Lasten valta
2012–2014

Lasten valta

Lasten valta -hanke tutkii lasten kokemusta vallasta ja sitä, millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin heille. Hanke toteutetaan esityksellisinä työpajoina, ja se soveltuu kaikenikäisille lapsille ja nuorille; niin päiväkotiin, ala-asteelle kuin yläasteellekin.
Lasten valta on soveltavan taiteen perinteeseen asettuva taiteellis-pedagoginen konsepti, joka tutkii lasten kokemusta vallasta. Sen lähtökysymyksenä on, millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin heille. Lasten valta perustuu Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetyille kokeellisen esitystaiteen metodeille, joita muokataan lasten ja nuorten käyttöön todellisuudella kokeilemisen pedagogiikaksi.

Menetelmällisenä runkona Lasten vallassa ovat esityksellisiksi muodoiksi kutsutut dramaturgiset kehykset, joiden puitteissa sovelletaan erilaisia muunneltavia harjoitteita. Näistä perustyökaluista muodostuu prosessi, jossa (1) vallasta kysyminen johtaa (2) vallan tutkimiseen ja kokeilemiseen ja lopulta (3) vallan esittämiseen. Prosessin tuloksena syntyy mahdollisuus tunnistaa valta, ottaa se haltuun ja muunnella sitä. Lapselle muodostuu myönteinen kokemus vallasta niin oman sijoittumisen välineenä kuin yhteisessä turvallisessa maailmassa virtaavana ja kaikille kuuluvana voimana.

TYÖPAJA

Lasten valta -menetelmää toteutetaan kouluissa, päiväkodeissa tai vastaavissa ympäristöissä tehtävinä työpajoina. Lukuvuonna 2012-13 toteutettiin 11 työpajaa sekä yksi kesäleiri. Työpajoja järjestettiin päiväkodissa (Vironniemen päiväkoti), ala-asteella (Käpylän peruskoulu ja Snellmanin ala-aste), yläasteella (Tehtaanpuiston, Brahenpuiston ja Vesalan yläasteet sekä Käpylän peruskoulu) ja lukiossa (Helsingin yhteislyseo). Osa työpajoihin osallistuneista luokista oli erityisryhmiä: kehitysvammaisia, dysfaatikkoja sekä oppimisvaikeuksista kärsiviä nuoria. Työpajat olivat kestoltaan kahdesta kaksoistunnista seitsemään kaksoistuntiin. Lisäksi kesäkuussa järjestettiin Lapsen luonto -leiri Kajaanin Teatteritapaamisen yhteydessä taidekeskus Mustarindassa Hyrynsalmella. Kesäleiriryhmän lapset olivat 3-10-vuotiaita.

OPETTAJAN OPAS JA KOULUTUS

Syksyn 2013 työskentelemme menetelmän rakentamisen parissa. Todellisuudella kokeilemisen pedagogiikan perusteet tullaan julkaisemaan opettajille sunnattuna opaskirjana, näillä näkymin vuonna 2014. Menetelmää voidaan jatkossa myös opettaa opettajia varten suunnitelluissa koulutusjaksoissa. Ensimmäinen versio opettajille järjestetystä työpajasta toteutetaan Taikalamppu-verkoston järjestämässä HIMO4-seminaarissa Helsingissä 4.-5.11.2013.

Työryhmä: Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Katariina Numminen, Maria Santavuori, Risto Santavuori ja Anniina Väisänen

Children Rule studies the use of power by children. The project aims to find out what kind of reality would children create, if it was in their power. The project consists of series of performative workshops and is carried out in kindergartens, elementary and upper secondary schools.

Children Rule is a study on the use of power by children. The project asks what kind of reality would children create, if it was in their power. The project is realized as a series of performative workshops held in kindergartens and schools. Different versions of the workshop are held to different age groups: in kindergartens, in lower elementary schools and in upper elementary schools.

Each workshop consists of three interlacing phases. The starting point is asking the question of power from children: what does it mean to them and how does it manifest in their lives? Secondly the artists and children study power through excercises and experiments. Thirdly power is performed in different ways during the workshop.

Children Rule is part of the tradition of applied arts, creating applied forms of experimental theatre and live art. It is also a pedagogical experiment, aiming to a system of Pedagogics of Reality Experimentation. The first blueprint of the pedagogical system is developed during 2013.

During 2012 the first phase of the project has been executed, by organizing five workshops in schools for children and teenagers between 6-16 years, including groups of disabled children and children with learning disabilities. During the spring of 2013, the pilot workshops for the age group of 3-6 years will be started in Vironniemi kindergarten in Helsinki.

Working Group: Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Katariina Numminen, Maria Santavuori, Risto Santavuori and Anniina Väisänen

Platonin pidot
2013

Platonin pidot

Mysteerinäytelmä neljässä näytännössä
Platonin pidot on kahdeksanpäiväinen mysteerinäytelmä. Näytelmä toteutetaan 12 osallistujalle ja se tavoittelee absoluuttisen kauneuden kokemusta.

Pidot koostuu neljästä näytännöstä. Jokainen osallistuja on oman esityksensä protagonisti. Näytännöt jakautuvat kahdeksalle päivälle; ensimmäisen näytännön ollessa jokaiselle yksilöllinen neljäs näytäntö on kaikille yhteinen. Alkuperäisessä muodossaan Kreikan antiikin metafysiikat olivat käytännössä toteutettuja teorioita: dialektiikkaa akatemiassa, mysteerinäytelmiä teatronilla. Pidoissa kulttuurinen perintö haastetaan nykytaiteen kontekstissa. Teatterin juuret, rakkauden mysteerit ja osallistavan esityksen mahdollisuudet ovat kaikki käytössä.

Osallistujat ovat näytelmän päähenkilöitä. Neljä esiintyjää ovat jumalia: Afrodite, Apollo, Dionysos ja Hermes. Päähenkilöt kohtaavat jumalat yksitellen ja yhdessä, he käyvät keskenään sokraattisia dialogeja, kommunikoivat voimien kanssa sekä unelmoivat ja juhlivat jumalien kanssa.

Kesto: 8 päivää, esitykset 1., 2., 3., 5., 6. ja 8. päivä. Neljäs ja seitsemäs päivä ovat valmisteluja varten. Yksittäiset näytökset kestävät yhdestä tunnista viiteen.

Esiintyjät: 12 protagonistia (yleisö),4 jumalaa (Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen, Tuomas Laitinen, Visa Knuuttila) ja yksi ruokataiteilija.

Ohjaus ja esitys: Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen, Tuomas Laitinen ja Visa Knuuttila

Kiertuekoko: 4–5 henkeä
Kieli: suomi tai englanti
Erityistarpeet: avustaja koko viikon ajaksi ja erityisesti neljänteen näytökseen Pitoihin.

TEKNINEN AIKATAULU

VALMISTELUT

– 1 päivä valmisteluihin ryhmälle paikan päällä

Päivät 1-3

Näytös I: Logos

Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen ensimmäisen näytöksen; 12 tapaamista järjestetään kolmen päivän ajan. Jokaisessa tapaamisessa on kolme näyttelijää. Yksi tapaaminen kestää tunnin.

Tila:
– jos mahdollista niin sama tila kuin neljännessä näytöksessä
– jos ei, niin kaunis huone, jossa on divaaneja rentouttavaa dialogia varten

Päivä 4

Tauko

Päivä 5

Näytös II: Mimesis

Toinen näytös tapahtuu osallistujien kodeissa, kaikki tapaamiset yhden päivän aikana, jos mahdollista. Yksi esiintyjä per tapaaminen: 4 tapaamista jokaiselle esiintyjälle. Jokaisen tapaamisen kesto 1 tunti.

Päivä 6

Näytös III: Anagnorisis

Kolmas näytös toteutetaan kokonaisuudessaan kolme kertaa, kerran jokaiselle osallistujalle. Osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään. Jokaisen tapaamisen kesto 1 tunti.

Tila: Sama tila kuin neljännessä näytöksessä.

Päivä 7

Tauko

Päivä 8

Näytös IV: Symposium/Pidot

Kaikki 12 osallistujaa ottavat osaa pitoihin. Kesto 4 tuntia. Valmisteluaika minimissään 5 tuntia. Keittiö tarvitaan ruuanlaittoa varten.

Tila ja tarvikkeet:

– aula (min. n. 15 x 15 m)
– pieni näyttämö verhoilla (min. 3 x 3 m)
– 30 tuolia
– pitkä pöytä (15 hengelle)
– 5 valot (esim. fresnel) ja jalat jos tarvitaan
– pieni PA järjestelmä (min. aktiivikaiuttimet)
– ruokaa ja viiniä
Siivous 2 tuntia.

Päivä 9

Näytös V: Agora

Avoin isommalle yleisölle, maksimimäärä riippuu tilasta. Kesto 2 tuntia.
Tila ja tarvikkeet: sama tila kuin neljännessä näytöksessä.
Tuolit yleisölle (esim. 50 hengelle) ja pantheonille (15 hengelle).
Siivous 1 tunti.
A Mystery Play in Four Acts

Beauty as such exists; the world as we see it is a mere reflection on the wall of a cave. This contemplation is at the heart of Plato’s Symposium, an 8-day Socratic mystery play. The play is set for twelve participants and strives for an experience of absolute beauty.

The Symposium consists of four acts. Each participant takes the role of the protagonist of his or her own performance. The acts are spread out over an eight-day period; while the first act is unique to each participant, the fourth and final one is common to all twelve. In their original form, the metaphysics of the Ancient Greeks were theories that were enacted in practice: verbal dialectics in the Akademia, mystery plays at the théatron. In the Symposium this cultural heritage is challenged in the context of contemporary art. The origins of theatre, the mysteries of love and the possibilities of participatory performance are all included in the mix.

The audience is the protagonist of the play. The four performers are the Gods: Aphrodite, Apollo, Dionysos and Hermes. The protagonists meet the Gods individually and in groups, they have Socratic dialogues, they communicate with forces and they have dreams and feast with the Gods.

Duration: 8 days, performances happen on the 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th and 8th days. The 4th and 7th days are reserved for preparations. Individual acts last from 1 to 5 hours.

Performers: 12 protagonists (audience members) and 4 Gods (Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen, Tuomas Laitinen, Visa Knuuttila) and 1 food artist.
Direction and performance: Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen, Tuomas Laitinen and Visa Knuuttila

Number of people on tour: 4 to 5
Language: English
Special needs: An assistant is needed for organizing during the whole week, especially Act IV: Symposium.

TECHNICAL SCHEDULE

PREPARATION

– 1 day of preparation for the group on site

DAYS 1-3

Act I Logos

Each of the participants will have their own personal Act I; 12 sessions will be done during three days with three performers in all of them. Duration one hour each.

Space:
- if possible the same space as Act IV
- if not, a beautiful room with divans or such for relaxing into dialogue

DAY 4

Break

DAY 5

Act II Mimesis

The second act will happen in the homes of the participants, all during one day if possible schedule-wise. One performer in each; 4 sessions for each performer. Duration one hour each.

DAY 6

ACT III Anagnorisis

The third act will be done three times in total, once for each participant; the participants are divided in three groups. Duration one hour each.

Space: The same space as Act IV.

DAY 7

Break

DAY 8

Act IV Symposium

All 12 will take part in the symposium.
Duration 4 hours.
Preparation minimum 5 hours.
A kitchen needed for the preparation of food.

Space and materials:

– a hall (minimum approx. 15 x 15 metres)
- a small stage with curtains (minimum 3 x 3 metres)
- 30 chairs
- a long table (for 15 people)
- 5 lights (f.ex. fresnel) and stands if needed
- small PA system (minimum active speakers)
- food and wine
Clean-up 2 hours.

DAY 9

Act V Agora

Open to a wider audience, maximum amount of people depends on the space. Duration two hours.

Space and materials: The same space as Act IV.
 Chairs for the audience (e.g. 50) and for the pantheon (15).
 Clean-up 1 hour.

Kehä
2012, 2013

Kehä

Kehä on ihmisten piiri, jossa voit kohdata toisen vaistomaisesti. Meillä kaikilla on kokemus taisteluun joutumisesta, ruokituksi tulemisesta ja pariutumisesta. Nämä kokemukset ovat syvällä meissä. Ne nostavat esiin uteliaisuutta ja jännitystä, helpotusta ja mielihyvää.
Sekä ihmiset että eläimet ovat toisenvaraisia – tarvitsemme muita eliöitä elääksemme. Kehässä tätä suhdetta toiseen tutkitaan valtataistelun, hoivaamisen ja seksuaalisuuden kautta. Kun leikimme näillä vaistomaisen kohtaamisen muodoilla, leikimme sillä, mikä on arkkityyppistä ja eläimellistä meissä.

Kehä järjestetään kerran kuussa ja Kehän aamutunti viikoittain. Joka kuukausi tutkitaan yhtä vaistomaista tapaa kohdata: taistelemista, ruokkimista tai parittelua. Osallistujat ja esityksen työryhmä ovat samassa piirissä, yhteisen näyttämön ympärillä. Aamutunnilla tutustutaan kunkin kuukauden lopussa järjestettävän Kehän aiheeseen kehollisten harjoitteiden kautta.

Taisteleminen – tammi-, huhti- ja syyskuu
Taisteleminen on yksi valtataistelun arkkityyppisistä muodoista – se on saalistuksen ja reviirin esitys. Taisteleminen on vastakkainasettelun taitoa, jolla säädellään elimistön rajoja. Esityksellisellä taisteluleikillä tutkitaan omaa ja toisen voimaa. Se eroaa oikeasta taistelusta päämäärässään ja keinoissaan: taisteluleikki on voitontavoittelun sijaan ennen kaikkea
taistelua sen itsensä vuoksi, eikä siinä käytetä väkivaltaa.

Ruokkiminen – helmi-, touko- ja lokakuu
Jos taistelu säätelee rajoja, ruokkiminen rakentaa ja ylläpitää eläimen elimistöä. Ruoka on paitsi itsessään meille välttämätöntä, se on myös laajemman toisenvaraisuuden väline. Emme selviä varhaislapsuudesta ilman ruokkijaa, ja yhteinen ateria on vanhemmallakin iällä yksi keskeisimmistä arjen rituaaleista.

Paritteleminen – maalis-, elo- ja marraskuu
Paitsi että eläimet ylläpitävät itseään ravinnon ja reviirien avulla, ne pyrkivät myös yhtymään ja jatkamaan sukuaan. Paritteleminen on yksi seksuaalisuuden arkkityyppisistä muodoista. Heteronormatiivisen suvunjatkamisen ohella se on itseisarvoista nautinnon ja kohtaamisen leikkiä. Paritteluleikki arvioi uudelleen arkkityyppistä seksuaalikäyttäytymistä eikä perustu vakiintuneisiin rooleihin tai sukupuoliasetelmiin.

Aikataulu vuonna 2013

Kehän aamutunnit
tiistaisin klo 10-12
29.1.-18.6. ja 20.8.-26.11.
Pääsymaksu: 5€

Kehä
kuun viimeinen perjantai klo 21-00:
27.3., 24.4., 29.5., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11
Pääsymaksu: 20/12€

Työryhmä: Outi Condit, Julius Elo, Anna Maria Häkkinen, Tuomas Laitinen ja Jarkko Partanen

The Circle is a ring of people, in which you can instinctively encounter the other. We all have an experience of getting into a fight, being fed and of seduction and mating. These experiences lie deep within us and raise the feelings curiosity and excitement, relief and pleasure.

Both human and animal creatures are heterotrophic – we need other beings to live. In the Circle we study this relationship with the other through power struggle, nurture and sexuality. As we play with these forms of instinctive encountering, we play with the archetypical and the animal within us.

The Circle is organized once a month and Morning Encounters weekly. Each month we will study one archetype of encountering: either fighting, feeding or mating. In the Circle the archetypes are practiced in the form of a ring of people. In the Morning Encounters the subject of the month is explored through different exercises.

Timetable

Morning Encounters
every Tuesday at 10am-12am.
29th Jan – 18th Jun and 20th Aug – 26th Nov
Entrance: 5€

The Circle
on the last Friday of each month, at 9pm – 12pm:
25th of Oct
29th of Nov
Entrance: 20/12€

Working group: Outi Condit, Julius Elo, Anna Maria Häkkinen, Tuomas Laitinen ja Jarkko Partanen

Itsen suunnittelu
2012, 2013

Itsen suunnittelu

Miten voit suunnitella itsestäsi uusia versioita? Miten oman olemisen voi hahmottaa luovuuden kenttänä: elämän taideteoksena tai kehityksen instrumenttina? 

Itsen suunnittelu lähestyy minuutta ja persoonaa suunnittelukysymyksinä: se kartoittaa välineitä, tekniikoita ja tyylejä, joiden avulla voimme aktiivisesti ja systemaattisesti rakentaa omaa olemisen tapaamme.

Projektin ydin muodostuu tekniikoista, joita voi ylläpitää arkipäivän keskellä. Nämä tekniikat voivat kohdistua mihin tahansa olemisen alueeseen, keskittymistavoista näkökulmiin, aisteista abstraktioihin, ajattelun malleista kehon käyttöön. Itsen suunnittelu toteutetaan joko henkilökohtaisena harjoitussessiona tai ryhmille järjestettyinä työpajoina.

Työryhmä: Pekko Koskinen, Ari-Pekka Lappi ja Sanna Uuttu

How to design new versions of yourself? How to perceive yourself as a creative medium: as an unlimited piece of art, or an instrument of development?

This project offers the first steps towards creative selfhood, and introduces you to the tools for its design.

The core of Self-design is structured around techniques which you can introduce into your everyday life. These techniques can address any area of being, from senses to abstractions, thought models to bodily actions. Self-design can be implemented either as personal training sessions, or as group-based workshops.

Working group: Pekko Koskinen, Ari-Pekka Lappi and Sanna Uuttu

Utopiakonsultaatio
2012, 2013

Utopiakonsultaatio, Saara

Haluatko lähestyä arkeasi, itseäsi tai työympäristöäsi utooppisesta näkökulmasta? Utopiakonsultaatio on sinua varten!
Utopiakonsultaatio on kahden tai useamman ihmisen välinen kohtaaminen. Konsultti kohtaa yksilön tai yhteisön ja pyrkii avaamaan utooppisia näköaloja tämän arkeen esityksellisten tekniikoiden avulla. Utopia syntyy vuorovaikutuksessa konsultin ja konsultoitavan välillä: se perustuu yhtäältä asiakkaan mukanaan tuomiin ajatuksiin ja kysymyksiin, toisaalta konsultin omiin metodeihin. Jokainen konsultaatio on ainutlaatuinen.

Utopiakonsultaatio soveltuu yhtä lailla yksittäisille ihmisille, pariskunnille, perheille, yhteisöille, yrityksille ja organisaatioille. Voit valita alla luetelluista konsultaatiomuodoista sen, joka soveltuu parhaiten juuri sinun tarpeisiisi.

Utopiakonsultaatiosta on mahdollista tehdä sovelluksia, joista pitkäkestoisimmat on vuosien 2013 ja 2014 aikana toteutettu vanhuksille Puistolan palvelutalossa, osana ESR-rahoitteista Osaattori-pilottihanketta, ja Helsingin diakonissalaitoksen Malmikodin asukkaille ja henkilökunnalle. Lue lisää Puistolan palvelutalossa toteutetuista utopiakonsultaatioista:
Utopiakonsultaatiokokemuksia Puistolan palvelutalosta, kirjoittaja Talvikki Eerola, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja utopiakonsultti

Utopiaa etsimässä – päiväkirjamerkintöjä Todellisuuden tutkimuskeskuksen Puistolan palvelutalossa toteuttamista utopiakonsultaatioista, kirjoittaja Jenni Varho, kulttuurisuunnittelija, Helsingin kulttuurikeskus

Utopiakonsultaation voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen utopia[at]todellisuus.fi.

Hinnasto
Yksilökonsultaatio: 60€/h
Perheet ja pienryhmät: 90€/h
Yritykset ja organisaatiot: 450€/2h
Kirjekonsultaatio: 12€/30€

Utopiakonsultit
Outi Condit, Talvikki Eerola, Saara Hannula, Jussi Johnsson, Pekko Koskinen, Minja Mertanen, Risto Santavuori ja S.U.

Yksilöt
Kuka tahansa voi tilata utopiakonsultaation itselleen tai antaa sen lahjaksi läheiselleen. Yksilökonsultaatio koostuu kahdenkeskisestä kohtaamisesta asiakkaan valitsemassa paikassa, hänelle sopivana ajankohtana. Yksilökonsultaatio voi tapahtua myös kirjeenvaihdon muodossa; tällöin konsultaation voi tilata mihin tahansa maailmassa.

Pariskunnat ja perheet
Pariskuntien tai perheiden kohdalla utopiakonsultaatio voi toimia vaihtoehtona terapialle. Konsultin tehtävänä ei ole ratkaista asiakkaan ongelmia: sen sijaan hän voi antaa tälle lähestymistapoja, jotka tuovat uudenlaista avaruutta jumiutuneisiin tilanteisiin tai ihmisten välisiin asetelmiin. Arjen havainnoiminen ja purkaminen esityksellistä näkökulmaa hyödyntäen voi auttaa ihmisiä kohtaamaan toisensa uudesti ja löytämään uusia tapoja toimia ja jakaa elämää yhdessä.

Yritykset ja organisaatiot
Yrityksille ja organisaatioille tehtävän utopiakonsultaation avulla voidaan käsitellä esimerkiksi työyhteisön sisäistä ilmapiiriä ja vuorovaikutusta, jäsenten välisiä suhteita ja asetelmia tai yhteisön suhdetta ympäröivään maailmaan. Utooppisesta tarkastelutavasta voi olla erityistä hyötyä muutosta haluaville tai sitä läpikäyville yhteisöille.Do you want to approach your daily life, yourself as a person or your working environment from a utopian perspective? If the answer is yes, Utopia Consultation is meant for you!

Utopia Consultation is a performative form of encounter between two or more people. The purpose of the consultation is to open up utopian perspectives and possibilities in relation to a person’s everyday life, identity or situation. Every consultation is unique: the form and focus of the dialogue depend on the questions or issues the customer brings with him/her. Utopia emerges, when these questions are interwoven with the consultant’s methods.

Utopia Consultation is suitable for people of all ages and kinds, from individuals to couples to groups and organizations. The consultation can consist either of one or a series of sessions. The location and duration depend on the customer’s needs and wishes.

If you wish to book a consultation or get more information, please send an email to utopia[at]todellisuus.fi.

Prices
Individuals: 60€/h
Families and small groups: 90€/h
Companies and organizations: 450€/2h
Letter consultation: 12€/30€

Utopia Consultants
Outi Condit, Talvikki Eerola, Saara Hannula, Jussi Johnsson, Pekko Koskinen, Minja Mertanen, Risto Santavuori and Sanna Uuttu