittää huomio yleisöön ja antaa sen samalla viipyä huomion piirin tuolla puolen?

Vuodesta 2018 lähtien Tuomas Laitinen on valmistanut sarjaa kokeita, jotka tarttuvat tähän hämmentävään mysteeriin. Sarja koostuu yli kahdestakymmenestä lukutapahtumasta, joiden lukijat kutsutaan tunnustelemaan ilmiötä nimeltä yleisö, tullen samalla sen ruumiiksi. Sarja ulottuu ajasta ennen pandemian puhkeamista aikaan, jona teatterien ovet on jälleen avattu. Siten se dokumentoi prosessia, jossa yleisön merkitystä etsitään poikkeusoloissa.

Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Liikkeellä marraskuussa -festivaalin vuoden 2022 ohjelmistossa esitettävä Yleisöruumis asettaa tämän lukutapahtumien sarjan uusiin kehyksiin ja kutsuu yleisön ajattelemaan ja tunnustelemaan itseään olentona, joka saapuu. Mitä yleisö on nyt, kun olemme uudella tavalla sekä lähempänä että kauempana toisistamme?

Tuomas Laitisen tutkimusta tukevat Tutke ja TTOR (Taideyliopisto) sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto (2022) sekä Koneen säätiö (2022). Time to Audience -esityksen valmistamista tukee Brother Finland. 

Läpinäkyvyydestä  

Läpinäkyvyydestä on esitystaideteos ja taiteellinen tutkimusprojekti, joka tarkastelee nyky-yhteiskuntaa läpäisevää avoimuuden ihannetta. Työn ytimessä on ristiriitainen, ehkä myös lapsenomainen tarve: tulla nähdyksi, mutta pysyä piilossa.

Filosofi Byung-Chul Hanin mukaan elämme “läpinäkyvyyden yhteiskunnassa”, jossa jatkuvasta vuorovaikutuksesta on tullut kyseenalaistamaton ihanne. Han kytkee läpinäkyvyyden esimerkiksi ihmissuhteisiin, rinnastaa sen vertauskuvallisesti pornografiaan, ja nostaa esiin kysymykset vallasta, kontrollista ja luottamuksen puutteesta: ”(A) transparent relationship is a dead one, altogether lacking attraction and vitality.”

Arkielämän ja taiteen rajapinnoilla liikkuva Läpinäkyvyydestä ei esitä valmiiksi pureskeltuja väittämiä, vaan kutsuu yleisön pohtimaan aihetta kanssaan. Teos koostuu sarjasta syksyllä 2022 nähtäviä esityksiä, joista jokainen lähestyy aihetta eri näkökulmasta, eri keinoin.

Teoksen koollekutsuja on esitystaiteilija ja toimittaja Katriina Kettunen. Ydintyöryhmään lukeutuvat lisäksi skenografi-esiintyjä Kristian Palmu ja äänisuunnittelija-esiintyjä Oula Rytkönen.

Työryhmä on saanut vuoden 2021 työskentelyyn tukea Taiteen edistämiskeskukselta, ja Katriina Kettusen työskentelyä on tukenut Koneen säätiön Saaren kartanon residenssi. 

Lue Katriina Kettusen työskentelystä teoksen parissa Saaren kartanon residenssin sivuilta klikkaamalla tästä.

EN

Reality Research Center’s main programme for 2022 has been selected and will include Exercises in Transparency by Katriina Kettunen and Audience Body by Tuomas LaitinenAudience Body is composed of a series of experiments and one of them is Time to Audience, a performance that is premiered in November 2021. Read more about Time to Audience from here.

Audience Body

There is a peculiar duality haunting theaters across Europe: the division between the audience and the makers of art. For art to appear, the artist has to enter the stage and do something. This doing attracts attention; thus audience is born. The artist is the object of attention, the audience are the ones who attend. To draw attention to the audience would dispose of it as we know it. They too would start to perform, they too would enter the stage. So how to learn something about the audience? How to focus on the audience while letting it remain beyond the sphere of attention?

Since 2018 Tuomas Laitinen has conducted a series of experiments, which address this puzzling mystery. This series has been realized as more than 20 events of reading, in which the readers are invited to contemplate the phenomenon of audience while at the same time becoming its body. The series spans from the time before the outbreak of Covid-19 into to the time after the reopening of theaters. It thus documents a process of searching for the meaning of audience in exceptional conditions.

The 2022 program of Reality Research Center and Moving in November Festival feature Audience Body, which restages this series of readings and invites the audience to think about and feel itself as an emergent being. What is an audience now, as we are both closer to and further from each other like never before?

Tuomas Laitinen’s research is funded by TTOR & Tutke (Uniarts Helsinki), Jenny and Antti Wihuri Foundation (in 2022) and Kone Foundation (in 2022). Time to Audience is also supported by Brother Finland.

Exercises in Transparency

Exercises in Transparency is a live art and artistic research project that examines the ideal of openness and transparency in modern society. At the heart of the work is a contradictory, perhaps also childlike need: to be seen but to remain hidden.

According to the philosopher Byung-Chul Han, we live in a society of transparency where constant interaction has become an unquestioned ideal. Han connects transparency with, for example, interpersonal relationships, symbolically equates it with pornography, and raises questions of power, control, and lack of trust: “(A) transparent relationship is a dead one, altogether lacking attraction and vitality.”

Navigating between everyday life and art, Exercises in Transparency does not offer predigested statements, but invites the audience to reflect on the topic together with the artists. The work consists of a series of performances to be seen in the fall of 2022, each approaching the topic from a different perspective, with different means of live art.

The project is led by artist, performer and journalist Katriina Kettunen. The core working group also includes scenographer, performer Kristian Palmu and sound designer, performer Oula Rytkönen.

The working group has received support for 2021 from Taike and Katriina Kettunen’s work has been supported by Kone Foundation’s Saari Residence.

Read about Katriina Kettunen’s work in Saari Residence by clicking here